FAQ

Prawo i Bezpieczeństwo

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. (sygn. akt K 44/07)

Data publikacji: 31.07.2023

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 2023, 1/2023, s. 97 - 101

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.23.010.18293

Autorzy

Sandra Mieczychowska
Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Glosa zawiera aprobatę dla stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 30 września 2008 r. (sygn. akt K 44/07). TK rozpoznał wniosek złożony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który dotyczył zakresu swobody organów administracji publicznej przy podejmowaniu decyzji o zniszczeniu cywilnego statku lotniczego. Trybunał miał za zadanie rozstrzygnięcie zgodności art. 122a Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze z art. 38, art. 31 ust. 3, art. 2, art. 26 oraz art. 30 Konstytucji. Rozstrzygnięcie wyroku stanowi, że przepis art. 122a ustawy Prawo lotnicze nie współgra z konstytucyjnym standardem ochrony prawa do życia. Tym samym TK uchylił przepis pozwalający polskim władzom na wydanie rozkazu zniszczenia samolotu pasażerskiego użytego do działań sprzecznych z prawem, w tym o charakterze terrorystycznym.

ABSTRACT

Commentary on Constitutional Tribunal judgment of 30 September 2008 (Case III K 44/07)

The commentary approves the position of the Constitutional Tribunal expressed in the judgment of 30 September 2008 (Case K 44/07). The Constitutional Tribunal considered the application submitted by the First President of the Supreme Court, which concerned the scope of freedom of public administration authorities when they make decisions about destruction of a civil aircraft. The Constitutional Tribunal was tasked with adjudicating in this case if art. 122a act of „Prawo lotnicze” [Aviation law] is matched with art. 38, art. 31 ust. 3, art. 2, art. 26 and art. 30 of Constitution of the Republic of Poland. The decision of the judgment states that the provision of art. 122a of „Prawo lotnicze” is incompatible with the constitutional standard of protection of the right to life. Thus, the Constitutional Tribunal annulled the regulation allowing the Polish authorities to order the destruction of a passenger plane, which has been used for illegal activities, including those of a terrorist nature.

Bibliografia

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. nr 130 poz. 1112 z późn. zm.).

 

Orzecznictwo

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (sygn. akt K 26/96).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. (sygn. akt K 44/07).

Informacje

Informacje: Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 2023, s. 97 - 101

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Commentary on Constitutional Tribunal judgment of 30 September 2008 (Case III K 44/07)

Autorzy

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Publikacja: 31.07.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Sandra Mieczychowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 335

Liczba pobrań: 315