FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Archiwalia dekanatu baranowskiego diecezji sandomierskiej w zasobach Archiwum Diecezjalnego im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2018, XXIV, s. 249 - 269

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.18.007.14394

Autorzy

Paweł Glugla
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The archival materials of the deanery of the Baranów Sandomierz Diocese in the resources of the Diocesan Archives. Archbishop Jerzy Ablewicz in Tarnów Documents of the Baranów deanery of the Sandomierz diocese in the resources of the Archbishop Jerzy Ablewicz Diocesan Archives in Tarnów.

The documents of the Diocesan Archives in Tarnów contain documents produced in the parishes of the Baranów diocese, previously of the Tarnów diocese but assigned since 1992 to the Sandomierz diocese. Parish registers (baptisms, marriages and deaths) cover the nineteenth and twentieth centuries. Some of them refer only to the nineteenth century. In addition, documents from local record departments, dignitaries and canonical visits allow you to create an image of the history over the centuries of the Baranów parish. They are a valuable source of research resources. They serve as an important supplement to the history of the Church of the Sandomierz diocese. They are also indisputable proof of the religiousness of the diocese and the work of the clergy among the faithful in particular parishes, places and times.

KEY WORDS: Church archives, catalogue, documents, Tarnów diocese, Sandomierz diocese, Baranów deanery, Archbishop Jerzy Ablewicz Diocesan Archives in Tarnow, XIX–XX c.

ABSTRAKT
W zasobach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie znajdują się dokumenty wytworzone w parafiach dekanatu baranowskiego diecezji tarnowskiej, a przypisanych od 1992 r. do diecezji sandomierskiej. Księgi metrykalne (ochrzczonych, poślubionych i zmarłych) zamykają się w przedziale XIX i XX w. Część z nich dotyczy wyłącznie XIX w. Nadto dokumenty z działów akt lokalnych, wizytacji dziekańskich i kanonicznych pozwalają na sporządzenie obrazu dziejów poszczególnych parafii dekanatu baranowskiego na przestrzeni wieków. Stanowią cenny materiał źródłowy do badań naukowych. Służą jako istotne uzupełnienie wiadomości o historii Kościoła diecezji sandomierskiej. Są również bezsprzecznym dowodem na religijność diecezjan oraz pracę duchowieństwa wśród wiernych w konkretnych parafiach, miejscach i czasie.

Bibliografia

Źródła drukowane

Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti, Papae XV auctoritate promulgatus. Romae: Typis Polyglottis Vaticanis, 1951.

Druki urzędowe

Rozporządzenia władzy diecezjalnej. Zarządzenie w sprawie wtóropisów ksiąg kościelnych. W: Dział Urzędowy „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” z 1948 zawierający rozporządzenia Stolicy Apostolskiej, diecezjalne i państwowe. Sandomierz: Diecezjalny Zakład Graf. Drukarski, 1948, s. 25–26.

Rzymsko kat. Konsystorz w Tarnowie. W: Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1875. Lwów: nakładem C.K. Namiestnictwa, 1875.

Schematyzm diecezji tarnowskiej z 1992 r. Cz. 2: Diecezja w nowych granicach. Tarnów: Kuria Diecezjalna w Tarnowie, 1992.

Prasa

Józefinizm. Dorzutek do dziejów Kościoła polskiego przez X. M. Zarczyckiego (przedruk z „Tygodnika Katolickiego”). Grodzisk: nakładem E. Thyma, 1865.

Opracowania

Ks. Adamczyk Jerzy: Dziekan a duchowieństwo dekanalne. Aspekt prawno-duszpasterski. „Colloquia Theologica Ottoniana” 2017, nr 2, s. 7–32.

Ks. Adamczyk Jerzy: Urząd dziekana w aspekcie prawnokanonicznym, „Annales Canonici” 2017, t. 13, s. 9–37.

Ks. Adamczyk Jerzy: Urząd wicedziekana. „Łódzkie Studia Teologiczne” 2017, t. 26, nr 4, s. 23–37.

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Historia i zasób. Red. Stanisław Tokarski, Jacek Słowik, Marek Podgórski, Angela Sołtys. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2015.

Białkowski Michał: Dwa posoborowe projekty reorganizacji struktur kościelnych w Polsce z drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. „Zapiski Historyczne” 2017, t. 82, z. 3, s. 127–144.

Ciecieląg Paweł: Struktury organizacyjne Kościoła katolickiego w Polsce (obrządek rzymskokatolicki i obrządki wschodnie). W: 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce. Red. Paweł Ciecieląg, Bożena Łazowska, Piotr Łysoń, Wojciech Sadło SAC. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2016, s. 94–96.

Ks. Dyduch Jan: Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii. „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 2001, t. 44, nr 1–2, s. 21–30.

Ks. Fedorowski Konrad: Represje Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sandomierzu wobec Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1944–1956 – problematyka personalno-organizacyjna. „Studia Sandomierskie” 2012, t. 19, nr 1, s. 5–180.

