FAQ

Prace Etnograficzne

Współczesna plastyka ludowa jako konwencja – uzupełnienia po latach

Data publikacji: 09.04.2013

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 1 - 13

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.13.001.1030

Autorzy

Czesław Robotycki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Contemporary folk arts as a convention – supplement after years of

This article is an attempt to answer the question of how folk art existence in contemporary society. The first part presents the broad context European tradition of the study of art. Conceptual frame of thinking about art has been developed primarily by philosophers and art historians. In the nineteenth century art begins to function in a new context, as a result of the transformation of civilization, social and economic. For this change is highly influenced by surrealist ideological program. It is his case was undermined dichotomy: high art and low art. In the second part the author presents the mutual influences of surrealism and ethnology, which resulted in interest in primitive art, and her new research perspective. The third part of the article is the diagnosis: difficult to define term „folk art” has become a convention. It is a symptome of changing meaning and decay of traditional folk culture.

Bibliografia

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.

Białostocki J., Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką [w:] tegoż, Pięć wieków myśli nad sztuką, Warszawa 1976, s. 249–274.

Białostocki J., Kryzys pojęcia stylu, „Biuletyn Historii Sztuki” 1978, nr 1, s. 3–10.

Celebonović A., Peintur kitsch ou realisme bourgeois, Paris 1974.

Clifford J., The Predicament of Culture. Twentieth Century Ethnography, Literature and Art, Harvard 1988.

Chwistek L., Wielość rzeczywistości w sztuce [w:] Artyści o sztuce, wyb. i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1969, s. 202–214.

Gadamer H.-G., Aktualność piękna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.

Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. J. Ruszczycówna, Warszawa 1974.

Jackowski A., Współczesna rzeźba zwana ludową, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 30, nr 3/4, s. 199–224. 1995 Sztuka zwana naiwną: zarys encyklopedyczny twórczości w Polsce, Warszawa 1976.

Janicka K., Surrealizm, Warszawa 1985.

Kaniowska K., Surrealizm i etnografia, „PSL – Konteksty” 1991, R. 45, nr 1, s. 7–9.

Lukács G., Pisma krytyczno-teoretyczne 1908–1932, Warszawa 1994.

Malraux A., Przemiany Bogów, cz. I–III: Nadprzyrodzone, przeł. E. Bąkowska, Nierzeczywiste, przeł. J. Lisowski, Ponadczasowe, przeł. J. Guze, Warszawa 1985.

Piątkowska K., Kultura a ikonosfera, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 33, Łódź 1994.

Piwocki K., Sztuka ludowa w nauce o sztuce, „Lud” 1967, t. 51, cz. II, s. 359–389.

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989.

Porębski M., Granica współczesności, Warszawa 1989.

Porębski M. Historia sztuki wobec etnografi i, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, seria „Prace Etnograficzne”, z. 28, s. 41–50.

Robotycki C., Biografia twórcy ludowego jako prawda artystyczna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, seria „Prace Etnograficzne” 1990, z. 27, s. 29–36.

Robotycki C., Etnografia wobec kultury współczesnej, Kraków 1992.

Sznajderman M., O etnograficznym surrealizmie, „PSL – Konteksty” 1991, R. 45, nr 1, s. 3–6.

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2013, s. 1 - 13

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Contemporary folk arts as a convention – supplement after years of

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 09.04.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Czesław Robotycki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2929

Liczba pobrań: 2126