FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Pamięć zdeponowana. Dyplom memoratywny z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów w Krakowie z 1863 r.

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, XXII, s. 98 - 138

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.16.004.15050

Autorzy

Marcin Sanak
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W 1850 r. kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie spłonął w czasie wielkiego pożaru miasta; wkrótce potem ruszyła odbudowa kompleksu. W czasie prac na dachu nawy głównej kościoła św. Trójcy, 19 października 1863 r., w kuli wieńczącej sygnaturkę umieszczono „kapsułę czasu”. Znalazł się w niej m.in. pergaminowy dyplom memoratywny, spisany przez przeora o. Piotra Wilhelma. Opisuje on wielki pożar Krakowa oraz odbudowę dominikańskiej świątyni, a także katastrofę budowlaną w kościele z kwietnia 1855 r. Dokument wymienia wybitne postacie związane z konwentem na przestrzeni wieków oraz członków obecnego i wcześniejszego komitetu odbudowy kościoła. Przedstawiono także sposoby pozyskiwania funduszy potrzebnych do restauracji świątyni. Dalej dyplom informuje o odpuście udzielonym przez papieża Piusa IX dla ofiarodawców, uroczystościach 600-lecia śmierci św. Jacka i powtórnym pochówku szczątków księcia Leszka Czarnego w 1857 r. Dokument opisuje także ówczesny stan prac w kościele oraz podaje sumę pieniędzy zebranych ze składek i ofiar wiernych. Pod koniec tekstu głównego o. Wilhelm wspomina o trwającym wówczas powstaniu styczniowym oraz „jubileuszu tysiąclecia istnienia narodu”, nawiązując do 1 000. rocznicy rozpoczęcia przez śś. Cyryla i Metodego działalności misyjnej w Państwie Wielkomorawskim. Pod tekstem widnieje ponad 60 autografów osób z różnych warstw i grup społecznych, uczestników uroczystości umieszczenia „kapsuły czasu” w kuli sygnaturki. Dyplom stanowi interesujące świadectwo uniwersalnego ludzkiego pragnienia pozostawienia po sobie materialnego śladu.


Lodge of Memory. Document from a sphere in the flèche of the Dominican church in Krakow from 1863

In 1850, the Dominican church and priory in Krakow burned down during the Great Fire. Shortly after this disaster, the Order began rebuilding them both. While the works on the roof of the central nave of the Holy Trinity Church were underway, a “time capsule” was placed in a sphere at the top of the flèche on 19 October 1863. A document written on parchment by Piotr Wilhelm was put inside. The text describes the Great Fire of Krakow and the rebuilding of the Dominican temple, as well as a construction disaster in April 1855. text names prominent people associated with the friary over the centuries, as well as members of the last two church rebuilding committees. The document also contains a description of funding sources necessary to restore the temple. The text then speaks of the indulgence granted by Pope Pius IX for benefactors, the 600th anniversary of St. Hyacinth’s death, and the second funeral of Leszek II the Black’s remains in 1857. The source also describes the state of works in the church and provides information concerning the amount of money accumulated through contributions and collections of the congregation. At the end of the main text, Father Wilhelm mentions the ongoing January Uprising and the “millennium jubilee of the nation’s existence”, alluding to the 1 000th anniversary of St. Cyril and St. Methodius beginning their missions in Great Moravia. The document concludes with over 60 signatures of people of various rank and social status, who participated in the celebration of placing the “time capsule” in a sphere at the top of the flèche. The source is an interesting testimony of universal human aspirations to leave behind a material vestige.

KEY WORDS: Dominican Order, Krakow, rebuilding, January Uprising, memory

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Narodowe w Krakowie

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie, sygn. 29/328/129.

Archiwum OO. Augustianów w Krakowie, sygn. 29/501/478.

Cechy blacharzy w Krakowie i Kleparzu, sygn. 29/129/8, 29/129/10.

Cechy kotlarzy, mosiężników i brązowników w Krakowie, sygn. 29/148/13, 29/148/26.

Cechy murarzy, kamieniarzy, cieśli i studniarzy w Krakowie i Kazimierzu, sygn. 29/158/46, 29/158/60, 29/158/66, 29/158/67, 29/158/69, 29/158/73, 29/158/77.

Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, sygn. 29/482/122, 29/482/123.

Spis ludności miasta Krakowa z r. 1870, sygn. 29/86/1, 29/86/2, 29/86/3, 29/86/5, 29/86/7, 29/86/16.

Spis ludności miasta Krakowa z r. 1880, sygn. 29/87/11, 29/87/12.

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Archiwum Prowincji św. Jacka w Królestwie Galicji i Lodomerii, sygn. Pg 132, 134, 136.

