FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Z archiwum rodzinnego polonistki profesor Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej – archiwalia brata, legionisty Stanisława Mitery

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, XXII, s. 174 - 190

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.16.006.15052

Autorzy

Rita Majkowska
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

(archiwum osobiste) Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej (1900–1992), profesor polonistyki Uniwersytetu Śląskiego, przechowywana w zasobie Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, jest równocześnie archiwum rodzinnym Miterów. Ten bogaty zespół archiwalny, tylko częściowo uporządkowany, stanowi otwarte pole dla rozważań metodycznych. Zostały one przedstawione w oparciu o analizę materiałów archiwalnych brata Mieczysławy, Stanisława Mitery (1890–1915), polonisty, harcerza, legionisty. Ta niewielka część zespołu archiwalnego (0,40 mb) liczącego około 10 mb w odniesieniu do pozostałej dokumentacji wskazuje na liczne pola badawcze. Materiały pozostałych członków rodziZ archiwum rodzinnego polonistki profesor Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej... 189 ny Pani Profesor – rodziców Adolfa i Walerii oraz ich dzieci Jadwigi (1893–1985), Julii (1895–1971), Kazimierza (1897–1936), Zygmunta (1903–1940), Tadeusza (1905–1985), zasłużonych dla szkolnictwa, nauki i kultury, są jak gdyby spuściznami w spuściźnie. Autorka podejmuje próbę uzasadnienia podejmowanych rozwiązań metodycznych, podkreślając wartość wskazówek metodycznych zawartych w Wytycznych opracowania spuścizn po uczonych (Warszawa 1990) oraz proponowanego w nich schematu inwentarza. Podkreśla, że tak jak każdy człowiek, wytworzony przez niego materiał archiwalny jest niepowtarzalny.

From the family archives of Professor Mieczysława Mitera-Dobrowolska – archival materials of her brother, the legionnaire Stanisław Mitera

The legacy (personal archive) of Mieczysława Mitera-Dobrowolska (1900–1992), professor of Polish Studies at the University of Silesia, stored in the Archive of Science PAN & PAU in Krakow, is simultaneously the archive of the Mitera family. This rich archival collection, which is only partially ordered, represents an open area for methodical studies. These are presented based on analysis of the archival materials of Mieczysława’s brother, Stanisław Mitera (1890–1915) a Polish Studies specialist, scout and legionnaire. This small part (0.40 metres long) of an archival collection totalling around 10 metres in length indicates the presence of numerous research fields with reference to the remaining documentation. The materials of other members of the Professor’s family – her parents Adolf and Waleria as well as their children, Jadwiga (1893–1985), Julia (1895–1971), Kazimierz (1897–1936), Zygmunt (1903–1940), and Tadeusz (1905–1985), distinguished in education, science and culture, are like legacies within a legacy. The author attempts to explain the reasons behind the conducted methodical studies, emphasising the values of methodical tips contained in Wytyczne opracowania spuścizn po uczonych (A Scholar’s Guidelines for Studying Legacies) (Warsaw 1990) as well as the plan for an inventory proposed in it. The author emphasises that, just like each person, each archival material created by a person is unique.

KEY WORDS: legacy (personal archive), legionnaire, archival methodology, archival materials

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Spuścizna Jerzego Pileckiego (1908–1962), sygn. K III-16.

Spuścizna Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej (1900–1992), sygn. K III-114.

Prasa

„Pamiętnik Literacki” 1912, t. 11, z. 1/4.

„Przegląd Powszechny” 1912, nr 113–116.

Opracowania

Adamczykowa Zofia: Mieczysława Mitera-Dobrowolska (1900–1992). Seria Mentibus Memoratis, t. 2. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

Adamczykowa Zofia: Mieczysława Mitera-Dobrowolska (1900–1992). „Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 2000, R. VI, nr 9 (59).

Biernacka Róża: Rybkowski Tadeusz (1848–1926). W: PSB, t. 33. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991–1992, s. 357–361.

Cygan Wiktor Krzysztof: Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. III, L–O. Warszawa: Barwa i Broń, 2006.