Glugla Paweł: Działalność tarnowskiej delegacji Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy w latach 1915–1917. „Krakowskie Studia Małopolskie” 2016, nr 21, s. 233–254.

Glugla Paweł: Straty ludności polskiej w latach 1939–1945 na przykładzie parafian św. Rodziny w Tarnowie. „Rocznik Tarnowski” 2010, t. 15, s. 167–180.

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX wieku. Oprac. Feliks Kiryk. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2010.

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. T. 2: XII–XX wiek. Oprac. Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018.

Konarska-Zimnicka Sylwia: Konferencja naukowa „Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce”. Kielce 23–25 maja 2014. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, t. 102, s. 437–446.

Ks. Kumor Bolesław: Diecezja Tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985.

Ks. Kumor Bolesław: Dzieje polityczno-geograficzne diecezji tarnowskiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1958.

Ks. Kumor Bolesław: Granice metropolii i diecezji polskich (968–1939). „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 20, s. 253–374.

Ks. Kumor Bolesław: Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej. „Nasza Przeszłość” 1963, t. 17, s. 187–232.

Ks. Kumor Bolesław: Projekty reorganizacji Kościoła polskiego w latach 1918–1925. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1975, t. 8, s. 155–162.

Ks. Kumor Bolesław: Rozwój organizacji metropolitalnej i diecezjalnej na historycznych ziemiach polskich (1000–1992). „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 1997, t. 4, s. 213–222.

Ks. Kumor Bolesław: Schematyzmy diecezji tarnowskiej z XIX w. jako źródło demograficzne „Przeszłość Demograficzna Polski” 1967, t. 1, s. 67–87.

Ks. Kumor Bolesław: Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1980.

Ks. Kumor Bolesław: Ustrój Kościoła katolickiego w zaborze austriackim (1772–1815). W: Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 1. Red. Bolesław Kumor, Zdzisław Obertyński, oprac. Julian Ataman [et al.]. Poznań: „Pallottinum” Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 1979, s. 280–281.

Leszczyński Michał: „Siewca Prawdy” – tygodnik diecezji sandomierskiej w latach 1931–1939. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2014, t. 38, z. 1, s. 71–84.

Łuszkiewicz Grażyna: Życie codzienne w międzywojennym Radomiu. Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2009.

Moskal Tomasz: Rubrycele i schematyzmy diecezji sandomierskiej (1818–1992). „Roczniki Teologiczne” 2018, t. 65, s. 39–50.

Na gruzach Babilonu… ujrzałem Miasto Święte, Jeruzalem nowe. Przekształcenia przestrzeni sakralnej i jej wpływ na obrzędowość w polskich miastach lat 1945–1947. W: Sacrum w mieście. T. 2: Epoka nowożytna i czasy współczesne. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny. Red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz  Burkiewicz. Kraków: Akademia Ignatianum, 2016, s. 341–377.

Ks. Olszewski Daniel: Historyczne uwarunkowania powstania diecezji kieleckiej. „Kieleckie Studia Teologiczne” 2005, t. 4, s. 15–21.

Paszyn Maciej: Reformy józefińskie w świetle relacji prasy polskiej okresu stanisławowskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

Ks. Pączek Jan: Biskup Grzegorz Tomasz Ziegler jako organizator diecezji tynieckiej (tarnowskiej) (1822–1827). „Prawo Kanoniczne” 1969, R. 12, nr 3–4, s. 129–178.

Pergaminy Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej. Oprac. Feliks Kiryk. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.

Ks. Stanaszek Bogdan: Diecezja sandomierska w powojennej rzeczywistości politycznej 1945–1967. T. 1: Problematyka personalno-organizacyjna. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2006.

Ks. Stanaszek Bogdan: Księża diecezji sandomierskiej więzieni przez władze komunistyczne po II wojnie światowej. Rzeszów: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2008.

Ks. Stanaszek Bogdan: Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w czasach stalinowskich. „Zeszyty Sandomierskie” 2003, R. 10, z. 17, s. 28–29.

Stulecie periodyku diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, pokłosie sesji naukowej z 15–16 listopada 2007 r. Red. Jan Krasiński. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2009.

Ks. Sztafrowski Edward: Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego. „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1992, t. 35, nr 3–4, s. 30–34.

Wyżga Mateusz: Archiwa parafialne w badaniach nad historią lokalną. „Małopolska, Regiony, Regionalizmy, Małe Ojczyzny” 2014, R. 16, s. 45–53.

Ks. Zahajkiewicz Marek A.: Archiwa parafialne jako przedmiot szczególnej troski. „Poznańskie Studia Teologiczne” 2001, t. 11, s. 329–330.

Zdaniewicz Witold, Zaręba Sławomir H., Stępisiewicz Robert: Wykaz parafii w Polsce 2006 według diecezji. Stan na 31.12.2005 r., t. 2. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2006, s. 572–576.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2018, s. 249 - 269

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The archival materials of the deanery of the Baranów Sandomierz Diocese in the resources of the Diocesan Archives. Archbishop Jerzy Ablewicz in Tarnów

Autorzy

Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Paweł Glugla (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 436

Liczba pobrań: 735