Dwie teczki personalne o. Jędrzeja Górnisiewicza, brak sygn.

Dyplom memoratywny z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów w Krakowie, 19 października 1863 r., brak sygn.

Gidle, klasztor ojców dominikanów, sygn. Gi 42.

Kartoteka biograficzna dominikanów polskich: Gawarski Simon; Gawłowski Franciscus; Górnisiewicz Andreas (Gornisiewicz); Łobeski Florianus; Majer Dominicus; Muthwill Mansuetus (Muthwill, Muthwil); Oboza Aloysius; Solawa Ludovicus; Sroczyński Ludovicus; Szeliga Innocentius; Webelun Fabianus; Wilchelm Petrus (Wilhelm); Wilhelm Petrus, brak sygn.

Klasztor św. Trójcy w Krakowie, sygn. Kr 13, 31, 32, 43, 77, 80, 81, 82, 92, 398, 907.

Klasztor św. Trójcy w Krakowie: Kartografia, sygn. Kg 65, 71.

Opis odnalezienia grobu Leszka Czarnego w czasie kładzenia posadzki w kościele św. Trójcy w Krakowie 6 czerwca 1856 r. i powtórny pogrzeb księcia 31 sierpnia 1857 r. z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów w Krakowie (druk), brak sygn.

Spis monet z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów w Krakowie, 20 października 1863 r., brak sygn.

Spuścizny zmarłych ojców i braci dominikanów, sygn. S12/67a, S12/67b, S48/66.

Teczka personalna o. Fabiana Webeluna, brak sygn.

III Zakon, sygn. TZ 18.

Życiorys Wincentego Kołodziejskiego, brak sygn.

Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Markiewicz Cyryl: „Moje wspomnienia z życia zakonnego R. 1893–1947”. [Święta Anna: 1957] (mps), sygn. 31274.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

Ambroży Grabowski, „Kronika domowa, rodzinna i osobista, niekiedy miejscowe zdarzenia obejmująca [grudzień 1861 – styczeń 1865]”, brak sygn.

Ambroży Grabowski, „Kronika domowa, rodzinna, osobista i postronna: rok 1865 i następne”, brak sygn.

Źródła drukowane

Cengler Juliusz Faustyn: Przegląd rzeźbiarski. W: Jana Jaworskiego Kalendarz Polski Ilustrowany na rok zwyczajny 1867. Warszawa: Redakcja „Gazety Rolniczej” 1867, s. 136–137.

Kalendarz polski, ruski, astronomiczno-gospodarski i domowy na lata 1879–1895. Kraków: Drukarnia „Czasu”, 1879–1895.

Kołodziejski Wincenty: Najnowszy projekt do Statutu Organicznego dla Stowarzyszenia Ciesielskiego w Krakowie do ustawy przemysłowej z dnia 20 grudnia 1859 r. Kraków: Drukarnia „Czasu”, 1862.

Pavoni Marian: Odpowiedź oo. dominikanów krakowskich na zarzuty, które p. Stanisław Tomkowicz w feljetonie „Czasu” pod dniem 6 lutego 1887 r. umieścił pod tytułem: Nieco o zabytkach krakowskich, ich miłośnikach i ich niszczycielach. Kraków 1887.

Popiel Paweł: Pamiętniki Pawła Popiela (1807–1892). Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927.

Popiel Paweł: W sprawie kościoła dominikańskiego. Kraków: Redakcja „Czasu”, [1887]. Semenenko Piotr: Listy, t. 4: Listy o Ameryce. Studia Zmartwychwstańcze. Rzym 1988.

Spis Członków Uczestników w Zjeździe. „Dziennik Trzeciego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich” 1881, nr 1, s. 8–11.

Wykaz imienny członków i uczestników drugiego zjazdu lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie w 1875 roku. „Dziennik Drugiego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich”1875, nr 1, s. 4–5.

Prasa

„Czas” 1852, nr 171; 1857, nr 190, 194, 199, 282; 1862, nr 26; 1863, nr 239.

„Gazeta Krakowska” 1846, nr 70.

„Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” 1839, nr 207.

Druki urzędowe

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1863. Lemberg: Aerarial- -Staats-Druckerei, [b.d.].

Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1864. Lemberg: Aerarial--Staats-Druckerei, [b.d.].

Protokół 5 posiedzenia, I sesyi, IV peryodu Sejmu galicyjskiego z dnia 16 sierpnia 1877. [Lwów 1877].

