FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Czas w przestrzeni organizacyjnej: perspektywa kadr kultury

Data publikacji: 2022

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 3, s. 273 - 296

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.22.017.16406

Autorzy

Bogna Halska-Pionka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4818-4884 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Time in Organizational Space: The Perspective of Employees of a Cultural Organization

Cultural institutions are exceptional spaces where time gains new meanings. By interacting with stakeholders, responding to the needs declared by potential recipients, and setting trends – they become active participants in the process of shaping and giving meaning to cultural heritage, of which one of the most important components is also time. Therefore, it turns out that employees of cultural institutions are responsible not only for managing themselves but for managing the processes taking place within an organization as well, moreover they are also obliged to closely observe the dynamically changing world.

This text aims to diagnose and describe the importance of time – according to employees – in working in cultural institutions. To prepare the article, the author used the research conducted for the purposes of her thesis entitled Time management – aporia or utopia? In line with the adopted methodological

strategy, the method of narrative collage was used, consisting of collecting fictional stories from employees of cultural organizations. The analysis of the obtained research material made it possible to diagnose the challenges faced by cultural institutions, related to, inter alia, inadequate financing, failure of taking into account the individual needs and expectations of employees and chaos in the working time organization.

Bibliografia

Adam Barbara (2010). Czas, tłum. Małgorzata Dera. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
Białkowski Łukasz. (2008). „Sztuka w procesie” jako typ dzieła otwartego. Estetyka i Krytyka, 11(2), 1–9, https://bit.ly/3tG6sAd [odczyt: 3.03.2022].
Brower Holly, Schoorman David, Tan Hwee Hoon (2000). A Model of Relational Leadership: The Integration of Trust and Leader-Member Exchange. Leadership Quarterly, 11(2), 227–250, https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/2431/ [odczyt: 6.03.2022].
Burell Gibson, Morgan Gareth (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. London: Routledge.
Clayton Mike (2011). Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, tłum. Katarzyna Zimnoch. Warszawa: Edgard.
Czaja Stanisław (2011). Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Czerny Mirosława (2011). Geograficzne studia nad dziedzictwem – rola turystyki w postrzeganiu i użytkowaniu obiektów dziedzictwa [w:] Elżbieta Puchnarewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, 33-42, https://tiny.pl/9s4z9 [odczyt: 5.05.2022].
De Volder Maurice (1979). Time Orientation: A Review. Psychologica Belgica, 19(1), 61–79.
Dymarczyk Waldemar (2007). Kultura organizacyjna – temporalne implikacje. W: Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 77–98.
Fermigier Andre (1991). La bataille de Paris : Des Halles a la Pyramide. Chroniques d’urbanisme. Paris: Gallimard.
Fołtyn Hanna (2012). Czas w życiu i pracy. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
Gaweł Łukasz, Kostera Monika (red.) (2018). Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gupta Ritu, Hershey Douglas (2019). Time Perspective as an Antecedent of Trust in a Manager and Its Impact on Employee Attitudes. Time & Society, 28(1), https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961463X17716552 [odczyt: 3.03.2022].
Hartog François (2015). Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time. New York: Columbia University Press.
Hartog François (2021). The Museum and Temporalization. Time & Society, 30(4), 462–476.
Hassard John (2002). Essai: Organizational Time: Modern, Symbolic and Postmodern Reflections, Organization Studies, 23(6), 885–892.
Heppell Michael (2013). Jak zaoszczędzić godzinę dziennie. Sprawne zarządzanie czasem, tłum. Marcin Dorosz. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Ingarden Roman (1987). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Janssen Onne, Van Yperen Nico (2004). Employees’ Goal Orientations the Quality of Leader-Member Exchange and the Outcomes of Job Performance and Job Satisfaction. Academy of Management Journal, 47(3), 368–384, https://bit.ly/3pTSMjT [odczyt: 2.03.2022].
Koc-Kozłowiec Beata (2016). Szczęście i perspektywa postrzegania czasu. Logos i Ethos, 1, 123–141.
Kolbuszewska Jolanta (2013) „Omnia tempus habet” – o problemach ujmowania i definiowania czasu w nauce i kulturze (przegląd stanowisk), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_rh_2013_35_201/c/1156-930.pdf [odczyt: 19.03.2022]
Kostera Monika (2013). Helikon S.A., czyli o sztuce, zarządzaniu i inspiracji. Culture Management, 6(2), 46–53, https://www.academia.edu/6305310/Helikon_SA_czyli_o_sztuce_zarz%C4%85dzaniu_i_inspiracji [odczyt: 1.03.2022].
Kostera Monika (2015). Collage narracyjny. W: Monika Kostera, (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 81–93.
Kowalska Samanta (2018). Dziedzictwo kulturowe w świetle wybranych regulacji i implikacji prawa międzynarodowego. W: Samanta Kowalska (red.), Dziedzictwo kulturowe – aksjologia i transgraniczność, 151–168, https://tiny.pl/9swcr [odczyt: 2.05.2022].
Lewandowski Mateusz (2011). Sprawność zarządzania instytucjami kultury. Studia Ekonomiczne, 168, 139–151.
