FAQ

Prace Historyczne

Powstanie i działalność Katedry Historii Nauki i Oświaty w latach (1945) 1957–1970

Data publikacji: 30.11.2022

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 441 - 470

https://doi.org/10.4467/20844069PH.22.024.16116

Autorzy

Krystyna Samsonowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-1169-2167 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The establishment of the Department of the History of Science and Education at the Jagiellonian University in 1956 took 11 years of efforts and attempts by the university authorities and Krakow historians of culture, education and science to develop these directions of research at the oldest Polish research center. The pre-WW2 chair was vacant because Professor Stanisław Kot took the position of the ambassador in Rome and after the communists had gained full power in Poland, he could not return to the country. The chairs of Barycz and Hulewicz began operating in 1946, but in 1947 the communist authorities decided to eliminate them. The implementation of these decisions, however, was not carried out immediately as it was delayed in the case of Barycz’s chair until 1949, and in the case of Hulewicz’s until 1953. It was not until 1956 that the thaw allowed the authorities of the Jagiellonian University to restore the closed departments as a single one under the name of the Department of the History of Science and Education, consisting of two seminars. The author discusses the organizational structure, composition, research results, and teaching activities of the Department’s employees.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

K III 161 Henryk Barycz, 107/1–2

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

DSO I (dawna S III 246), Teczka osobowa L. Hajdukiewicza

DSO I, Kręgiel Jadwiga 1958–1959

S II 619, Teczka osobowa H. Barycza

S III DSO, Teczka personalna J. Hulewicza

S III DSO, Teczka personalna K. Mrozowskiej

S III DSO, Teczka personalna L. Hajdukiewicza

S III DSO, Teczka personalna R. Dutkowej

WF.S, sygn. 31, Katedra Historii Najnowszej Wychowania i Oświaty 1951–1952

WHm 9

WHm 84

WHm 196, Teczka akt doktorskich Kamilli Mrozowskiej

Źródła drukowane

Długołęcki S., Przez historię do teraźniejszości. Wywiad z prof. K. Mrozowską, „Nowa Szkoła” 1978, nr 1, s. 1–9.

Dybiec J., Z Łącka w świat, „Almanach Łącki” 2010, nr 12, s. 63–90.

Jużnie przy Straszewskiego 25, „Dziennik Polski”, 20 X 1967 r., nr 248, s. 4.

Kronika UJ za rok akademicki 1957/58, red. H. Barycz, Kraków 1961.

Polacy na obczyźnie chcą uczestniczyć w dziele odbudowy kraju. Wywiad z prof. Kotem, „Dziennik Polski”, 24 VIII 1945 r., nr 198.

Spis Wykładów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1946.

Spis wykładów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rok akademicki 1947/48, Kraków 1947.

Spis wykładów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rok akademicki 1949/50, Kraków 1949.

Spis wykładów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rok akademicki 1954/55, Kraków 1954.

„Wrócę gdy wolność powróci…”, „Jutro Polski” (Numer specjalny poświęcony pamięci Stanisława Kota), 12 II 1976, s. 6–7.

Opracowania

Banach A.K., Działalność uniwersytecka Henryka Barycza [w:] Henryk Barycz 1901–1994.

Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 22 czerwca 2001 r., Kraków 2004, s. 87–95.

Banach A.K., Henryk Barycz – historyk kultury, nauki i oświaty [w:] Polacy i świat, kultura i zmiana. Studia historyczne i antropologiczne ofiarowane profesor Halinie Florkowskiej-Frančić, red. J. Lencznarowicz, J. Pezda, A.A. Zięba, Kraków 2016, s. 309–322.

Banach A.K., Henryk Barycz (1901–1994) [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 403–414.

Bartnicka K., Kamilla Mrozowska (28 I 1917–2 V 2002), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2002, t. XLI, s. 3–5.

Chmielewski W.J., Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych notatek, listów i pism (1944–1950), Warszawa 2014.

Dutkowa R., Jan Hulewicz [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 499–509.

Dutkowa R., Jan Hulewicz – uczony i pedagog, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1982, nr 24, s. 223–233.

Dybiec J., Bibliografia prac prof. dr. Henryka Barycza za lata 1966–1993, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, nr 40, s. 143–159.

Dybiec J., Bibliografia prac prof. dr Kamilli Mrozowskiej 1930–1984, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1987, z. 81, s. 179–192.

Dybiec J., Henryk Barycz (1901–1994), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, nr 1, s. 134–159.

Dybiec J., Księgozbiór Zakładu Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu JagiellońskiegoZ dziejów tworzenia bibliotek naukowych w Krakowie w XX wieku [w:] Historia vita memoriae. Prace dedykowane księdzu profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, red. J. Bednarczyk, Kraków 2009, s. 515–527.

Estreicher K. jr., Dziennik wypadków, t. VI: 1975–1980, Kraków 2013, s. 658–663.

Hajdukiewicz L., Henryk Barycz, „Nauka Polska” 1975, nr 8, s. 47–58.

Hübner P., Stalinowskie „czystki” w nauce polskiej [w:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła, red. R. Bäcker et al., Warszawa 1997, s. 211–224.

Kozłowski M., Leon Tadeusz Błaszczyk (30 III 1923–27 XII 2016), „Nowy Filomata” 2017, R. 21, nr 2, s. 277–283.

Lenart M., Dzieje i znaczenie tzw. metryki nacji polskiej w Padwie: 1592–1745, „Echa Przeszłości” 2019, nr XX/1, s. 143–164.

Łanowski J., Jan Hulewicz (19 maja 1907–7 października 1980), „Pamiętnik Literacki” 1984, t. LXXV, z. 1, s. 375–382.

Massalski A., Mój mistrz – profesor dr Jan Hulewicz (1907–1980), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 3–4, s. 70–76.

Meissner A., W kręgu myśli naukowej Profesor Kamilli Mrozowskiej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1989, t. XXXII, s. 97–106.

Paczyńska I., Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych, Kraków 2019.

Pudłocki T., Renata Dutkowa (w tym zbiorze).

Rutkowski T.P., Stanisław Kot 1885–1975Biografia polityczna, Warszawa 2000.

Sapia-Drewniak E., Kamilla Mrozowska (1917–2002). Nauczycielka, uczona, mistrz, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2016, nr 34, s. 209–222.

Słowikowski T., Mrozowska Halina [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977, s. 210–211.

Szczucki L., Henryk Barycz (1901–1994), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1996, t. XL, s. 161–165.

Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Polsce 1944–1956, Kraków 2006.

Szymborski W., Jan Hulewicz (w tym zbiorze).

Terlecki R., Profesorowie UJ w aktach UB i SB, Kraków 2002.

Zaleska (Zwolska) H., Bibliografia prac prof. Jana Hulewicza za lata 1928–1975 [w:] Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII–XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi, red. R. Dutkowa, J. Dybiec, L. Hajdukiewicz, Wrocław 1977, s. 309–377.

Zdanek M., Dzieło naukowe i bibliografia prac Leszka Hajdukiewicza, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 2015, R. LIX, s. 221–247.

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2022, s. 441 - 470

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Establishment of the Department of the History of Science and Education in the years (1945) 1956–1970

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1169-2167

Krystyna Samsonowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-1169-2167 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 30.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Krystyna Samsonowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 392

Liczba pobrań: 294