Schematyzmy Prowincji Galicyjskiej Zakonu Kaznodziejskiego na lata:

1855: Schematismus Provinciae S. Hyacinthi S. Ordinis Patrum & Fratrum Praedicatorum in Regnis Galiciae et Lodomeriae existentium pro Anno communi MDCCCLV, [współopr. z:] Directorium Divini Officii Recitandi Juxta Ritum Sacri Ordinis Praedicatorum pro Anno Domini MDCCCLV ad usum Conventuum Provinciae S. Hyacinthi in Regnis Galiciae et Lodomeriae existentium confectum sub Provincialatu Eximii ac Admodum Reverendi Patris Leonis Ulanowski praed. grlis. Leopolis: Michael F. Poremba, 1855.

1856: Schematismus Provinciae S. Hyacinthi S. Ordinis Patrum & Fratrum Praedicatorum in Regnis Galiciae et Lodomeriae existentium pro Anno Domini bissextili MDCCCLVI. Leopolis: Michael F. Poremba, 1856.

1857: Schematismus Provinciae S. Hyacinthi S. Ordinis Patrum & Fratrum Praedicatorum in Regnis Galiciae & Lodomeriae existentium. Pro Anno Domini communi MDCCCLVII, [współopr. z:] Directorium Divini Officii Recitandi, Missaeque Sacrificia Celebrandi, Juxta Ritum Sacri Ordinis Praedicatorum pro Anno Domini communi MDCCCLVII ad usum Conventuum Provinciae S. Hyacinthi in Regnis Galiciae et Lodomeriae existentium. Leopolis: Michael F. Poremba, 1857.

1858: Catalogus Patrum & Fratrum S. Ord. Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regnis Galiciae & Lodomeriae. Pro Anno 1858. Leopolis: Michael F. Poremba, 1857.

1866: Schematismus Patrum et Fratrum S. Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno MDCCCLXVI. [b.m.d.].

1867: Schematismus Patrum et Fratrum S. Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno MDCCCLXVII, [współopr. z:] Ordo Divini Officii Recitandi, Missaeque Celebrandae, Juxta Ritum S. Ordinis Praedicatorum. Pro Anno Domini 1867. Ad usum Conventuum Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae et Lodomeriae, Magnoque Ducatu Cracoviensi existentium. Sub Provincialatu A. R. ac Ex. Pr. Nicodemi Glass, Praed. Generalis. Leopolis: Michael F. Poremba, 1867.

1868: Schematismus Patrum et Fratrum S. Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno MDCCCLXVIII, [współopr. z:] Ordo Divini Officii Recitandi, Missaeque Celebrandae, Juxta Ritum S. Ordinis Praedicatorum. Pro Anno Domini 1868. Ad usum Conventuum Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae et Lodomeriae, Magnoque Ducatu Cracoviensi existentium. Sub Provincialatu A. R. ac Ex. Pr. Petri Korotkiewicz, Praed. Generalis. Leopolis: Michael F. Poremba, 1867.

1870: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum, Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno MDCCCLXX. Leopolis: M. F. Poremba, 1869.

1871: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum, Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno MDCCCLXXI. Leopolis: M. F. Poremba, 1870.

1872: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum, Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno MDCCCLXXII. Leopolis: M. F. Poremba, 1871.

1873: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum, Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno MDCCCLXXIII. Leopolis: M. F. Poremba, 1872.

1874: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi, in Regnis Galiciae & Lodomeriae, et Magno Ducatu Cracoviensi. Pro Anno 1874. [b.m.d.].

1875: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum provinciae St. Hyacinthi, in regno Galiciae austriacae et M. D. Cracoviensi, pro anno 1875. [b.m.d.].

1876: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum provinciae St. Hyacinthi in regno Galiciae austriacae et M. D. Cracoviensi, pro anno 1876. [b.m.d.].

1877: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in regno Galiciae et M. D. Cracoviensi pro anno 1877. Cracovia: Universitas Jagiellonica, 1876.

1878: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in regno Galiciae et M. D. Cracoviensi pro anno 1878. Leopolis: A. Waydowicz (ant. Poremba), 1877.

1879: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in regno Galiciae et M. D. Cracoviensi pro anno 1879. Leopolis: A. Waydowicz (ant. M. F. Poremba), 1878.

1880: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in regno Galiciae et M. D. Cracoviensi pro anno 1880. Jaroslaviae: H. Bohuss, 1879.

1881: Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in regno Galiciae et M. D. Cracoviensi pro anno 1881. Leopolis: A. Waydowicz (ant. Poremba), 1881.

1882: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Russia [sic!] pro anno 1882. Leopolis: A. Wajdowicz (ant. Poremba). Sub directione: Fel. Bednarski, 1881.

1883: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae pro Anno Domini 1883. Leopolis: A. Wajdowicz (ant. Poremba). Sub directione: Felicis Bednarski, 1882.

