FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

La préposition de dans un cadre cognitif

Data publikacji: 09.2023

Romanica Cracoviensia, Tom 19 (2019), Tom 19, Numer 1, s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/20843917RC.19.001.11691

Autorzy

Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Université de Silésie
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The preposition de in a cognitive framework

A cognitive analysis of the uses of the preposition de in the contemporary French proposed in this article proves that 1. the preposition de is a category containing several uses organized around prototypical uses; 2. there is a semantic invariant that makes possible distinguishing between the value of the preposition de and other prepositions that may appear in the same context (eg. a typewriter vs a writing machine); 3. simple and contracted forms are motivated by the frequency of usage based on preferential uses; 4. the choice of the preposition is negotiated simultaneously on the conceptual, linguistic and discursive levels.

Bibliografia

Cervoni Jean, 1991, La préposition : étude sémantique et pragmatique, Paris/Louvain-la-Neuve : Duculot.

Desclés Jean-Pierre, Banyś Wiesław, 1997, Dialogue à propos des invariants du langage, Etudes Cognitives 2 : 11–36.

Fortis Jean-Michel, 2004, Introduction au problème de l’expression linguistique des relations  patiales

et de la trajectoire, http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/trajectoire/23us23efd5ps/IntroFortis_160904.pdf.

Gilbert Éric, Guimier Claude, Krause Maxi (éds.), 2009, Actes du Colloque « Autour de la preposition », Caen : Presses Universitaires de Caen.

Giuliani Mariafrancesca, 2013, Una struttura semantica per da (con spunti per la redazione delle preposizioni nel TLIO), (in :) Diverse voci fanno dolci note. L’Opera del Vocabolario Italiano per Pietro G. Beltrami, Pär Larson, Paolo Squillacioti, Giulio Vaccaro (éds.), Alessandria : Edizioni dell’Orso, 107–117.

Grochowski Marek, 1975, Zależności semantyczne między czasownikiem i wyrażeniem lokatywnym, Polonica 1 : 113–131.

Grochowski Marek, 1995, O możliwościach słownikowej charakterystyki semantycznej przyimkowych jednostek języka, (in :) Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, Henryk Wróbel (red.), Toruń : UMK, 89–98.

Grochowski Marek (red.), 2005, Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, Toruń : UMK.

Karolak Stanislaw, 1984, Składnia wyrażeń predykatywnych, (in :) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Zofia Topolińska (red.), Warszawa : PWN, 11–211.

Karolak Stanislaw, 1993, Przyimek, (in :) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Kazimierz Polański (red.), Warszawa : PWN.

Kleiber George, 1999, Problèmes de sémantique. La polysémie en questions, Villeneuve d’As : Presses universitaires du Septentrion.

Kuryłowicz Jerzy, 1987, Studia językoznawcze. Wybór prac opublikowanych w języku polskim, Warszawa: PWN.

Lakoff George, Johnson Marc, 1988, Metafory w naszym życiu, Warszawa : PIW.

Langacker Ronald, 1987, Foundations of Cognitive Grammar, Stanford : Stanford University Press.

Langacker Ronald, 2003, Model dynamiczny oparty na uzusie, (in :) Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Ewa Dąbrowska, Wojciech Kubiński (red.), Kraków : Universitas, 30–114.

Langacker Ronald, 2008, Cognitive Grammar: A Basic Introduction, Stanford : Stanford University Press.

Luraghi Silvia, 2011, The Coding of Spatial Relations with Human Landmarks: From Latin to Romance, (in :) Case, Animacy, and Semantic Roles, Seppo Kittilä, Katja Västi, Jessi Ylikoski (eds.), Amsterdam/Philadelphia : Benjamins, 209–234.

Przybylska Renata, 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Kraków : Universitas.

Shyldkrot Baat-Zeef Hava, Kemmer Susanne, 1995, La grammaticalisation des prépositions : concurrence et substitution, Revue Romane 2 : 206–225.

Taylor John,1993, Prepositions: Patterns of Polysemization and Strategies of Disambiguation, (in :) The Semantics of Prepositions: From Mental Processing to Natural Language Processing, Cornelia Zelinsky-Wibbelt (ed.), Berlin : Mouton de Gruyter, 151–175.

Vandeloise Claude, 1993, Méthodologie et analyses de la préposition dans, Lexique 11 : 15–40.

Vandeloise Claude, 1995, De la matière à l’espace : la préposition dans, Cahiers de grammaire 20 : 123–145.

Zielinski-Wibbelt Cornelia (ed.), 1993, The Semantics of Prepositions: From Mental Processing to Natural Language Processing, Berlin : Mouton de Gruyter.

Informacje

Informacje: Romanica Cracoviensia, Tom 19 (2019), s. 1 - 10

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The preposition de in a cognitive framework

Autorzy

Publikacja: 09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Kwapisz-Osadnik ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 12

Liczba pobrań: 11