FAQ

Prace Historyczne

Katedra i Seminarium Historii Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–1934

Data publikacji: 30.11.2022

Prace Historyczne, 2022, Numer 149 (3), s. 419 - 439

https://doi.org/10.4467/20844069PH.22.023.16115

Autorzy

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The centenary of the establishment of the first Department of History of the Polish Culture at the Jagiellonian University is a good opportunity to recall the scientific achievements in this discipline. In Krakow, in the second half of the nineteenth century, research on history of education, literature and culture was conducted at the Academy of Arts and Sciences and at the Jagiellonian University. However, it was not until Stanisław Kot’s scientific activity and his appointment as an associate professor that the chair in History of the Polish Culture at the Jagiellonian University was created in 1920. His seminar on the history of culture had enjoyed significant popularity and was attended by many students. In the years 1925–1939 he promoted 22 doctors and four of his students obtained a habilitation. However, due to the political involvement of Kot, the Sanation authorities decided to abolish his chair by introducing a new law on academic schools in 1933.

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

K III – 161, Henryk Barycz (materiały w porządkowaniu)

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

S II 857, Katedra Historii Kultury 1926–1934. Pisma Dziekana Wydziału Filozoficznego o przydzieleniu asystentury etatowej do Seminarium Historii Kultury

Z I 68, Seminarium z historii kultury

Z II 69, Z III 70, Seminarium z historii kultury

WF II 121, Teczki akt habilitacyjnych 1862–1938, Antoni Karbowiak

WF II 121, Teczki akt habilitacyjnych 1862–1938, Feliks Kopera

WF II 121, Teczki akt habilitacyjnych 1862–1938, Henryk Barycz

WF II 121, Teczki akt habilitacyjnych 1862–1938, Stanisław Kot

WF 478, Akta egzaminów doktorskich, Melania Skorzepianka

Opracowania

Auty P., William J. Rose, „Slavonic and East European Review” 1969, vol. 47, no. 108, s. 8–10.

Banach A.K., Antoni Karbowiak (1856–1919) [w:] Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 97–105.

Banach A.K., Działalność uniwersytecka Stanisława Kota [w:] S. Kot – uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, red. A. Fitowa, Kraków 2001, s. 191–198.

Banach A.K., Jan Ptaśnik [w:] Złota księga Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 214–223.

Barcik M., Próba powołania Stanisława Kota na Katedrę Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Ruch Literacki” 1993, nr 5, s. 631–642.

Barycz H., Historia kultury, nauki i oświaty w Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] Studia z dziejów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Mikucki, Kraków 1967, s. 185–222.

Barycz H., Rozwój historii oświaty, wychowania i kultury w Polsce, Historia Nauki Polskiej w Monografiach, t. XXI, Kraków 1949.

Barycz H., Stanisław Kot [w:] S. Kot, Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice, wybór, przygotowanie i wstęp H. Barycz, Warszawa 1987, s. 5–88.

Barycz H., Stanisław Kot – historyk polskiego odrodzenia i reformacji, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1978, t. 28, s. 5–22.

Bieńkowski W., Jan Ptaśnik (1876–1930) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Kraków 1986, s. 303–308.

Bochnak A., Feliks Kopera (1871–1952) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 13, Kraków 1967–1968, s. 636–638.

Cieślak S., Stanisław Bednarski SJ i prof. Stanisław Kot: uczeń i mistrz, „Studia Historiae Scientiarum” 2018, t. 17, s. 119–149.

Draus J., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007.

Dutkowa R., Stanisława Kota związki z Polską Akademią Umiejętności [w:] Stanisław Kot – uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, red. A. Fitowa, Kraków 2001, s. 157–165.

Dybiec J., Henryk Barycz (1901–1994), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, R. 40, z. 1, s. 135–159.

Dybiec J., Polska Akademia Umiejętności 1872–1952, Kraków 1993.

Dybiec J., Stanisław Kot (1885–1975) [w:] Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków 2000, s. 258–270.

Hulewicz J., Działalność wydawnicza Akademii Umiejętności w Krakowie w zakresie historii literatury polskiej oraz historii oświaty i szkolnictwa w Polsce w latach 1873–1918, „Pamiętnik Literacki” 1961, t. 51, z. 1, s. 151–171.

Kolbuszewska J., Jan Ptaśnik (1876–1930) [w:] Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki, współpr. L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 467–482.

Kot S., Historia wychowania. Zarys podręcznikowy, Warszawa 1924.

Kot S., Reforma szkolna Konarskiego, Kraków 1923.

Kutrzeba S., Ptaśnik J., Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, Kraków 1910.

Łempicki S., Hartleb K., Historia kultury, „Kwartalnik Historyczny” 1937, R. 51, s. 435–453.

Marmon W., Krakowskie środowisko historyczne w latach 1918–1939, Kraków 1995.

Maternicki J., Polskie środowisko historyczne w latach 1918–1939. Założenia metodologiczne badań, ich organizacja i dotychczasowe wyniki, Warszawa 1986.

Meissner A., Ślęczka R., Współcześni twórcy historii wychowania. Z badań nad historią wychowania jako dyscypliną naukową, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2021, nr 1–2, s. 60–89.