1884: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae pro Anno Domini 1884. Leopolis: A. Wajdowicz (ant. Poremba). Sub directione: Felicis Bednarski, 1883.

1885: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae Magnoque Ducatu Cracoviensi pro Anno Domini 1885. Leopolis: A. Wajdowicz (ant. Poremba). Sub directione: Felicis Bednarski, 1884.

1886: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducato Cracoviensi pro anno Domini 1886. Leopolis: A. Wajdowicz (ant. Poremba). Sub directione: Felicis Bednarski, 1885.

1887: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducato Cracoviensi pro Anno Domini 1887. Leopolis: A. Wajdowicz (ant. Poremba). Sub directione: Felicis Bednarski, 1886.

1888: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducato Cracoviensi pro Anno Domini 1888. Leopolis: F. Bednarski (ant. Poremba), 1887.

1889: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducato Cracoviensi pro Anno Domini 1889. Leopolis: F. Bednarski (ant. Poremba), 1888.

1890: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducato Cracoviensi pro Anno Domini 1890. Leopolis: F. Bednarski (ant. Poremba), 1889.

1891: Schematismus Patrum et Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducatu Cracoviensi pro anno Domini 1891. Leopolis: Instituti Stauropigiani, 1890.

1892: Schematismus Patrum, Fratrum Sororumque Sacri Ordinis Praedicatorum Almae Provinciae S. Hyacinthi in Regno Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducatu Cracoviensi pro anno Domini 1892. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1891.

1893: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1893 editus, [współopr. z:] Ordo Divini Officii Recitandi, Missaeque Celebrandae juxta ritum S. Ordinis Praedicatorum pro Anno Domini 1893. Ad usum Provinciae S. Hyacinthi in Regnis Galiciae et Lodomeriae Magnoque Ducatu Cracoviensi. Concinnavit P. Franciscus Maria Różycki. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1892.

1894: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1894 editus. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1893.

1895: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1895 editus. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1894.

1896: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1896 bissextili editus. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1895.

1897: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1897. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1896.

1898: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1898. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1897.

1899: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1899. Leopolis: Drukarnia Szczęsnego Bednarskiego, 1898.

1900: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1900. Leopolis: Felix Bednarski (ant. Poremba), 1899.

1901: Catalogus Fratrum ac Sororum Sacri Ordinis Praedicatorum almae Provinciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria Magnoque Ducatu Cracoviensi Anno Domini 1901. Leopolis: Felix Bednarski, 1900.

Schematyzmy Prowincji Polskiej Zakonu Kaznodziejskiego na lata:

1826: Catalogus Patrum ac Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1826 confectus. [b.m.d.].

1828: Catalogus Patrum ac Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1828 confectus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi Juxta Rubricas Breviarij, et ritum Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum Pro Anno Bissextili 1828. [b.m.d.].

1829: Catalogus Patrum ac Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1829 confectus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium, Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum. Pro Anno Domini 1829. [b.m.d.].

1830: Catalogus Patrum ac Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1830 confectus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium, Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae S. Hyacinthi Pro Anno Domini 1830. [b.m.d.].

1834: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1834 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium, Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae S. Hyacinthi. Pro Anno Domini 1834. [b.m.d.].

1835: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1835 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium, Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae S. Hyacinthi. Pro Anno Domini 1835. [b.m.d.].

1836: Catalogus Patrum ac Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1836 conscriptus. [b.m.d.].

1837: Catalogus Patrum at Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae Anno 1837 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium, Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae S. Hyacinthi. Pro Anno 1837. [b.m.d.].

1838: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1838 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium, Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Poloniae pro Anno 1838. Varsavia [b.d.].

1839: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1839 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium, Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Poloniae pro Anno 1839. Varsavia [b.d.].

1841: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1841 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Poloniae pro Anno 1841 Imo post Bissextilem. Varsavia [b.d.].

1842: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1842 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Poloniae pro Anno 1842 2do post Bissextilem. Varsavia [b.d.].

1843: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1843 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Poloniae pro Anno 1843 3tio post Bissextilem. Varsavia [b.d.].

1844: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1844 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Poloniae S. Hyacinthi pro Anno Bissextili 1844. Varsavia [b.d.].

1846: Catalogus Patrum et Fratrum, nec non Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae Anno 1846 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi. Juxta Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Poloniae S. Hyacinthi pro Anno Domini 1846. Varsavia: Scholae Piae, [b.d.].

1847: Catalogus Conventuum juxta Ordinem Antiquitatis, cum Specifica expressione Religiosorum ac Monialium, Provinciae Polonae S. Ordinis Praedicatorum in Annum 1847. [b.m.d.].

