FAQ

Media Biznes Kultura

Crowdfunding jako środek promocji. Toposy retoryczne w kampanii Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom na platformie Kickstarter (2018)

Data publikacji: 21.12.2022

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 185 - 198

https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.22.023.17109

Autorzy

Elżbieta Pawlak-Hejno
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4731-363X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie kampanii crowdfundingowych, nie tylko jako alternatywnej możliwości finansowania projektu, lecz także jako narzędzia promocyjnego. Badacze wskazują, że jednym z elementów powodzenia kampanii jest stosowanie storytellingu, który ma wspomagać realizację funkcji perswazyjnej przekazu. Nadanie strukturze opowieści pragmatycznego wymiaru pozwala analizować ją z perspektywy retoryki, a samą strukturę rozważyć w kategorii toposu retorycznego. Przykładem wybranym do analizy jest kampania serwisu Tortoisemedia.com, która okazała się ogromnym sukcesem crowdfundingowym i wciąż rozwija swoją działalność. Realizacja zbiórki udowodniła, że publiczność chce finansować wartościowe dla siebie projekty dziennikarskie.


Crowdfunding as a Means of Promotion. Rhetorical Topoi in the Campaign Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom on the Kickstarter Platform (2018)

The purpose of this article is to present crowdfunding campaigns, not only as an alternative option for financing a project, but also as a promotional tool. Researchers point out that one of the elements of a successful campaign is the use of storytelling to support the realization of the persuasive function of the message. Giving the structure of the story a pragmatic dimension, allows it to be analyzed from the perspective of rhetoric, and consider the structure itself in the category of rhetorical topos. The example chosen for analysis is the campaign of Tortoisemedia.com, which proved to be a huge crowdfunding success and continues to grow its business. The implementation of the collection proved that the public wants to fund journalistic projects of value to them.

Keywords: crowdfunding, promotion, journalism, storytelling, topos.

Bibliografia

Aitamurto T., The Impact of Crowdfunding on Journalism: Case study of Spot.Us, a platform for community-funded reporting, „Journalism Practice” 2011, nr 5(4), s. 429–445.

Aitamurto T., The Role of Crowdfunding as a Business Model in Journalism: A Five-Layered Model for Value Creation [w:] Crowdfunding the Future: Media Industries, Ethics and Digital Society, red. B. Chin, L. Bennett, B. Jones, Peter Lang, New York 2015, s. 189–205.

Arhn.eu, https://patronite.pl/arhneu, (dostęp: 4.10.2022).

Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

Berthold E., Topika i Topoi, „Pamiętnik Literacki” 1977, LXVIII, z. 1, s. 235–263.

Brown T.E., Boon E., Pitt L., Seeking funding in order to sell: Crowdfunding as a marketing tool, „Business Horizons” 2017, nr 60, s. 189–195.

Brunello A., Crowdfunding. Podręcznik. Jak zrealizować swoje pomysły za pomocą nowych narzędzi finansowania on-line, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2016.

Budzyńska-Daca A., Hinton M., Topika dialogowania z wyborcami w polskich i amerykańskich debatach przedwyborczych, „Studia Semiotyczne” 2018, t. XXII, nr 1, s. 107–129.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.

Clover J., Amanda Palmers Accidental Experiment with Real Communism, „The New Yorker”, https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/amanda-palmers-accidental-experiment-with-real-communism, (dostęp: 1.10.2022).

Conditt J., The crowdfunded cult of Amanda Palmer, https://www.engadget.com/2019-12-13- amanda-palmer-patreon-kickstarter-social-media.html, (dostęp: 1.10.2022).

Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Dariusz Rosiak, https://patronite.pl/DariuszRosiak, (dostęp: 6.10.2022).

Doliwa U., Szydłowska M., Szczepańska P., Stachowicz, P. Kaźmierczak, Crowdfunding jako metoda finansowania podcastów analiza motywacji patronów wspierających Raport o Stanie Świata, „Media, Biznes, Kultura” 2022, nr 1(12), s. 131–147.

Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych: innowacje finanse otoczenie biznesu, red. J. Kaczmarek, P. Krzemiński, Uniwersytet

Ekonomiczny w Krakowie i Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.

Dziuba D.T., Rozwój systemów crowdfundingu modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania” 2012, nr 3(38), s. 83–103.

Grupa Filmowa Darwin, https://patronite.pl/darwin, (dostęp: 6.10.2022).

Hunter A., Crowdfunding independent and freelance journalism: Negotiating journalistic norms of autonomy and objectivity, „New Media & Society” 2015, nr 17(2), s. 272–288.

Hunter A., „Its Like Having a Second Full Time Job. Crowdfunding, journalism nad labour, „Journalism Practice” 2016, nr 10(2), s. 217–232.

Karmnik, https://karmnik.emiteo.pl/?_ga=2.77786900.1825935267.1665070312-893625309.1663625499, (dostęp: 4.10.2022).

