FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Designing an ESP course

Data publikacji: 15.05.2019

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 13 - 21

Autorzy

,
Agnieszka Suchomelová-Połomska
Masarykova univerzita Brno
, Republika Czeska
https://orcid.org/0000-0002-7056-11394 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Daniela Dlabolova
Masarykova univerzita Brno
, Republika Czeska
https://orcid.org/0000-0002-0251-8191 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

DESIGNING AN ASP COURSE

Designing an ESP course in an academic setting is a multidimensional challenge. To meet it, we should address the needs and interests of our students, which in most cases means incorporating subject-specific content (specialized vocabulary, typical genres, authentic materials, discourse communities practices) into a language course. This on the practitioners’ part involves tackling their lack of disciplinary expertise, which might be very difficult for various factors. One of them might be difficulty in gaining expertise due to a wider curriculum and institutional policies (like teaching many ESPs at the same time). Another might be finding the right balance between discipline-based knowledge and pure language on such a course. It seems that the adequate language teaching expertise which the practitioners should possess in order to help students start using the language as a communication tool for their academic and occupational purposes, can be achieved through a  careful choice of the syllabus type to be adopted, the academic skills and genres to be practised, the specialized topics for the language to be presented and reliable sources of materials to raise motivation and serve as an example. This paper describes taking the aforementioned elements into account when designing specialized English language courses for BSc and MSc students of Biology, Geography and Physics, at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno, Czech Republic. It analyses which language course elements can be shared across the mentioned sub-disciplines of EST, and where their syllabi start to diverge.

PROJEKTOWANIE KURSU ESP

Projektowanie kursu ESP w środowisku akademickim jest wyzwaniem wielowymiarowym. Aby to osiągnąć, powinniśmy odpowiedzieć na potrzeby i zainteresowania naszych studentów, co w większości wypadków oznacza włączenie do kursu językowego treści tematycznych (specjalistyczne słownictwo, typowe gatunki, autentyczne materiały, praktyki społeczności dyskursu). To nakłada na praktyków konieczność zmierzenia się z brakiem specjalistycznej wiedzy dyscyplinarnej, co może być bardzo trudne z powodu różnych czynników. Jednym z nich może być trudność w zdobyciu wiedzy specjalistycznej ze względu na zbyt rozbudowany program nauczania i politykę instytucjonalną (np. nauczanie wielu ESP w tym samym czasie). Innym może być znalezienie właściwej równowagi między wiedzą opartą na dyscyplinie  a czystym językiem w takim kursie. Wydaje się, że wystarczające doświadczenie w nauczaniu języków, które praktycy powinni posiadać, aby pomóc uczniom rozpocząć używanie języka jako narzędzia komunikacji dla ich celów akademickich i zawodowych, można osiągnąć przez staranny wybór rodzaju programu nauczania, umiejętności akademickich oraz typów wypowiedzi pisemnej zalecanych do wyćwiczenia, jak też specjalistycznych tematów dotyczących prezentowanego języka i niezawodnego źródła materiałów w celu podniesienia motywacji i możliwych do wykorzystania w formie przykładów. W niniejszym artykule opisano uwzględnienie powyższych elementów podczas projektowania specjalistycznych kursów języka angielskiego dla studentów studiów licencjackich i magisterskich z dziedziny biologii, geografii i fizyki na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Masaryka w Brnie w Republice Czeskiej. Prezentowany tekst analizuje, które elementy kursu językowego są wspólne dla wspomnianych poddziedzin EST i  gdzie ich sylabusy zaczynają się różnić.

Bibliografia

Bárbara, N. (2007). Autonomy in ESP: solution or recipe? In: D. Gálová, ed. Languages for Specific Purposes, Searching for Common Solutions. [online] 1st ed. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 18-32. Available at: https://www.cambridgescholars.com/download/sample/59361 [accessed: 28 Aug., 2018].

The CEFR levels, Council of Europe. Available at: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions [accessed: 1 Sept., 2018].

Davies, A. (2001). The logic of testing Languages for Specific Purposes. Language Testing, 18, 2.

Dudley-Evans, T. Genre analysis: a key to a theory of Esp? [pdf], 1st ed. Iberica, 2,3-11. Available at: http://www.aelfe.org/documents/text2-Dudley.pdf [accessed: 1 Sept., 2018].

Guilbaud, B. (2017). Languages for Specific Purposes in the United Kingdom, and the case of medical language teaching in Manchester. In Týden CJV. Brno: Masaryk University Language Center, https://www.cjv.muni.cz/cs/benoit-guilbaud-1/ [accessed: 28 Aug., 2018].

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Longman.

Jones, G. (1990). ESP textbooks: Do they really exist? In: English for Specific Purposes, 9, 89-93, Pergamon Press plc, Printed in the USA.

Long, M.K. (ed.) (2017). Language for Specific Purposes, Trends in Curriculum Development (introduction). Georgetown University Press. Mackiewicz (2004).

MTU Edung, ND Udung (2008). Developing French for specific purposes in the Nigerian University Bachelor’s Degree Programme (abstract). Global Journal of Humanities, [online]. Available at: https://www.ajol.info/index.php/gjh/article/view/79373 [accessed: 28 Aug., 2018].

Nunan, D. (2002). Course Design. OUP.Parkinson, J. (2013). English for science and technology. In: B. Paltridge, S. Starfield, S. eds. The Handbook of English for Specific Purposes. John Wiley & Sons, Inc., 154-173.

Spack, R. (1988). Initiating ESL students into the academic discourse community: How far should we go? TESOL Quarterly, 22, 29-52.

Studijní programy – Biologie, Chemie, Geografie a Geologie, Masaryk University. Available at: https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/biologie-chemie-geografie-a-geologie [accessed: 1.09.2018].

Studijní programy – Matematika a Fyzika, Masaryk University. Available at: https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/matematika-a-fyzika [accessed: 1 Sept., 2018].

Suan Chong, Chia (2018). Ten trends and innovations in English language teaching for 2018 [online] British Council. Available at: https://www.britishcouncil.org/voicesmagazine/ten-trends-innovations-english-language-teaching-2018 [accessed: 28 Aug., 2018].

Informacje

Informacje: Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, s. 13 - 21

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Designing an ESP course

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7056-11394

Agnieszka Suchomelová-Połomska
Masarykova univerzita Brno
, Republika Czeska
https://orcid.org/0000-0002-7056-11394 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Masarykova univerzita Brno
Republika Czeska

https://orcid.org/0000-0002-0251-8191

Daniela Dlabolova
Masarykova univerzita Brno
, Republika Czeska
https://orcid.org/0000-0002-0251-8191 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Masarykova univerzita Brno
Republika Czeska

Publikacja: 15.05.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Suchomelová-Połomska (Autor) - 50%
Daniela Dlabolova (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1147

Liczba pobrań: 1068