1848: Catalogus Conventuum juxta Ordinem Antiquitatis, cum Specifica expressione Religiosorum ac Monialium, Provinciae Polonae S. Ordinis Praedicatorum in Annum 1848. Bissextilem, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi. Conformiter ad Rubricas Breviarii, et ritum Missalis Fratrum Praedicatorum, ad usum Provinciae Polonae S. Hyacinthi C. PRP. in Annum 1848 Bissextilem ordinatum. Varsavia: Scholae Piae, [b.d.].

1850: Elenchus Conventuum secundum Antiquitatis Ordinem, cum specifica nominatione Religiosorum ac Monialium in ijsdem degentium Provinciae Polonae S. Hyacinthi CPRP. Sacri Ordinis Praedicatorum in Annum Dni 1850 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi conformiter ad Rubricas Breviarii et ritum Missalis Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum, ad usum Provinciae Polonae S. Hyacinthi CPRP in Annum 1850 II. post Bissextilem. Varsavia: Scholae Piae, [b.d.].

1851: Catalogus Conventuum juxta Ordinem Antiquitatis, cum specifica expressione Religiosorum ac Monialium, Provinciae Polonae S. Ordinis Praedicatorum in Annum 1851. [b.m.d.].

1852: Catalogus Conventuum juxta Ordinem Antiquitatis, cum specifica expressione Religiosorum ac Monialium, Provinciae Polonae S. Ordinis Praedicatorum in Annum 1852 Bissextilem, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi conformiter ad Rubricas Breviarii et ritum Missalis Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Polonae S. Hyacinthi CPRP in Annum 1852 Bissextilem. Varsavia: Ad Sanctam Crucem, 1852.

1853: Catalogus Conventuum cum specifica expressione Religiosorum ac Monialium Provinciae Polonae S. Hyacinthi Ordinis Praedicatorum, in Annum 1853. [b.m.d.].

1854: Catalogus Conventuum juxta Ordinem antiquitatis cum specifica expressione Religiosorum ac Monialium Provinciae Polonae lituli [!] S. Hyacinthi CPRP. S. Ordinis Praedicatorum in Annum 1854, [współopr. z:] Directorium Recidandi [!] Divinum Officium Missamque Celebrandi conformiter ad Rubricas Breviarii et ritum Missalis Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Polonae S. Hyacinthi CPRP in Annum 1854 II. post Bissextilem. Varsavia: Ministerium Justitiae, 1854.

1855: Catalogus Conventuum juxta Ordinem antiquitatis cum specifica expressione Religiosorum ac Monialium Provinciae Polonae tituliS. Hyacinthi CPRP. S. Ordinis Praedicatorum in Annum 1855, [współopr. z:] Directorium Recidandi [!] Divinum Officium Misamque Celebrandi conformiter ad Rubricas Breviarii et ritum Missalis Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Polonae S. Hyacinthi CPRP. in Annum 1855 III. post Bissextilem. Varsavia 1854.

1856: Catalogus Conventuum juxta Ordinem antiquitatis cum specifica expressione Religiosorum ac Monialium in unoquoque habitantium, in Annum 1856 dispositus, [współopr. z:] Directorium Recidandi [!] Divinum Officium Misamque Celebrandi conformiter ad Rubricas Breviarii et ritum Missalis Fratrum Sacri Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Polonae S. Hyacinthi CPRP. in Annum 1856 Bissextilem. Varsavia 1855.

1857: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae in annum 1857 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Recitandi Divinum Officium Missamque Celebrandi Juxta ritum Sacri Ordinis Praedicatorum ad usum Provinciae Polonae S. Hyacinthi C. P. R. P. in Annum 1857 Primum post Bissextilem. Varsavia: Josephus Tomaszewski, 1857.

1858: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae in annum 1858 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Officii Divini Juxta Rubricas Breviarii ritumque Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum pro Polona Provincia S. Hyacinthi C. P. R. P. in Annum Domini MDCCCLVIII Secundum post Bissextilem. Varsavia: Josephus Tomaszewski, 1858.

1859: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Poloniae in annum 1859 conscriptus. [b.m.d.].

1860: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae in annum 1860 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Officii Divini Juxta Rubricas Breviarii ritumque Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum pro Polona Provincia S. Hyacinthi C. P. R. P. in Annum Domini MDCCCLX Tertium post Bissextilem. Varsavia: Josephus Tomaszewski, 1860.

1861: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae in annum 1861 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Officii Divini Juxta Rubricas Breviarii ritumque Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum pro Polona Provincia S. Hyacinthi C. P. R. P. in annum Domini MDCCCLXI Primum post Bissextilem. Varsavia: Adolphus Krethlow, 1861.

