FAQ

Konteksty Kultury

Mniejszość polska na Węgrzech. Stan i potrzeby badań

Data publikacji: 20.09.2013

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 479 - 488

https://doi.org/10.4467/23531991KK.13.017.1775

Autorzy

Wiesław Tomasz Stefańczyk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł przedstawia stan badań nad mniejszością polską na Węgrzech, a zwłaszcza nad językiem polskim, rozwijającym się w węgierskim otoczeniu językowym i kulturowym, tj. jego odmianą standardową, polonijną oraz gwarową. Diaspora polska na Węgrzech, choć nie jest liczna (narodowość polską deklaruje około 7000 osób), doczekała się wielu cennych opracowań historycznych, etnograficznych, kulturoznawczych oraz lingwistycznych. W wypadku prac językoznawczych pewną lukę stanowi jednak warstwa leksykalna, której dotychczas poświęcono najmniej miejsca.

Bibliografia

Artowicz E., Zbiorowość polska na Węgrzech i jej język [w:] Język polski poza granicami  kraju, red. S. Dubisz, Opole 1997.

BődiE.,Egy magyarországi lengyel falu táplálkozása, Debrecen 1984.

Bori I., Masát Á., A mai magyar tásadalom, Budapest 2008.

BudzińskiF., Lengyel gimnázium és liceum, Budapest 1989.

Csorba H., Csorba T., Ziemia węgierska azylem Polaków 1939 –1945, Warszawa 1973.Dejna K., Interferencje słowackie w polskiej gwarze na Węgrzech [w:] Słowiańskie pogranicze językowe, red. K. Handtke, Warszawa 1992.

GotkiewiczM., Migracje ludności polskiej po południowej stronie Karpat, „Rocznik naukowo-dydaktyczny WSP w Krakowie” 1962, nr 1.

Hemmert M., Gwara polska wsi Emöd- Istvánmajor na Węgrzech, Szeged 1970 (maszynopis rozprawy doktorskiej).

Hemmert M., Lengyel falu Magyarországon, „Élet és Tudomány” 1972, nr 32.

HemmertM., O polskiej gwarze wsi Istvánmajor na Węgrzech, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1971, t. 8.

Hemmert M., O wpływach leksykalnych języka węgierskiego na dialekt polski wsi Istvánmajor na Węgrzech, „Język Polski” 1972, nr 52.

Hemmert-Udalska M., Teksty gwary polskiej mieszkańców Istvánmajor na Węgrzech, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1990, t. 35.

JózefowiczM., Wieliczko M., Ksiądz Wincenty Danek tisztelendő, Budapest 2005.

KaczmarekU., Aktywność kulturalno- oświatowa Polonii w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech w latach 1945 1989, Poznań 1991.

KantorR., E. Krasińska, Potomkowie osadników z Polski we wsiach Derenk i Istvánmajor na Węgrzech, cz. 1 Zarys gospodarki, cz. 2 Kultura społeczna i duchowa, Kraków 1981.

Király P., Historia zaludnienia wsi polskiej na Węgrzech [w:] Studia językoznawcze poświęcone Profesorowi Doktorowi Stanisławowi Rospondowi, red. zespół, Wrocław 1966.

Király P., Remarques sur le parler d’une colonie polonaise de Hongrie, „Studia Slavica Academiae Scietiarum Hungaricae” 1966, nr 12.

Kraszewski P., Polacy na Węgrzech [w:] Polonia w Europie, red. E. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992.

LagziI., Polscy uchodźcy na Węgrzech w latach drugiej wojny światowej, Warszawa 1980.

Łątka J., Lendziele przybyli, „Student” 1976.

Małecki M., Język polski na południe od Karpat, Kraków 1938.

Molnár S. E., Istvánmajor – lengyel örökség, „Magyar Hírlap” 1992.

Plucińska-Piksa J., Wędrujący apostołowie, Szczawnica 2011.

Rémiás T., Derenk. Polska wieś góralska (monografia historyczna), tłum. K. Sutarski, E. Słaba-Rónay, Miskolc 2009.

RémiásT., In memoriam Derenk I. A derenki lengyelség nyomában. A temetőkutatás eredményei az egyházi halottianyakönyvek alapján, Miskolc–Budapest 2004.

Rémiás T., In memoriam Derenk II. A derenki lengyelségkapcsolatrendszere a házasultak egyházi könyvei tükrében, Miskolc–Budapest 2005.

Rémiás T., In memoriam Derenk III. A derenki lengyelség nyomában az egyházi születési ill. keresztelési anyakönyvek alapján, Miskolc–Budapest 2007.

Reychman J., Dzieje Polonii węgierskiej, „Problemy Polonii Zagranicznej”1966–67, t. V.

Sipos I., A büki huták és hámarok települése és nyelvjárástörténete, Budapest1955.

StefańczykW. T., Język Polonii węgierskiej. Ujęcie typologiczne, Kraków 1995.

Tripplin T., Osada polska na brzegach jeziora Balaton w Węgrzech, Wieniec. Pismo zbiorowe ofiarowane Stanisławowi Jachowiczowi, Warszawa 1857.

Vukovics G., 2011 évi népszámlálás, Budapest 2013.

WieliczkoM., Polacy na Węgrzech, Lublin 1977.

Informacje

Informacje: Konteksty Kultury, 2013, s. 479 - 488

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Mniejszość polska na Węgrzech. Stan i potrzeby badań

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 20.09.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Wiesław Tomasz Stefańczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2554

Liczba pobrań: 2839