FAQ

Prace Etnograficzne

Rozproszenie i konsolidacja polskiej antropologii w kontekście zmian w klasyfikacji dyscyplin naukowych

Data publikacji: 2019

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 4, s. 189 - 206

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.19.012.11877

Autorzy

Katarzyna Słaby
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8934-2565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Dispersion and Consolidation within Polish Anthropology in the Light of the New Classification of Scholarly Fields

The aim of this article is to discuss the question of “anthropologization” within polish ethnology/anthropology considered through its peculiar institutional fragmentation and diffusion. This reflection is mainly drawn upon the research conducted between 2015 and 2019 with anthropologists practicing in two different Institutes in Cracow. Even though the fragmentation within anthropology and process of “anthropologization” are already established and do not call for the polish context only as well, in the light of the newly introduced policy in Poland doing away the independence of the discipline they require to be revisited. In order to do this, I am examining the consistence of anthropology using analytical tools introduced by Stephen Fuchs’ theory within sociology of science.

Bibliografia

Barański J.
2010 Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Kraków.
2017 Etnologia w erze postludowej. Dalsze eseje antyperyferyjne, Kraków.

Brocki M.
2009 Antropologizacja jako kategoria metajęzykowa, w: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, s. 15–24, Olsztyn.

Buchowski M.
2005 Ku odpowiedzialnej antropologii, „(op.cit.,) maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-społeczne”, nr 1(22), s. 6.
2012 Etnologia polska. Historie i powinowactwa, Poznań.
2017 Antropologia polska. Genealogie, trajektorie i etyczne powinności, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, t. 101, s. 485–506.

Czaja D.
2002 Życie czyli nieprzejrzystość. Poza antropologię – kultury, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” nr 3, s. 6–22.

Douglas M.
2004 Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii. Z nowym wprowadzeniem, przeł. E. Dżurak, Kraków.

Ellen R. i in.
1988 Malinowski between Two Worlds: The Polish Roots of an Anthropological Tradition, Cambridge.

Flis A., Paluch A. (red.)
1985 Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, Warszawa.

Fuchs S.
1992 The Professional Quest for Truth: A social Theory of Science and Knowledge, New York.
1993 Three Sociological Epistemologies, “Sociological Perspectives”, nr 36 (1), s. 23–44.

Ingold T.,
1992 Editorial, „Mann”, nr 27 (4), s. 693–696.

Jasiewicz Z.
2011 Początki polskiej enologii i antropologii kulturowej, Poznań.
2017 Odpowiedzi na ankietę antropologiczną „Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość”, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, t. 101, s. 507–565.

Kaczmarek Ł.
2013 Antropologiczna rewizyta terenowa. Etnografia zagrożona systemowo, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2 (19), s. 14–41.
2014 Teoria upudrowana. Wyobrażenia o etnografii a praktyki badawcze w antropologii polskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2 (21), s. 115–142.

Kawczyński R.
2009 Antropologizowanie humanistyki jako element nowego paradygmatu kultury, w: J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, s. 49–68, Olsztyn.

Kowalewski J., Piasek W. (red.)
2009 Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, Olsztyn.

Kraśko N.
1991 Socjologia i etnografia w Polsce – historia stosunków wzajemnych, w: E. Tarkowska (red.), Socjologia i antropologia. Stanowiska i kontrowersje, s. 32–49, Wrocław.

Kubica G., Mucha J. (red.)
1985 Między dwoma światami – Bronisław Malinowski, Warszawa.

Kutrzeba-Pojnarowa A.
1965 Jan Stanisław Bystroń jako historyk i teoretyk kultury ludowej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 19 (2), s. 71–78.
1991 Sześćdziesiąt lat krakowskiej szkoły etnograficznej, „Etnografia Polska”, nr 5 (1), s. 7–19.

Łuczeczko P.
2011 Socjologiczne badania nad kulturą a nauki etnologiczne. Historia romansów i rozstań oraz jej konsekwencje, „Roczniki Historii Socjologii”, nr 1, s. 57–86.

Moszyński, K.,
1929 Kultura ludowa Słowian, t. 1, Kultura materialna, Kraków.
1934 Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, cz. 1 Kraków.
1939 Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, cz. 2 Kraków.