1862: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae in annum 1862 conscriptus. Varsavia: Ignatius Krokoszyński, olim A. Krethlow, 1862.

1863: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae in annum 1863 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Officii Divini Juxta Rubricas Breviarii ritumque Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum pro Polona Provincia S. Hyacinthi C. P. R. P. in annum Domini MDCCCLXIII Tertium post Bissextilem. Varsavia: Ignatius Krokoszyński, 1862.

1864: Catalogus Patrum et Fratrum ac Monialium Sacri Ordinis Praedicatorum Provinciae Polonae in annum 1864 conscriptus, [współopr. z:] Directorium Officii Divini Juxta Rubricas Breviarii ritumque Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum pro Polona Provincia S. Hyacinthi C. P. R. P. in annum Domini 1864 Bissextilem. Varsavia: Augustus Lifeldti, 1863.

1869: Catalogus conventuum cum specifica expressione religiosorum in Regno Poloniae Ordinis Praedicatorum in Annum 1869, [współopr. z:] Directorium Officii Divini Juxta Rubricas Breviarii ritumque Missalis Sacri Ordinis Praedicatorum inRegno Poloniae pro Anno Domini 1869 Primo post Bissextilem. Lublinum: Ladislaus Kossakowski, [b.d.].

Sprawozdanie stenograficzne z rozpraw galicyjskiego Sejmu krajowego. 13 posiedzenie 5 sesyi III peryodu Sejmu galicyjskiego z dnia 7 października 1874. [Lwów 1874].

Sprawozdanie stenograficzne z rozpraw galicyjskiego Sejmu krajowego. 3 posiedzenie 2 sesyi IV periodu Sejmu galicyjskiego z dnia 16 września 1878. [Lwów 1878].

Opracowania

Bąk Celina: Kirchmayer (Kirchmajer) Wincenty Antoni. W: PSB, t. 12. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1966–1967, s. 470–471.

Bąk-Koczarska Celina: Kremer Karol Roman. W: PSB, t. 15. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970, s. 270–272.

Bąk-Koczarska Celina: Łepkowski Józef Aleksander. W: PSB, t. 18. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973, s. 339–343.

Bąkowski Klemens: Dawne cechy krakowskie. Biblioteka Krakowska nr 22. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1903.

Bęczkowska Urszula: Karol Kremer i Krakowski Urząd Budownictwa w latach 1837–1860. Ars Vetus et Nova, t. 31. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010.

Bibliografia piśmiennictwa o świętym Jacku Odrowążu. Oprac. Małgorzata Habuda. Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 11. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2013.

Bieniarzówna Janina: Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (1833–1848). Biblioteka Krakowska nr 106. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków  Krakowa, 1948.

Biernacki Andrzej: Przezdziecki Aleksander Narcyz Karol. W: PSB, t. 29. Wrocław: PAU, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, s. 45–51.

Borowiejska-Birkenmajerowa Maria: Serce Polski. Zabytki i świadomość narodowa. Kraków: Ars Nova, 1991.

Chmielewski Edward A.: The Founding of Holy Cross Parish in Minneapolis. „Polish American Studies” 1960, t. 17, nr 3–4, s. 82–92.

Czyżewski Krzysztof J., Walczak Marek: Fundator i patron klasztoru – ikonografia biskupa Iwona Odrowąża w kręgu krakowskich dominikanów. W: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak. Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2013, s. 127–146.

Demel Juliusz: Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846–1853. Biblioteka Krakowska nr 107. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1951.

Demel Juliusz: Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853–1866. Biblioteka Krakowska nr 112. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.

Dynowska Maria: Birkowski Fabjan. W: PSB, t. 2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936, s. 104–105.

Dynowska Maria: Bzowski Stanisław. W: PSB, t. 3. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1937, s. 186–188.

Estreicher Karol: Bibliografia polska XIX stulecia, t. 3. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.

Estreicher Karol: Bibliografia polska XIX stulecia, t. 4. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

Estreicher Karol: Bibliografia polska XIX stulecia, t. 8. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

Estreicher Karol: Bibliografia polska XIX stulecia, t. 17. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Estreicher Karol: Morstin (Morsztyn) Felicjan Ludwik. W: PSB, t. 21, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 793–794.

Górnisiewicz Andrzej. W: Podręczna encyklopedya kościelna, t. 13–14. Red. Stanisław Gall [i in.]. Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich, z. 83–84. Warszawa: Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, G. Gebethner, 1907, s. 249.

Grodziska Karolina: Scipio (Scipio del Campo, Scypion) Jan Karol. W: PSB, t. 36. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1995–1996, s. 80–81.

