FAQ

Prace Etnograficzne

The Borders of Western Boyko Land

Data publikacji: 01.06.2011

Prace Etnograficzne, 2011, Tom 39, s. 1 - 25

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.11.003.0932

Autorzy

Zbigniew Libera
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5453-4273 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

By reminding the criteria of separation of Boyko Land as a cultural and historic territory and the Boykos as an ethnographic group the author aims to convince that we are not dealing with history of exploring the ethnographic areas, but the history of inventing them. Talking about the Boykos in Boyko Land is synonymous with commitment to a number of ideas from the history of science, the old concepts of culture, folk culture, ethnicity, cultural-historical school and anthropogeoghraphy, physical anthropology, and physiognomies, folklore and ethnography. Contrary to Boyko Land researchers the author claim that since the beginning of the nineteenth century to the present day in Ukraine they deal not with a great ethnic group – the Boykos, but with many local communities of Ruthenian mountaineers – the ethnographic groups. The old and popular in the north-eastern Carpathians depreciating words related to the alien, such as “Boyko” or “Lemko”, were released from the meaning by the intellectuals who were engaged in science, literature and politics in order to apply them to name the groups and their territories.

Bibliografia

Atlas gwar bojkowskich, 1991 written under the supervision J. Rieger, Vol. 7. Part 2, Wrocław.
Babicz J., 1966 Wstęp (Uwagi nad materiałami do etnografi i północnych stoków Karpat Wincentego
Pola) [in:] Pol W., Materiały do etnografi i północnych stoków Karpat, Wrocław, s. 5–79.
Barth F. (ed.), 1969 Ethnic groups and boundaries, Oslo.
Bielowski A., 1857 Pokucie, Kraków.
Bilous W., 2000 Etnograficzni doslidżennja na zachidnoukrajinśkich zemljach w tretij czwerti XIX st., Lviv.
Bołtarowicz Z.E. [Boltarovich], 1976 Ukrajina w dosliżennjach polskych etnohrafi w XIX st., Kiev.
Bystroń J.St., 1925 Ugrupowania etniczne ludu polskiego, Kraków.
Czajkowski J.,
1993 Historyczne zasiedlenie zachodniej Bojkowszczyzny, „Płaj”, Issue 6, s. 12–24.
1998 Od Wydawcy [in:] Reinfuss R., Łemkowie jako grupa etnografi czna, Sanok, s. 96.
2006 Historyczne, osadnicze i etniczne warunki kształtowania się kultur po północnej stronie Karpat, „Zeszyty Sądecko-Spiskie”, Vol. 1, s. 18–49.
Czekanowski J.,
1939 Struktura antropologiczna Polski południowo-wschodniej, Lviv.
1948 Zarys historii antropologii polskiej, Kraków.
Danczin R., 2005 Naukowo-wydawnycza dijalnist’ Towarystwa „Bojkiwszczyna” u Sambori (1928–
–1939 rr.), „Litopys Bojkiwszczyny”, G. I, Part 1, s. 4–23.
Dąbkowski P., 1936 Szlachta zaściankowa w Korczynie i Kruszelnicy nad Stryjem, Lviv.
Djaczenko W.D. [Dyachenko], 1983 Antropołohiczna charakterystyka [in:] Bojkiwszczyna. Istoryko-etnohraficzne doslidżennja, red. J. Hoszko, Kiev, s. 37–38.
Dobrjański K. [Dobryanski], 1935 (recenzja) J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. V, Part 6, s. 31–32.
Falkowski J., 1934 Seło Wołosate Liskoho powitu, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. IV, Part 5, s. 14–28.
1936a Jeszcze o granicy łemkowsko-bojkowskiej, Dodatek Literacko-Naukowy, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Issue 10 (9 III), s. 10–11.
1936b Ze wschodniego pogranicza Huculszczyzny, Lviv.
1937 Zachodnie pogranicze Huculszczyzny, Lviv.
1938 Północno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny, Lviv.
Falkowski J., Pasznycki B., 1935 Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem, Lviv.
Fischer A., 1936 Na granicy łemkowsko-bojkowskiej, „Dodatek Literacko-Naukowy”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Issue X (17 I), s. 10.
1937 Przedmowa [in:] Falkowski J., Zachodnie pogranicze Huculszczyzny, Lviv.
1939 Polska południowo-wschodnia, Lviv.
Franko I., 1982 Etnograficzna ekspedycija na Bojkowszczynu, „Żowten” 8 (s. 113–118), 9 (s. 137–143).
Hałas B., 2004 Bojkiwśka narodna leksyka w zapyskach W. Dawydjaka [in:] Bojkiwszczyna. Naukowyj zbirnyk. T. 2. Materiały naukowoji konferenciji „Bojkiwszczyna: wira, kul’tura,