Mucha J.
1995a Zmiana społeczna w perspektywie antropologicznej. O pożytkach studiowania antropologii przez socjologów, w: E. Tarkowska (red.), Zmiana społeczna w perspektywie teoretycznej, s. 28–37, Warszawa.
1995b O antropologizacji socjologii w Polsce na przykładzie teorii zmiany społecznej, w: A. Posern-Zieliński (red.), Etnologia polska. Między ludoznawstwem a antropologią, s. 117–126, Poznań.

Paluch A.
1981, Malinowski, Warszawa.

Piasek W.
2015 O kulturze i jej historycznym badaniu w klasycznej perspektywie, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, nr 1, s. 199–210.

Przybyła Ch.
2013 Konteksty etnologii czy etnologia kontekstów? Wizja antropologii na łamach „Kontekstów. Polskiej Sztuki Ludowej”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 19 (2), s. 133–153.

Pucek Z.,
1992 Charakter i źródła wątków antropologicznych w polskiej myśli socjologicznej. [w:] E. Tarkowska (red.), Socjologia a antropologia. Stanowiska i kontrowersje, s. 25-31, Wrocław

Rakowski T.
2009 Ciało, choroba, etnografia w klinice. Antropologizowanie medycyny, w:, J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, s. 107–132, Olsztyn.

Robotycki Cz.
1992 Etnografia wobec kultury współczesnej, „Rozprawy Habilitacyjne. Uniwersytet Jagielloński”, nr 232, Kraków.

Schneider M.
1993 Culture and Enchantment, Chicago.

Sierakowski M.
2008 Myśl społeczna Jana Stanisława Bystronia, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, nr 1–2, s. 161–179.

Sikora S.
2009 Odwrócone spojrzenie albo antropologizacja antropologii, w: A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, s. 59–86, Poznań.

Sojak R.
2004 Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństw, Wrocław.

Sokolewicz Z.
2005 Bardzo delikatna materia. Odpowiedzialność i zmieniająca się etnologia, „(op.cit.,) maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-społeczne”, nr 23 (2).
2009 Zanikający przedmiot badań? Etnografia/etnologia/antropologia globalizacji, w: A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, s. 43–58, Poznań.

Stocking G.
1982 Afterword: A View from Center, „Ethnos”, 47 (1), s. 173–186.

Straczuk J.
2011 Od praktyki i teorii i z powrotem. O różnicach w antropologicznym i socjologicznym warsztacie badawczym, w: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, s. 261–276, Poznań.

Tarkowska E. (red.)
1992 Socjologia a antropologia. Stanowiska i kontrowersje, Wrocław.
2006 In Memoriam – Marian Kempny (1954–2006), „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, t. 90, s. 327–331.

Woroniecka G., Łukasik M. (red.)
2013 Teoria antropologiczna a socjologia, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 9 (3)

Wróblewski F.
2018 Studium historii kultury materialnej (1950–1956). Kontekst polityczny, ideologiczny i gospodarczy „likwidacji” etnologii w Polsce, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, t. 102, s. 123–154.

Dokumenty archiwalne

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, sygn. 1950, rękopis Stefana Czarnowskiego

Materiały internetowe

Strona internetowa Zakładu Antropologii Społecznej, https://socjologia.uj.edu.pl/instytut/zaklady/zas (dostęp: 15.02.2020).

Strona internetowa dotycząca profilu badawczego pracowników i pracowniczek Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, https://etnologia.uj.edu.pl/kadra/badania (dostęp: 18.02.2020).

Profil Ogólnopolskiego Protestu Etnologii, https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolski-Protest-Etnologii-2290095344591377/ (dostęp: 18.02.2020).

Strona międzyuczelnianego projektu #EtnoWiki, http://etnologia.amu.edu.pl/etnowiki/ (dostęp: 11.02.2020)

Biogram Mariana Kempnego zamieszczony w Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Kempny (dostęp: 11.02.2020)

Gowin: Mamy rekordowo dużo dyscyplin naukowych, trzeba je skomasować, „Gazeta Prawna”, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1244803,gowin-o-skomasowaniu-dyscyplin-naukowych.html (dostęp: 15.02.2020).

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2019, s. 189 - 206

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Dispersion and Consolidation within Polish Anthropology in the Light of the New Classification of Scholarly Fields

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8934-2565

Katarzyna Słaby
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8934-2565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Słaby (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1290

Liczba pobrań: 1019