FAQ

Konteksty Kultury

Moralny i metafizyczny aspekt zła w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Data publikacji: 19.09.2013

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 3, s. 337 - 358

https://doi.org/10.4467/23531991KK.13.006.1764

Autorzy

Dariusz Machla
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Szkic jest analizą twórczości nowelistycznej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z punktu widzenia problematyki malum. Autor dowodzi, iż stosunek pisarza do zła zmienił się z postrzegania malum w jego aspekcie moralnym, a więc – odwołując się do terminologii Gottfrieda Leibniza – traktującym o złu jako efekcie działań obdarzonego wolnością wyboru człowieka, na ujęcie zła w aspekcie metafizycznym, a więc takim, według którego jego źródeł upatruje się w tym, co pozaludzkie, trudno uchwytne i często irracjonalne. Zdaniem autora szkicu, cezurę zmiany sposobu postrzegania przez pisarza pewnych pojęć z obszaru etyki i metafizyki, wyznacza opowiadanie Krótka spowiedź egzorcysty, będące punktem wyjścia dla zainteresowań Herlinga problemem zła jako siły obezwładniającej człowieka, czyniącej zeń ofiarę

Bibliografia

Baliński S., Twórcza samotność [w:]Herling-Grudziński i krytycy – antologia tekstów, wyb. i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, Warszawa 1996.

Borzęcki R., Biedny chrześcijanin Nietzsche, „Akcent” 2001, nr 3.

Borzęcki R.,  Rozdziały czarnej historii ludzkości, „Kresy” 1998, nr 4.

Dostojewski F., Bracia Karamazow, t. 1, tłum. A. Wat, Warszawa 1959.

Dostojewski F., Młodzik, tłum. M. Bogdaniowa, K. Błeszyński, Warszawa 1956.

Gesché A., Zło, tłum. A. Kuryś, Poznań 2009.

Herling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą 19931996, Warszawa 1998.

Herling-Grudziński G., Inny świat. Zapiski sowieckie, Warszawa 2000, s. 189.

Herling-Grudziński G., Klęska i bunt dworzanina [w:] tegoż, Wyjścia z milczenia, Warszawa 1993.

Herling-Grudziński G., Najkrótszy przewodnik po sobie samym, Kraków 2000.

Herling-Grudziński G., Opowiadania zebrane, t. 1-2, Warszawa 1999.

Herling-Grudziński G., U kresu nocy [w:] tegoż, Godzina cieni – eseje, Warszawa 1998.

Herling-Grudziński G., Bolecki W., Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997.

Herling-Grudziński G., Bolecki W., Rozmowy w Neapolu, Warszawa 2000.

Herling-Grudziński G., Marrone T., Pod światło, Kraków 1998.

Janion M., Wobec zła, Warszawa 1989.

Kaliszewski W., Herling-Grudziński obecność antymanichejczyka, „Więź” 1997, nr 11.

Klecel M., Dżuma w Warszawie albo o tym, czy GH-G jest dobrym manicheistą [w:] Herling-Grudziński i krytycy – antologia tekstów, wyb. i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997.

Lisicki P., Mroczne dziedzictwo Oświecenia [w:] tegoż, Nie-ludzki Bóg, Warszawa 1995.

Malinowska K., Topika biblijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2006.

Milchman A., Rosenberg A., Eksperymenty w myśleniu o holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, tłum. L. Krowicki, J. Szacki,Warszawa 2003.

Miłosz Cz., Abecadło, Kraków 2001.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. Zespół biblistów polskich, Pallotinum, Poznań 2000.

Podgórzec Z., Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Białystok 1993.

Pomian K., Manicheizm na użytek naszych czasów, wstęp [w:] G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 19711972, Warszawa 1990.

Wodziński C., Światłocienie zła, Wrocław 1998.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2013, s. 337 - 358

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Moralny i metafizyczny aspekt zła w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Publikacja: 19.09.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Dariusz Machla (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 3264

Liczba pobrań: 6338