Meissner A., Ślęczka R., Zachowani w pamięci. Wykaz zmarłych historyków wychowania od XVIII do XXI wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2020, nr 1–2, s. 205–236.

Niemcewicz J.U., Powrót posła, oprac. S. Kot, Biblioteka Narodowa, Kraków 1919.

Pamiętnik II zjazdu historyków, t. II: Obrady i uchwały, Lwów 1890.

Pamiętnik III zjazdu historyków. Protokoły obrad. Posiedzenie ogólne, wystąpienie T. Wojciechowskiego, Kraków 1901.

Pamiętnik III zjazdu historykówReferaty, Kraków 1900.

Pamiętnik IV zjazdu historyków polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925. Referaty, Lwów 1925.

Perkowska U., Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945, Kraków 2007.

Piskurewicz J., Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998.

Przyczynki do dziejów wychowania i oświaty w PolsceI, „Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych” 1910, R. 26, t. 3, dodatek 6, s. 5–83.

Ptaśnik J., Bonerowie, „Rocznik Krakowski” 1905, t. VII, s. 1–134.

Ptaśnik J., Gli Italiani a Cracovia dal XVI secolo al XVIII, Roma 1909.

Ptaśnik J., Kultura wieków średnich. Życie religijne i społeczne, Warszawa 1925 (wyd. 2, 1959).

Ptaśnik J., Kultura włoska wieków średnich w Polsce, Warszawa 1922.

Ptaśnik J., Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934 (wyd. 2, Warszawa 1949).

Ptaśnik J., Papiernie w Polsce XVI wieku, „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności” 1920, t. LXII, s. 2–40.

Ptaśnik J., Studia nad patrycjatem krakowskim, „Rocznik Krakowski” 1913, t. XV, s. 23–95.

Ptaśnik J., Życie żaków krakowskich, Biblioteka Filomaty, nr 11, Lwów [ca 1934] (wyd. 2, Warszawa 1957).

Pudłocki T., An Amateur Peacemaker or an Ambassador of Anglo-Saxon-Polish Rapprochment –William John Rose during the Paris Peace Conference [w:] Polish and Irish Struggles for Self-Determination: Living near Dragons, eds. G. Chimiak, B. Cierlik, Newcastle upon Tyne 2020, s. 31–51.

Rose W.J., Stanislas Konarski: Reformer of Education in 18th Century Poland, London 1929. 

Rutkowski T.P., Działalność polityczna Stanisława Kota w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] Stanisław Kot – uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, red. A. Fitowa, Kraków 2001, s. 41–60.

Rutkowski T.P., Stanisław Kot 1885–1975. Biografia polityczna, Warszawa 2000.

Sadowska J., Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932–1933, praca doktorska, repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Sadowska J., Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001.

Skład Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok szkolny 1929/1930, Kraków 1930.

Spisy wykładów w Uniwersytecie Jagiellońskim za lata 1900/1901–1938/1939, Kraków 1901–1939.

Sprawozdanie Dyrekcji c.k. V Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1910, Lwów 1910.

Sprawozdanie Dyrekcji c.k. V Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1911, Lwów 1911.

Stinia M., Fundacje stypendialne na rzecz rozwoju kadry naukowej z zakresu humanistyki w zarządzie AU i PAU w latach 1872–1939 (w druku).

Stinia M., Katedra i Zakład Historii Kultury i Oświaty w Uniwersytecie Jagiellońskim 1920–2020, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (w druku).

Stinia M., Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania, Kraków 2014.

Szulakiewicz W., Stanisław Łempicki (1886–1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania, Toruń 2012.

Szulakiewicz W., Wanda Bobkowska (1880–1948). Szkic z historii polskiej historiografii edukacyjnej, Rzeszów 1998.

Środowisko historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 2: Materiały konferencji naukowych w Cedzynie i Białymstoku w 1986 i 1987, red. J. Maternicki, Warszawa 1987.

Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 3: Materiały konferencji naukowej w Krakowie w 1988 r., red. J. Maternicki, Warszawa 1989.

Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 4: Materiały konferencji naukowej w Krynicy w 1989 roku, red. J. Maternicki, Warszawa 1990.

Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 5, red. J. Maternicki, Warszawa 1990.

Środowisko historyczne II Rzeczpospolitej. Materiały konferencji naukowych w Krakowie i Lublinie 1984 i 1985, red. J. Maternicki, Warszawa 1986.

Wałęga A., Antoni Karbowiak (1856–1919) – współtwórca polskiej historii wychowania jako dyscypliny naukowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005–2006, nr 21–22, s. 11–24.

Wałęga A., Lwowskie studia Stanisława Kota – droga do doktoratu, „Biuletyn Historii Wychowania” 2010–2011, nr 26, s. 37–58.

Żongołłowicz B., Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2022, s. 419 - 439

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Department and Seminar of the History of Culture at the Jagiellonian University 1920–1934

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2921-3758

Maria Stinia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2921-3758 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 30.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maria Stinia (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 431

Liczba pobrań: 317