Gródecki Roman: Iwo (Iwan lub Jan) Odrowąż. W: PSB, t. 10. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1962–1964, s. 187–192.

Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, t. 2. Red. Romuald Gustaw. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1972.

Hahn Franciszek. W: Encyklopedia Krakowa. Red. Antoni Henryk Stachowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 274.

Hinnebusch William A.: Dominikanie – krótki zarys dziejów. W: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu. Red. Marcin A. Babraj. Poznań: W Drodze, 1986, s. 83–267.

Homola Irena: Paszkowski Franciszek. W: PSB, t. 25. Wrocław 1980: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 292–294.

Homola-Skąpska Irena: Seidler (Seidler-Wiślański) Andrzej. W: PSB, t. 36. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1995–1996, s. 171–172.

Homola-Skąpska Irena: Serwatowski Walerian. W: PSB, t. 36. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1995–1996, s. 336–339.

Horzela Dobrosława: Późnogotycka figura Chrystusa Ukrzyżowanego w krakowskim klasztorze dominikanów: krucyfiks świątobliwego Stanisława Kokoszki? W: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak.  Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2013, s. 511–526.

Ihnatowicz Ireneusz: Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku. „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” 1962, t. 7, s. 99–124.

Jarvis William E.: Time Capsules. A Cultural History. Jefferson: McFarland and Company, 2003.

Jaworska Katarzyna, Urbanik Monika: Apteka Pod Barankiem w Krakowie. Łódź: Bez Recepty, 2011.

Jezierski Izydor: Historya gimnazjum złoczowskiego. W: Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum w Złoczowie za rok szkolny 1898. Złoczów: Fundusz Naukowy, [1898], s. 1–46.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 2, tekst. Red. Adam Bochnak, Jan Samek. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, 1978.

Kieniewicz Stefan: Popiel (Chościak Popiel) Paweł. W: PSB, t. 27. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 568–572.

Kieniewicz Stefan: Potocki Adam. W: PSB, t. 27. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 750–755.

Kolak Wacław, Marecki Józef: Leksykon godeł zakonnych. Łódź: Adi, 1994.

Kraiński h. Jelita. W: Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861. Oprac. Elżbieta Sęczys. Warszawa: DiG, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2000, s. 334.

Kras Janina: Życie umysłowe w Krakowie w latach 1870–1914, Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.

Kruszka Wacław: Historya polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. 11. Milwaukee: Spółka Wydawnicza Kuryera, 1907.

Labuda Gerard: Studia nad początkami państwa polskiego, t. 2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988.

Lechicki Czesław: Kłobukowski Antoni Adam. W: PSB, t. 13. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967–1968, s. 45–46.

Łopuszański Bolesław: Moszyński Piotr Stanisław Wojciech Alojzy. W: PSB, t. 22. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, s. 129–132.

Mandziuk Józef: Górnisiewicz Andrzej (Jędrzej). W: Słownik polskich teologów katolickich, t. 1. Red. Hieronim Eugeniusz Wyczawski. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1981, s. 566–567.

Manteuffel Tadeusz: Jacek. W: PSB, t. 10. Wrocław: Polska Akademia Nauk, 1962–1964, . 263–264.

Mączyński Józef: Wiadomość historyczna o cudownym obrazie N. Maryi P. Różańca Świętego w kościele OO. Dominikanów w Krakowie. Kraków: Drukarnia „Czasu”, 1863.

Mitkowski Józef: Leszek Czarny. W: PSB, t. 17. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972, s. 157–159.

Myśliński Michał: Złotnicy krakowscy i ich cech w latach autonomii galicyjskiej 1866– 1914. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011.

Nowak Adam: Smetana Józef (1831–1905). W: idem: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786–1985, t. 4. Tarnów: Biblos, 2004, s. 76.

Nowiński Janusz: „Metafizyczne piorunochrony” – depozyty złożone w kulach hełmów wież kościoła opactwa w Lądzie nad Wartą w 1720 roku. „Seminare” 2012, t. 31, s. 259–278.

Orman-Michta Elżbieta: Stadnicki Edward Maria Adolf. W: PSB, t. 41. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2002, s. 379–380.

O[strołęcki] S[tanisław]: Kościół i klasztor po-dominikański w Lublinie. Warszawa 1902.

Pater Józef: Życie i twórczość Abrahama Bzowskiego O.P. (1567–1637). „Nasza Przeszłość” 1979, t. 51, s. 55–87.

Pelczar Józef Sebastian: Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce. Kraków 1917.

Poczet szlachty galicyjskièj i bukowińskiéj. Lwów: Instytut Stauropigiański, 1857.

Polanowska Jolanta: Stattler (Stattler-Stański) Wojciech Korneli. W: PSB, t. 42. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2003–2004, s. 587.

