FAQ

Przegląd Konstytucyjny

Osiem dekad prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 10.2022

Przegląd Konstytucyjny, 2022, Numer 3 (2022), s. 7 - 33

https://doi.org/10.4467/25442031PKO.22.019.16384

Autorzy

,
Marian Grzybowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7915-2653 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Piotr Mikuli
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5898-1874 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Eight Decades of Comparative Constitutional Law at Jagiellonian University

The authors describe the history of comparative constitutional law research conducted at the Jagiellonian University after the Second World War. The authors’ comments also serve as a pretext to describe the research activities of the Chair in Comparative Constitutional Law on its 20th anniversary. In 2021 the chair staff celebrated this anniversary by organising a nationwide seminar, which inspired this special issue of the Przegląd Konstytucyjny.

Bibliografia

Berglund S., East European Multi-party Systems, 1988 (seria: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, No. 37).

Czajowski J., Kongres Generalny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2002.

Czajowski J., Konstytucja Kuby. Wstęp i tłumaczenie, Kraków 2002.

Czajowski J., System konstytucyjny Meksyku, Warszawa 2009.

Grzybowski K., Konstytucja krajów stref amerykańskiej i francuskiej, „Państwo i Prawo” 1949, z. 1.

Grzybowski K., Montesquieu kompromis feudalno-mieszczański (w setną rocznicę „Ducha Praw”), „Państwo i Prawo” 1948, z. 9–10.

Grzybowski K., „Stalinizm” w socjalistycznym prawie konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 1957, z. 6.

Grzybowski K., Wstęp, w: Konstytucja Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz „ustawa zasadnicza” z Bonn, Warszawa 1950.

Grzybowski M., Dania. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2017.

Grzybowski M., Islandia. Zarys systemu ustrojowego, Białystok 2020.

Grzybowski M., Szwecja. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2019.

Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, red. P. Mikuli, Warszawa 2017.

Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004.

Konstytucja Gruzji, wstęp: G. Kuca, M. Grzybowski, tłum. G. Kuca, M. Grzybowski, K. Kaczmarczyk-Kłak, Warszawa 2015.

Konstytucja Indii, wstęp: J. Karp, tłum. J. Winczorek, Warszawa 2020.

Kozub-Ciembroniewicz W., Konstanty Grzybowski – uczony, homo politicus, publicysta, w: Konstanty Grzybowski – myśliciel sceptyczny, Kraków 2000.

Kuca G., Parlament Gruzji, Warszawa 2010.

Kuca G., Parlament Indonezji, Warszawa 2009.

Kuca G., Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym. Analiza porównawcza na przykładzie państw UE, Warszawa 2018.

Kuca G., Mikuli P., Gudowska-Natanek E., Constitutional Law / Droit constitutionnel 2020. Poland / Pologne, „Revue Européenne de Droit Public / European Review of Public Law” 2020, Vol. 32, No. 4.

Kuca G., Mikuli P., Pach M., Constitutional Law / Droit constitutionnel 2019. Poland / Pologne, „Revue Européenne de Droit Public / European Review of Public Law” 2019, Vol. 31, No. 4.

Kulig A., Kształtowanie formy rządów u progu niepodległej Polski (1917–1926), Warszawa 2013.

Mikuli P., Sądy a parlament w ustrojach Kanady, Australii i Nowej Zelandii (na tle rozwiązań brytyjskich), Kraków 2010.

Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006.

Mikuli P., Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, wyd. II rozszerzone, Kraków 2007.

Mikuli P., Kuca G., Gudowska-Natanek E., Poland, w: The 2020 Global Review of Constitutional Law, eds. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda, Boston 2021.

Mikuli P., Kuca G., Pach M., Poland, w: The 2019 Global Review of Constitutional Law, eds. R. Albert, D. Landau, P. Faraguna, S. Drugda, Boston 2020.

Mikuli P., Kuca G., The Public Hearing and Law-Making Procedures, „Liverpool Law Review” 2016, No. 37, Issue 1–2.

Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, red. A. Kulig, Kraków 2015.

Olszewski H., Konstanty Grzybowski (1901–1970). Próba charakterystyki naukowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1971, t. XXIII, z. 1.

Právo jako multidimenzionální fenemen, red. K. Žák Krzyžanková, Z. Kühn, K. Beran, P. Maršálek, J. Wintr, P. Ondřejek, J. Tryzna, Plzeň 2020.

Právo v měnícím se světě, red. A. Gerloch, K. Žák Krzyžanková, Plzeň 2020.

The New Democracies of Eastern Europe: Party Systems and Political Cleavages, eds. S. Berglund, J.A. Dellenbrant, Cheltenham and Northampton 1991.

Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, red. A. Gerloch, K. Žák Krzyžanková, Plzeň 2018.

W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. M. Kudej, Katowice 1999.

Informacje

Informacje: Przegląd Konstytucyjny, 2022, s. 7 - 33

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Eight Decades of Comparative Constitutional Law at Jagiellonian University

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7915-2653

Marian Grzybowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7915-2653 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

https://orcid.org/0000-0001-5898-1874

Piotr Mikuli
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5898-1874 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

Publikacja: 10.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marian Grzybowski (Autor) - 50%
Piotr Mikuli (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 35

Liczba pobrań: 20