cyvilizacija”, pryswjaczenoji 75-riczczja towarystwa „Bojkiwszczyna”, Drohobycz-Truskawec´ 28–29 weresnia 2002 roku, red. L. Sikorśkyj, Drohobycz–Truskawec´, s. 237–243.
Hnatjuk M., 1996 Iwan Franko w literaturo-memuarnij spadszczyni Iwana Fyłypczaka [in:] Bojkiwszczyna. Istorija ta suczasnist, red. B. Czajkowśkyj, R. Syłećkyj, W. Iwanowśkyj, Lviv, s. 51–52.
Horin G., 1996 Rol silskogo duchowenstwa w kulturi Bojkiwszczini [in:] Bojkiwszczyna. Istorija ta suczasnist, red. B. Czajkowśkyj, R. Syłećkyj, W. Iwanowśkyj, Lviv, s. 52–53.
Hoszko J.H. [Goszko], 1983 Etnohrafi czni meżi [in:] Bojkiwszczyna. Istoryko-etnohrafi czne doslidżennja, red. J. Hoszko, Kiev., s. 25–28.
Hryciuk G., 2003a Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji Wschodniej w latach 1931–1939 [in:] Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń, s. 93-126.
2003b Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji Wschodniej w latach 1939–1948 [in:] Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń, s. 149–240.
Hudasz M.L., 1983 Problema pochożdennja nazwy „bojky” [in:] Bojkiwszczyna. Istoryko-etnohrafi czne
doslidżennja, red. J. Hoszko, Kiev, s. 44–47.
Hurkiewic z W., 1931 Perednie słowo, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. I, Part 1, s. 27–31.
Huzar Z., 2004 Iwan Franko i pytannja krajeznawstwa ta turystyky, Bojkiwszczyna [in:] Naukowyj zbirnyk. T. 2. Materiały naukowoji konferenciji „Bojkiwszczyna: wira, kul’tura, cyvilizacija”, pryswjaczenoji 75-riczczja towarystwa „Bojkiwszczyna”, Drohobycz-Truskawec´ 28–29 weresnia 2002 roku, red. L. Sikorśkyj, Drohobycz–Truskawec’, s. 201–202.
Kyrcziw R., 1983 Fizyko-heohrafi czna charakterystyka [in:] Bojkiwszczyna. Istoryko-etnohrafi czne
doslidżennja, red. J. Hoszko, Kiev, s. 29–32.
Klimek S.,
1932 Terytoria antropologiczne, Lviv.
1939 Rasa w zjawiskach społecznych, Lviv.
Kmit J., 1935 Szcze pro Wołosatij, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. 5, Part 6, s. 1–9.
Kniażynśkyj A. [Khnyazinsky], 1931 Meżi Bojkiwszczyny, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. I, Part 1, s. 47–59.
1933 Z bojkiwśko-łemkiwśkoho pohraniczczja, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. IV, Part 3, s. 1–11.
Kolberg O., 1976 Dzieła wszystkie, Vol. 56: Ruś Czerwona, Part 1, Poznań.
Kopernicki I., 
1889 O góralach ruskich w Galicji, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, T. XII, s. 1–34.
1890 Charakterystyka fi zyczna górali ukraińskich, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, T. XIII, s. 1–54.
Koziura K., 2009 Opowieści z wnętrza karpackiej wioski… Słów kilka o regionie etnografi cznym Bojkowszczyzny, „Siwerniak. Biuletyn Informacyjny SKPB Lublin”, Issue 39, s. 2–5.
Krysiński W., 1936 Rozwój stosunków etnicznych na Rusi Czerwonej w Polsce Odrodzonej, Warsaw.
Kuczera A., 1935–1937 Samborszczyzna, vol. 1–2, Sambir.
Kutelmach K., 1996 Prasłowjanśki relikty w kalendarnich obrjadach bojkiw, łemkiw, huculiw [in:] Bojkiwszczyna. Istorija ta suczasnist, red. B. Czajkowśkyj, R. Syłećkyj, W. Iwanowśkyj, Lviv, s. 31–32.
Leszczycki S., 1935 Zarys antropogeograficzny Łemkowszczyzny, Cracow.
Libera Z., 1995 Lud ludoznawców: kilka rysów do opisania fi zjognomii i postaci ludu naszego, czyli etnograficzna wędrówka po XIX wieku [in:] Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią: materiały z konferencji, Poznań 26–27 maja 1994 r. (zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), red. A. Posern-Zieliński, Poznań 1995, s. 137–152
Liuzniak M. [Lyuznak], 1996 Populjaryzacija istoryko-kulturnoji spadszczyny periodycznymy wydannjamy Bojkiwszczyny [in:] Bojkiwszczyna. Istorija ta suczasnist, red. B. Czajkowśkyj, R. Syłećkyj, W. Iwanowśkyj, Lviv, s. 48–50.
Lubicz Czerwiński I., 1811 Okolica Zadniestrzańska między Stryjem a Łomnicą, Lviv. Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce, 1997, red. A. Zięba, Cracow.
Lukan R.,
1934 Prizwyszcza i nazwy Bojnewycz, Bojki, Bojkiw, Bojkiwci, Bojko etc., „Litopys Bojkowszczyny”, G. IV, Part 4, s. 12–20.
1935 Bojkiwsky prizwyszcza i nazwy, „Litopys Bojkiwszczyny”, R. V, Part 5, s. 32–35.