Potocki h. Szeliga. W: Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861. Oprac. Elżbieta Sęczys. Warszawa: DiG, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2000, s. 544.

Prokop Krzysztof Rafał: Odkrycie grobu księcia Leszka Czarnego w krakowskim kościele Dominikanów w roku 1856. „Rocznik Krakowski” 2005, t. 71, s. 115–123.

Radzilowski John: Majer, Dominik A. W: The Polish American Encyclopedia. Red. James S. Pula. Jefferson–London: McFarland and Company, 2011, s. 289–290.

Sokulski Justyn: Borelowski Marcin Maciej (Lelewel). W: PSB, t. 2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1936, s. 322.

Starzyński Juliusz: Dolabella Tomasz. W: PSB, t. 5. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1939–1946, s. 284–285.

Sułecki Szymon: Gałka na karmelitańskiej kaplicy Matki Bożej Piaskowej w Krakowie. „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2007, t. 13, s. 175–187.

Szarejko Piotr: Kryda Aleksander. W: idem: Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 5. Warszawa: Bellona, 2000, s. 234.

Szybisty Tomasz: Niezachowany witraż projektu Juliusa Hübnera w krakowskim kościele Dominikanów. „Rocznik Krakowski” 2010, t. 76, s. 95–108.

Świętochowski Robert: Cisowski Kazimierz OP. W: Encyklopedia katolicka, t. 3. Red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1979, kol. 497.

Świętochowski Robert: Lubomlczyk Seweryn z Lubomla. W: PSB, t. 18. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973, s. 69–70.

Świętochowski Robert: Melchior z Mościsk. W: PSB, t. 20. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 404–405.

Tyrowicz Marian: Górnisiewicz Jędrzej. W: PSB, t. 8. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959–1960, s. 430.

Tyrowicz Marian: Lubomirski Jerzy Henryk. W: PSB, t. 18. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973, s. 25–26.

Vicaire Marie-Humbert: Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznań: W Drodze, 1985.

Vicaire Marie-Humbert: Jandel (Vincent-Alexandre). W: Catholicisme hier – aujourd’hui – demain. Encyclopédie, t. 6. Red. Guillaume Jacquemet. Paris: Letouzey et Ané, 1967, kol. 310.

Wawel-Louis Józef: Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa. Biblioteka Krakowska nr 117. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.

Wisłocki Jan Grzegorz. W: Słownik biograficzny teatru polskiego, t. 1: 1765–1965. Red. Zbigniew Raszewski [i in.]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 790.

Witek Józef: Smetana Józef. W: idem: Encyklopedia miasta Mielca, t. 2. Mielec: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Korso, 2008, s. 399.

Wyrozumski Jerzy: Leszek Biały. W: PSB, t. 17. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972, s. 155–157.

Zieliński Zygmunt: Pius IX, Giovanni Maria Mastai, bł. W: Encyklopedia katolicka, t. 15. Red. Edward Gigilewicz [i in.]. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011, kol. 753–756.

Żebrawski Teofil. W: Encyklopedia Krakowa. Red. Antoni Henryk Stachowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 1103.

Żmudziński Jerzy: „Opus vitae” Tomasza Dolabelli w krakowskim kościele i klasztorze Dominikanów. W: Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów. Red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak. Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 13. Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2013, s. 691–702.

Żukiewicz Konstanty Maria: Dzieje cudownego obrazu Maryi w kościele OO. Dominikanów w Podkamieniu. Kraków: OO. Dominikanie w Podkamieniu, 1907.

Żurowska-Górecka Wanda: Dutkiewicz Szymon. W: PSB, t. 6. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 16–17.

Żychowski Marian: Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1956.

Wydawnictwa elektroniczne

Eufrozyna Franciszka Janikowska (1811–?), http://boretti-saga.pl/rodziny/janikowscy/eufrozyna_franciszka_karolina_janikowska.html (odczyt: 16.08.2015).

Kamienica nr 24 – Podedzwony, Pod Trzema Dzwonami, http://www.starykrakow.com.pl/dawne-kamienice/florianska/ulica_florianska.htm  (odczyt: 16.08.2015).

Włodzimierz Walenty Józef Remer z Wierzbicy h. Grzymała, http://www.sejm-wielki.pl/b/lu.25591  (odczyt: 16.08.2015).

Wojciech Maciej Zwarzyło-Wiszniewski h. Ramułt (odm.), http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.86975 (odczyt: 16.08.2015).

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, s. 98 - 138

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Lodge of Memory. Document from a sphere in the flèche of the Dominican church in Krakow from 1863

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marcin Sanak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 304

Liczba pobrań: 561