FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rynkowe trendy i koncepcje w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej jako odpowiedź na potrzeby reform współczesnej administracji publicznej

Data publikacji: 20.06.2013

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 1 (21) , s. 25 - 41

https://doi.org/10.4467/20843968ZP.13.003.1076

Autorzy

Justyna Sobolewska-Noël
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Market trends and concepts in the field of public administration management as a response to the needs of public administration reform
This article aims to outline the most important issues for human resources management and reforms in the public sector. It presents modern concepts and solutions which may be a response to this need change taking in consideration the examples provided by modern companies and the changing role of the State.

Bibliografia

Barnard Chester I. (1997), Funkcje kierownicze, Warszawa.

Bednarczyk M. (2004), W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2.

Bekker K. (2001), Public-Private Career Competition. The Chanenges beyond 2000, Twenty-Fifth International Congress of Administrative Science, Athens, Greece, 9–13 July 2001 [w:] B. Kudrycka (red. nauk.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.

Boć J. (2007), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław.

Brodziński M. (2011), Podstawowe uwarunkowania strategicznych reform administracji publicznej w Polsce [w:] W. Mikułowski, A. Jezierska (red. nauk.), Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego – jak działać lepiej, mając mniej?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.

Buchacz T., Wysocki S. (2002/2003), Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, „Służba Cywilna”, 5.

Dębicki M. (2001), Urzędnik XXI wieku [w:] B. Kudrycka (red. nauk.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.

Długosz D. (2003), Kadry w administracji publicznej [w:] J. Hausner (red. nauk.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa.

Doktór K. (2004), Osobliwości zarządzania personelem w administracji publicznej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2.

Izdebski H., Kulesza M. (1998), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.

Kostera M. (1996), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.

Kożuch B. (red.) (2000), Kształtowanie kapitału ludzkiego fi rmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Kożuch B. (red.) (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.

Kudrycka B. (2001), Nowe wyzwania i trendy w reformowaniu sytuacji urzędników administracji publicznej [w:] B. Kudrycka (red. nauk.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.

Listwan T., Tracz K. (2008), Doskonalenie kadr administracji samorządowej jako czynnik jakości usług publicznych, „Współczesne Zarządzanie”, 2.

Ludwiczyński A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.

Mikułowski W. (2004), Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem [w:] W. Kieżun, J. Kubin (red. nauk.), Dobre państwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Rękawek-Pachwicewicz M. (2001), Procedury kadrowe w polskim samorządzie terytorialnym w świetle regulacji prawnych [w:] B. Kudrycka (red. nauk.), Rozwój kadr administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.

Zieliński E. (1999), Nauka o państwie i polityce, Elipsa, Warszawa.

Informacje

Informacje: Zarządzanie Publiczne, 2013, s. 25 - 41

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Market trends and concepts in the field of public administration management as a response to the needs of public administration reform

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 20.06.2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Justyna Sobolewska-Noël (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1895

Liczba pobrań: 2986