Lewicki Mikołaj (2018). Przyszłość nie może się zacząć. Polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i teorii czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Lis Bartek, Walczyk Jakub (2021). Wszechpraca i nadprodukcja w kulturze. Okołopandemiczne refleksje na marginesie badań pracowników i pracownic poznańskiego pola kultury. Zarządzanie w Kulturze, 22(2), 141–157.
Małopolski Instytut Kultury. Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/Kompetencje-kadr-kultury_raport.pdf [odczyt: 07.03.2022].
Michelet Jules (1973). The People. Urbana. IL: University of Illinois Press.
Nuttin Joseph, Lens Willy (1985). Future Time Perspective and Motivation: Theory and Research Method. NJ: Leuven University Press & Erlbaum.
Olejniczak Aneta (2013). Efektywne zarządzanie czasem – wybrane zagadnienia. Marketing instytucji naukowych i badawczych, 7(1), http://minib.pl/efektywne-zarzadzanie-wybrane-zagadnienia/ [odczyt: 4.03.2022].
Orlik Piotr (red.) (2011). Aporie czasu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.
Paixao Maria, Abreu Manuel, Leans Willy (2012). Motivation, Future Time Perspective and Vocational Planning Behawior. W: Dmitry A. Leontiev (red.), Motivation, Consciousness and Self-Regulation, New York: Nova Science Publishers, 41–63.
Petrykowski Piotr (2013). Dziedzictwo kulturowe a miejsce i czas. Studia Edukacyjne, 28, https://bit.ly/3hPZQd0 [odczyt: 5.03.2022].
Piecuch Teresa, Szczygieł Elżbieta (red.) (2019). Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
Politis John (2003). The connection between trust and knowledge management: What are its implications for team performance. Journal of Knowledge Management, 7(5), 55–66, https://bit.ly/3J4k5j1 [odczyt: 5.03.2022].
Popiołek Katarzyna, Chudzicka-Czupała Agata (red.) (2010). Czas w życiu człowieka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Regionalne Obserwatorium Kultury (n.d.). Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury, https://instytutkorfantego.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ogolnopolska-diagnoza-podnoszenia-kompetencji-kadr-kultury-w-domach-centrach-i-osrodkach-kultury.pdf [odczyt: 8.03.2022].
Rezmer Kamil (2020). Metody i techniki zarządzania czasem na przykładzie studentów wydziału zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2, 193–206, https://bit.ly/3KzZkMD [odczyt: 5.03.2022].
Roguszczak Michał (2010). Zarządzanie czasem pracy menedżera. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Seiwert Lothar J. (2019). Spiesz się powoli. Więcej czasu w zwariowanym świecie, tłum. Roman Nacht. Katowice: Wydawnictwo KOS.
Seiwert Lothar J. (2005). Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, tłum. Ewa Schauz. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
Sekścińska Katarzyna, Goszczyńska Maryla, Maison Dominika (2017). Rola perspektywy czasowej   działaniach ekonomicznych – perspektywa psychologiczna. Psychologia Wychowawcza, 12, 63–84, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ceon.element-9943f506-28d0-35e4-99fb-5fcccd3b1730/c/pdf-01.3001.0011.7855.pdf [odczyt: 18.03.2022].
Sierpińska Małgorzata (2013). Zarządzanie czasem jako umiejętność wpływająca na skuteczność organizacji pracy menadżera. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 9, 16–28, https://reader.digitarium.pcss.pl/dlibra/publication/381445/edition/359434/content?ref=struct [odczyt: 6.03.2022].
Skutnik Jolanta (2016). Kompetencje kadr kultury – między użytecznością a mądrością. Dyskursy Młodych Andragogów, 17, 229–245, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7f496a01-9ff5-49db-8f7f-fa48be89fee9 [odczyt: 7.03.2022].
Stewart Dorothy M. (red.) (2002). Praktyka kierowania, tłum. Andrzej Ehrlich. Warszawa: PWE.
Stoińska Joanna (2019). Zarządzanie sobą w czasie i jego znaczenie dla osiągania celów zawodowych i osobistych. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 19, 103–119, https://bit.ly/3CtpC00 [odczyt: 06.03.2022].
Sztompka Piotr (2005). Socjologia zmian społecznych, tłum. Jacek Konieczny. Kraków: Znak.
Tarkowska Ewa (1987). Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań. Wrocław: Wydawnictwo IFIS PAN.
Tarkowska Ewa (1992). Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
Tomaszewska-Lipiec Renata (2009). Czas wolny w kontekście czasu pracy, Pedagogika Pracy, 54, 63–71, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/6607/Czas
%20wolny%20w%20kontek%C5%9Bcie%20czasu%20pracy.pdf?sequence=1&isAllowed=y [odczyt: 19.03.2022].
Tracy Brian (2009). Zarządzanie czasem, tłum. Grzegorz Siwek. Warszawa: Muza.
Tracy Brian (2021). Zrób to teraz! Przejmij kontrolę nad swoim czasem i życiem, tłum. Tomasz F. Misiorek. Gliwice: Helion SA.
Trompenaars Fons, Hampden-Turner Charles (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, przeł. Bogumiła Nawrot. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Wójtowicz Andrzej (2001). Pojęcie czasu w nauce, sztuce i religii. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
Zimbardo Pilip G., Boyd John N. (2009). Paradoks czasu, tłum. Anna Cybulko, Marcin Zieliński. Warszawa: PWN.
Zimnowłocka-Łozyk Ewa (2011). Wypalenie zawodowe a umiejętność zarządzania stresem, czasem i sobą. W: Zdzisława Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 327–337.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2022, s. 273 - 296

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Time in Organizational Space: The Perspective of Employees of a Cultural Organization

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4818-4884

Bogna Halska-Pionka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4818-4884 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2022

Otrzymano: 10.03.2022

Zaakceptowano: 24.04.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Bogna Halska-Pionka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 761

Liczba pobrań: 428