Majer J., Kopernicki I., 1890 Charakterystyka fi zyczna ludności galicyjskiej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, Vol. XIII, s. 3–181.
Moszyński K., 1937 Niektóre przyczyny zróżnicowania kultury ludowej w Polsce, „Lud Słowiański”,
Vol. IV, Sheet 1, s. 65–117.
Obrębski J.,
2005 Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, oprac. A. Engelking, Warsaw. Olszański T.A.,
1991 Nota od wydawcy (to be reprinted) J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem, Warsaw, s. 129–130.
1993 O nazwie Bojków, „Płaj”, Issue 6, s. 5–11.
Ossadnik H., Radwański A., 2008 Obszar badawczy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Bojkowie, Dolinianie, terytoria przejściowe, zmiany nazw), Part 1, „Materiały Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku”, Issue 37, Sanok, s. 347–370.
Ossendowski F.A., 2007 Karpaty i Podkarpacie (reprinted edition), Rzeszów.
Pol W.,
1851 Rzut oka na północne stoki Karpat, Cracow.
1875–1878 Dzieła. Vol. I–X, Lviv.
1966 Prace z etnografi i północnych stoków Karpat, published, introduction and commentary by J. Babicz, Wrocław.
Pulnarowicz W., 1929 U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru (historia powiatu turczańskiego), Turka. Rabiejówna Z. [Rabyeyovna], 1932 Dialekt Bojków, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, vol. 37, 6, s. 15–29.
Reinfuss R., 1936a W sprawie granicy łemkowsko-bojkowskiej, „Dodatek Literacko-Naukowy”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Issue 7 (17 III), s. 14–15.
1936b Wschodnia granica Łemkowszczyzny, „Dodatek Literacko-Naukowy”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Issue 28 (13 VI), s. 9–10.
1936c Doły Sanockie. Lud ruski z okolic Sanoka, „Dodatek Literacko-Naukowy”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, No. 111 (12 X), s. 7–8.
1936d Łemkowie (opis etnograficzny), Cracow (reproduced from „Wierchy”, R. XIV, 1936).
1936e Etnografi czne granice Łemkowszczyzny, Cracow (reproduced from „Ziemia”, Issue 10–11, 1936).
1938 Problem wschodniego zasięgu etnografi cznego Łemkowszczyzny, Warsaw.
1939 Ze studiów nad kulturą materialną Bojków, Warsaw.
1948–1949 Łemkowie jako grupa etnograficzna, „Prace i Materiały Etnograficzne”, Vol. 7, s. 77–210.
1990 Śladami Łemków, Warsaw.
Rudnyćkyj J. [Rudnicky], 1935 Do bojkiwśko-nadnistrjanśkoji mownoji meżi, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. V, Part 1, s. 9–14.
Skoryk M. [Skorik], 1931 Pro nazwu „Bojki”, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. I, Part 1, s. 32–46.
Słownik Geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1881, vol. 1, Warsaw.
Szemłej J., 1934 Z badań nad gwarą łemkowską, „Lud Słowiański”, R. III, Sheet 2, s. 169–178.
Talko-Hryncewicz J., 1913 Człowiek na ziemiach naszych, Cracow.
Telwak W., 1996 M.S. Hruszewśkyj pro pochożdennja Bojkiw [in:] Bojkiwszczyna. Istorija ta suczasnist, red. B. Czajkowśkyj, R. Syłećkyj, W. Iwanowśkyj, Lviv, s. 63–64.
Wołkow (Wowk) F. [Volkov], 1908 Antropometriczni doslidy ukrajinśkoho naselennja Halyczyny, Bukowyny i Uhorszczyny, „Materiały do ukrainskoji-ruskoji etnołohiji”, Vol. X, s. 5–37.
Węglarz S., 1997 Tutejsi i inni, Łódź.
Ziłynśkyj J.,
1914 Proba uporiadkoannja ukainśkych howoriw, „Zapysky Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka”, Vol. 117–118, Lviv.
1937 Pytannia pro łemkiwśko-bojkiwśku mownu hranycju, „Lud Słowiański”, vol. IV, Sheet 1, s. A. 75–110.
1938 Hranyci bojkiwśkoho howoru, „Litopys Bojkiwszczyny”, G. VIII, Part 10, s. 75–87.
Żuliński T., 1877 Kilka słów do etnografi i Tucholców i mieszkańców wsi wołoskich w Ziemi sanockiej na pogórzu Karpackim, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, Vol. I, s. 108–112.

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2011, s. 1 - 25

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: The Borders of Western Boyko Land

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-5453-4273

Zbigniew Libera
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5453-4273 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 01.06.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Zbigniew Libera (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2875

Liczba pobrań: 5860