Kopeć K., Crowdfunding scheme i journalism, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Seria Zarządzanie” 2017, t. 18, z. 1, s. 119–130.

Kubś J., Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa [w:] Media a społeczeństwo: współczesne problemy i wyzwania, red. K. Konarska, P. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, s. 191–203.

Kubś J., Nasz klient, nasz fan? Crowdfunding subskrypcyjny jako nowa forma komunikacji z odbiorcą, „Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media w środowisku cyfrowym” 2020, nr 2, s. 227–242.

Kwintylian M.F., Kształcenie mówcy. Księgi VIII 62XII, przeł. S. Śnieżewski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

Litwa P., Jabłoński A., Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw [w:] Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych. Innowacja-otoczenie biznesu, red. J. Kaczmarek, P. Krzemiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.

Majchrzak P., Oszukał m.in. Roberta Lewandowskiego. Spędzi wiele lat za kratkami, sport.pl,  https://www.sport.pl/pilka/7,64946,23205333,oszukal-m-in-roberta-lewandowskiego-spedzi-wiele-lat-za-kratkami.html, (dostęp: 6.10.2022).

Majewski P., Crowdfunding: cechy i typologia, „Gospodarka Narodowa: analizy, prognozy, strategia” 2020, nr 1, s. 139–152.

Manning S., Bejarano T.A., Convincing the crowd: Entrepreneurial storytelling in crowdfunding campaigns, „Strategic Organization” 2017, nr 15(2), s. 194–219.

Nineczka Kropeczka walczy z SMA, https://nineczkakropeczka.pl/, (dostęp: 6.10.2022).

`Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.

Palmer A., Sztuka proszenia. Jak przestałam się martwić i pozwoliłam sobie pomóc, przeł. P. Chlipalski, S. Jachimek, Sensus, Gliwice 2021.

Palmer A., https://www.patreon.com/amandapalmer, (dostęp: 1.10.2022).

Palmer A., The art of asking, https://www.youtube.com/watch?v=xMj_P_6H69g&t=112s, (dostęp: 1.10.2022).

Porlezza C., Accountability and transparency of entrepreneurial journalism: unresolved ethical issues in crowdfunded journalism projects, „Journalism Practice” 2016, nr 10(2), s. 196–2016.

Racew-Sikora D., Skowronek K., O (nie)zbędności opowiadania: refleksje teoretyczno-krytyczne na temat badań narracyjnych z perspektywy «storytelling», „Studia Humanistyczne AGH” 2015, 4(1), s. 7–24.

Robiady N.D., Windasari N.A., Nita A., Customer engagement in online social crowdfunding: The influence of storytelling technique on donation performance, „International Journal of Research in Marketing” 2021, nr 38, s. 492–500.

Ryszka-Kurczab M., Topoi inwencyjne [w:] Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, red. B. Niebelska-Rajca, M. Pieczyński, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 23–34.

Rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-67-22, (dostęp: 14.09.2022).

Sokołowski M., Jeziora osobliwej muzyki. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi crowdfundingu w projekcie Ania Broda Thousand Lakes. Studium przypadku, „Media, Biznes, Kultura” 2019, nr 2(7), s. 161–172.

Stickler, Y. Amandas milion, The Kickstarter Blog, https://www.kickstarter.com/blog/amandas-million, (dostęp: 1.10.2022).

Storr W., The Science of Storytelling. Why stories Make Us Human, and How to Tell Them Better, William Collins, New York 2020.

Theatre Is Evil: the album, art book and tour, The Kickstarter, https://www.kickstarter.com/projects/amandapalmer/amanda-palmer-the-new-record-art-book-and-tour, (dostęp: 1.10.2022).

Tobbit Ch., ‘Slow newsventure Tortoise creates inclusivemembersmodel with potential to partner with local publishers, https://pressgazette.co.uk/slow-news-venture-tortoise-creates-inclusive-members-model-with-potential-to-extend-into-local-journalism/, (dostęp: 7.10.2022).

Tortoise, The Kickstarter, https://www.kickstarter.com/projects/tortoisemedia/tortoise-open-journalism-a-different-kind-of-newsr, (dostęp: 6.10.2022).

Wieliński M., Crowdfunding (częściowo) uregulowany, „Dziennik Gazeta Prawa: prawo, biznes, polityka” 2021, nr 112, dod. Firma i prawo: C2–C3.

Informacje

Informacje: Media Biznes Kultura, 2022, s. 185 - 198

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Crowdfunding as a Means of Promotion. Rhetorical Topoi in the Campaign Tortoise. Open journalism – a different kind of newsroom on the Kickstarter Platform (2018)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4731-363X

Elżbieta Pawlak-Hejno
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0003-4731-363X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 21.12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Elżbieta Pawlak-Hejno (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 23

Liczba pobrań: 27