FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Starzenie się populacji; co wiemy o problemie i jak możemy się przygotować na sprostanie wyzwaniu demograficznemu? Konferencja w UJ CM oraz badania naukowe

Data publikacji: 2013

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10, Numer 4, s. 58 - 71

Autorzy

,
Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
,
Ewa Kocot
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Maciej Rogala
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Population aging challenge – the conference at Jagiellonian University and research

The population aging process is inherent feature of all contemporary societies. It places enormous pressure on all countries health and social systems. The demographic changes lead to both the organizational as well as financial challenges. The aim of the article is to present the scope and diversity of the ‘population aging’ influence on the health care sector – by description of various, related researches, projects and activities conducted within the past several years, in Europe and Poland. The authors provide brief summaries of contemporary researches and analyze the effects of the population aging on the Polish health care system in its: organizational (human resources), financial (costs of treatment, public expenditure) and social (disability, informal care) aspects. The need for comprehensive (combining education, labour, health and social sectors), long-term strategy focused on the population aging challenge is emphasized

Bibliografia

Vetulani J., Starość okiem przyrodnika, „Psychogeriatria Polska” 2007; 3 (3): 109–138.

Szatur-Jaworska B., Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach, w: Rzecznik Praw Obywatelskich, Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa, październik 2010: 9–16.

Kalita D., Rawska K., Staniszewska G., Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, w: Rzecznik Praw Obywatelskich, Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa, październik 2010: 17–26.

Racław M., Rosochacka-Gmitrzak M., Beata Tokarz‑Kamińska B., Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych, w: Rzecznik Praw Obywatelskich, Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa, październik 2010: 27–36.

Derejczyk J., Bień B., Szczerbińska K., Grodzicki T. (konsultacja merytoryczna), Ochrona zdrowia osób starszych, w: Rzecznik Praw Obywatelskich, Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa, październik 2010: 44–54.

Instytut Spraw Publicznych, To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Warszawa 2008.

Golinowska S., Sowa A., Zdrowie i sprawność. Przemiany w Polsce, „Polityka Społeczna” 2012; 2: 6–13.

WHO, European Health for All Database, http://data.euro.who.int/hfadb/ (dostęp: marzec 2013).

Golinowska S., Rynek pracy w sektorze zdrowotnym – zaniedbany obszar zarządzania, „Polityka Społeczna” 2008; 7: 1–5.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa (red. S. Golinowska), „Małopolskie Studia Regionalne” 2010; 2–3: 19–20.

Derejczyk J., Bień B., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J., Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, „Gerontologia Polska” 2008; 16, 3: 149–159.

CSIOZ 2001–2012, Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia.

European Commission, Commission Staff Working Document on an Action Plan for the EU Health Workforce, Strasburg 2012.

Błędowski P., Finansowanie opieki długoterminowej w Polsce, w: Augustyn M. (red.), Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa 2009.

NFZ, European Observatory on Health Systems and Policies, Polska: zarys systemu ochrony zdrowia, Warszawa 2012.

NFZ, Analiza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem hospitalizacji pacjentów od 65. roku życia w 2009 r., Centrala NFZ, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Warszawa, listopad 2010, www.nfz.gov.pl (dostęp: 15.03.2013).

Kielstra P., Healthcare strategies for an aging society, Economist Intelligence Unit. 2009.

Hogan C., Lunney J., Gabel J., Lynn J., Medicare beneficiares’ costs of care in the last year of life, „Health Aff.” 2001; 20 (4): 188–195.

Yang Z., Norton E.C., Stearns S.C., Longevity and health care expenditures: The Real reason older people sped more, „J. Gerrontol. B. Psychol. Sci. Soc. Sci.” 2003; 58 (1): 2–10.

Bień B., Opieka geriatryczna w perspektywie starzenia się ludności Polski, w: Hrynkiewicz J. (red.), O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.

Augustyn M. (red.), Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa 2009: 155.

Grodzicki T., Strategia rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia, PROJEKT przygotowany przez Zespół ds. Geriatrii, powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2007 r.

NFZ, Plan finansowy NFZ na 2013 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 64/2012/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok, www.nfz.gov.pl (dostęp: 15.03.2013).

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp: luty 2013).

GUS, Prognoza ludności na lata 2008–2035, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8708_PLK_HTML.htm (dostęp: luty 2013).

GUS, Baza danych Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ (dostęp: luty 2013).

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 58 - 71

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Population aging challenge – the conference at Jagiellonian University and research

Autorzy

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk (Autor) - 33%
Ewa Kocot (Autor) - 33%
Maciej Rogala (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2225

Liczba pobrań: 2032