Gelles Romuald: Karol Rose (1863–1940). W: PSB, t. 32.Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,1989, s. 47–49.

GrzebieńLudwik: Pawelski Jan (1868–1944). W: PSB, t. 25. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980, s. 361–362.

Kwaśnicka Marta: Krew z mlekiem. Warszawa: Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja Teologii Politycznej, 2014.

Kwilecka Irena: Stefan Wierczyński-Vrtel 1886–1963. W: Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 813–814.

Łojek Mieczysław: Mieczysława Mitera-Dobrowolska – wzór polonistyki na dziśi na jutro. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, 1998.

Mitera Stanisław: Indywidualnośćtwórcza Skargi. „Przegląd Powszechny” 1912, z. 1–10 i odb. Kraków 1913.

Mitera Stanisław: Indywidualnośćtwórcza Skargi. „Przegląd Powszechny” 1912, z. 1–10 i odb. Kraków 1913. Rec. Vrtel-Wierczyński Stefan. „Pamiętnik Literacki” 1913, t. 12, z. 1/4, s. 232–234.

Mitera Stanisław: O pogrzebowych kazaniach Skargi. „Pamiętnik Literacki” 1912, t. 11, z. 1/4, s. 553–566.

Pawlikowska Zofia: Kranz Ignacy (1854–1924). W: PSB, t. 15. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970, s. 140–141.

Peter MichałBronisław: Z pamiętnika legionisty. „Przegląd Powszechny” 1916, t. CXXX, nr 389, z. 5, s. 163–168.

Skręt Rościsław: Mazanowski Antoni Gabriel (1858–1916). W: PSB, t. 20. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 289–291.

Stankowski Konstanty [Stanisław Kot]: Pokłosie Skargowskie. „Sfinks” 1913, R. VI, t. XXI, nr 1, s. 3–22.

Starnawski Jerzy: Piotr Skarga w legendzie wieków. „Pamiętnik Literacki” 1969, t. 60, z. 3, s. 3–46.

Trybowski Ignacy: Kazimierz Mitera (1897–1936). W: PSB, t. 21. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976, s. 379–380.

Wilk Bernadeta: Spuścizny (archiwa osobiste) wobec wyzwańnowoczesności. „Archiwista Polski” 2012, R. 17, nr 3, s. 41–55.

Włodek Marzena: Szlakiem Zygmunta Mitery z Borysławia do Golden Colorado. W: Opowieści fotografiąpisane. Fotografie w spuściznach uczonych i twórców. Red. Elżbieta Fiałek. Kraków: Secesja, 2013, s. 62–68.

Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych. Oprac. Hanna Dymnicka- Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski. Warszawa: Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 1990.

Zając Mieczysław: Saga Rodziny Miterów z krakowskiego Podgórza. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów, 2003.

Wydawnictwa elektroniczne

„100. rocznica utworzenia Legionów Polskich”, https://caw.wp.mil.pl/pl/67_402.html, aktualności z 1 sierpnia 2015 r., kwestionariusz Stanisława Mitery – https://caw.wp.mil.pl/plik/file/aktualnosci/Mitera.pdf (odczyt: 16.12.2016).

Opracowywanie spuścizn – spotkanie w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 22 września 2015 r., https://www.archiwa.gov.pl, aktualności z 24 września 2015 r. (odczyt: 07.10.2016).

Seminarium metodyczne „Zpracovánísložitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivůsezřetelem k fondu Zdeněk Nejedlý”zorganizowane przez Instytut Masaryka i Archiwum Akademii Czeskiej Republiki 25 października 2016 r. w Pradze, program seminarium: www.mua.cas.cz/cs/akce/zpracovani-slozitych-osobnich-archivu (odczyt: 16.12.2016).

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, s. 174 - 190

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

From the family archives of Professor Mieczysława Mitera-Dobrowolska – archival materials of her brother, the legionnaire Stanisław Mitera

Autorzy

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Rita Majkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 223

Liczba pobrań: 397