FAQ

Media Biznes Kultura

Pasja czy biznes? Wizerunek amatorskich klubów piłkarskich w mediach społecznościowych

Data publikacji: 30.06.2020

Media Biznes Kultura, 2020, Numer 1 (8) 2020, s. 35 - 51

https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.20.003.12413

Autorzy

Mateusz Sobiech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4186-9266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Passion or business? The image of amateur football clubs in social media

The article is an attempt to present the results of research conducted on November and December of 2019 on the process of image creation in social media by amateur football clubs. The author could verify the research hypothesis by using the method of media content analysis. He proved that today’s functioning of non-professional football clubs is determined not only by passion for football, but also by business opportunities. The research established that the activity of non-profit entities (such as amateur football clubs) in social media may generate financial income. The conclusions of the analysis made it possible to determine the advisability, possibilities and effectiveness of the process of image communication in non-professional football. Additionaly, the article presents the specificity of amateur football clubs, through the prism of their image and the process of creating it in social media.

Keywords: social media, new media, amateur sports, image, media analysis

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2019 roku, dotyczących zjawiska kreowania wizerunku w mediach społecznościowych przez amatorskie kluby piłkarskie. Posługując się metodą analizy zawartości mediów, zweryfikowano hipotezę badawczą, zgodnie z którą współcześnie funkcjonowanie nieprofesjonalnych klubów piłkarskich determinuje już nie tylko pasja do futbolu, lecz także możliwości biznesowe. Na podstawie badań ustalono, że aktywność podmiotów o charakterze non-profit (jakimi są amatorskie kluby piłkarskie) w mediach społecznościowych może generować dochody finansowe. Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy pozwoliły na określenie celowości, możliwości oraz efektywności procesu komunikacji wizerunkowej w nieprofesjonalnym futbolu. Ponadto autor artykułu prezentuje specyfikę amatorskich klubów piłkarskich przez pryzmat ich wizerunku oraz procesu kreowania go za pomocą mediów społecznościowych.

Bibliografia

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

Baran D., Internet w Polsce [w:] Polski system medialny 1989–2011, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013.

Berelson B., Content analysis in communication research, The Free Press, New York 1952.

Białopiotrowicz G., Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Poltext, Warszawa 2009.

Bridgewater S., Football brands, Basingstoke, Palgrave 2010.

Brzeźniak M., Budowanie świadomości marki w klubie sportowym, Katedra, Gdańsk 2017.

Budzyński W., Public Relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa 2008.

Corley K.G., Cochran P.L., Comstock T.G., Image and the impact of public affairs management on internal stakeholders, „Journal of Public Affairs” 2001, nr 1, s. 53–68.

Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Fullerton S., Sports marketing, McGraw-Hill, Maidenhead 2009.

Mruk H., Marketing sportowy – teoria i praktyka, Impact Consulting, Poznań 2004.

Panfil R., Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Warszawa 2004.

Piotrowski P., Chuligani a kultura futbolu w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Richelieu A., Pons F., Toronto Maple Leafs vs Football Club Barcelona: How Two Legendary Sports Teams Built Their Brand Equity, „International Journal of Sports Marketing & Sponsorship” 2006, nr 3, s. 79–98.

Robinson S., France A., Comparing sports marketing of amateur team sports to professional team sports, „New Zealand Journal of Applied Business Research” 2011, nr 1(9), s. 47–61.

Szczudlińska-Kanoś A., Marketing polityczny w polskim samorządzie regionalnym, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 3, s. 113–130.

Wann D.L., Branscombe N.R., Sports fans: Measuring degree of identification with their team, „Sports fans: Measuring degree of identification with their team. International Journal of Sport Psychology” 1993, nr 24, s. 6–27.

Waśkowski Z., Zachowania kibiców jako nabywców oferty usługowej klubu sportowego, „Marketing i Rynek” 2010, nr 4, s. 21–15.

Źródła internetowe

Główny Urząd Statystyczny, Kultura fizyczna w Polsce w 2016 r., https://stat.gov.pl/obszary--tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/kultura-fizyczna-w-polsce-w-2016-r-,12,1.html (dostęp: 1.12.2019).

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demograficzny 2019, https://stat.gov.pl/obszary--tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2019,3,13.html (dostęp: 9.12.2019).

Kuchta-Nykiel M., 15 najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie, https://socialpress.pl/2018/06/15-najpopularniejszych-portali-spolecznosciowych-na-swiecie (dostęp: 2.12.2019).

Pietraszewski M., Sąd: Kibole GieKSy założyli gang. Rozboje, wymuszenia, sutenerstwo, https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25441095,sad-kibole-gieksy-zalozyli-gang--rozboje-wymuszenia-sutenerstwo.html (dostęp: 9.12.2019).

Informacje

Informacje: Media Biznes Kultura, 2020, s. 35 - 51

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Passion or business? The image of amateur football clubs in social media

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4186-9266

Mateusz Sobiech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4186-9266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 30.06.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Mateusz Sobiech (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1255

Liczba pobrań: 3544