FAQ

Prace Historyczne

Spis dworzan zmarłego króla polskiego Stefana Batorego

Data publikacji: 28.03.2016

Prace Historyczne, 2016, Numer 143 (1), s. 185 - 212

https://doi.org/10.4467/20844069PH.15.001.4933

Autorzy

Dominik Kadzik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8589-1508 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The List of the Courtiers of the Late Polish King Stefan Batory

The subject of this article is the list of payments for the courtiers of Stefan Batory, made after the death of the ruler. It can be assumed that most of the people mentioned in this document stayed with the king in Grodno, so it is possible to use it to explore the structure of the monarch’s court in the last moments of his life. Among the courtiers there were several people who began their career during the reign of Stefan Batory, and then played a significant role at the beginning of the rule of Sigismund III. By using this document and the regulations of the court of the first Vases, it can be analyzed who and under what circumstances moved from the Stefan Batory surroundings to the court of Sigismund III. The issue is all the more interesting as we do not exactly know how, in the reality of elective monarchy, the newly elected king treated the courtiers of his predecessor. What can also be traced is the amount of remuneration received by people from Stefan Batory’s surroundings.
 

Bibliografia

Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studiumwładzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999.

Baranowski B., Dzierżek Krzysztof, PSB (Kraków) 1948, t. VI, s. 160–161.

Barycz H., Nowodworski Bartłomiej, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1978, t. XXIII, s. 356–360.

Boniecki A., Herbarz polski, t. I–XVI, Warszawa 1899–1913.

Chłapowski K., Ordynacja dworu Zygmunta III z roku 1589, Warszawa 2004.

Czapliński W., Na dworze króla Władysława IV, Warszawa 1959.

Diveky A., Bekiesz Władysław, PSB (Kraków) 1935, t. I, s. 402.

Dobrowolska W., Do dziejów dworu królewskiego w Polsce, „Kwartalnik Historyczny” 1934, t. XLVIII, s. 319–336.

Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959.

Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, red. R. Skowron, Kraków 2003.

EliasN., The Court Society, ed. S. Mennell, Dublin 2006.

Fabiani B., Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976.

Ferenc M., Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Oświęcim 2014.

Fuchs F., Ustrój dworu królewskiego za Stefana Batorego [w:] Studia historyczne ku czci prof. Wincentego Zakrzewskiego, Kraków 1908, s. 31–172.

Gmiterek H., Sobieski Marek, PSB (Warszawa–Kraków) 1999–2000, t. XXXIX, s. 502–504.

Gmiterek H., Sobieski Sebastian, PSB (Warszawa–Kraków) 1999–2000, t. XXXIX,
s. 509–510.

Hajdukiewicz L., Lilia Piotr, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1972, t. XVII, s. 332–334.

Halecki O., Chalecki Dymitr, PSB (Kraków) 1937, t. III, s. 247–249.

Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. Powiększony dodatkami z późniejszych autorów rękopismów, dowodów urzędowych, wyd. J.N. Bobrowicz, t. I–X, Lipsk 1839–1845.

Herbst S., Kober Mikołaj Marcin, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1967–1968, t. XIII, s. 143–144.

Kocowski B., Heidenstein Reinhold, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1960–1961,
t. IX, s. 342–344.

Kotarski H., Krasicki Stanisław, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1970, t. XV, s. 158–159.

Kowalska H., Krzysztoporsk Jan, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1970, t. XV, s. 568–570.

Kowalska H., Miłoszewski Stanisław, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1976, t. XXI, s. 272–273.

Kowalska H., Młodziejowski Hiacynt (Jacek), PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1976, t. XXI, s. 432–435.

Kowalska H., Pawłowski Krzysztof, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1980,
t. XXV, s. 506–507.

Kowalska H., Płaza Jan, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź) 1981,
t. XXVI, s. 776–778.

Kowalska H., Sienieński Jan, PSB (Warszawa–Kraków) 1996–1997, t. XXXVII, s. 183–188.

LeitschW., Das Leben am Hof Konig Sigismundus III. von Polen, Kraków 2009.

Lepszy K., Bucella Mikołaj, PSB (Kraków) 1937, t. III, s. 74–75.

Lipski A., Potocki Jakub, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1984–1985,
t. XXVIII, s. 18–21.

Lipski A., Potocki Jan, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1984–1985, t. XXVIII,
s. 24–28.

Lulewicz H., Radziwiłł Albrycht, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź) 1987, t. XXX, s. 135–140.

Maciszewski J., Wasilewski T., Kossakowski Nikodem Franciszek, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1968–1969, t. XIV, s. 283–284.

Magdziarz W., Uwodziciele władzy. Geneza i organizacja dworu Ludwika XIV, Warszawa 2013.

Marchwińska A., Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta, Toruń 2008.

Markiewicz M., Historia Polski 1492–1795, Kraków 2002.

Michalewicz J., Maciejowski Kasper, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1974, t. XIX, s. 59–60.

Nagielski M., Sapieha Paweł Stefan, PSB (Warszawa–Kraków) 1994, t. XXXV, s. 133–138.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce, Warszawa 1992.

Skibniewska J., Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506, Lublin 2015.

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. XXXIV, Warszawa 2010.

Szczucki L., Simoni Simone, PSB (Warszawa–Kraków) 1996–1997, t. XXXVII, s. 529–532.

Szweykowski Z., Klabon Krzysztof, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1966–1967,
t. XII, s. 530–531.

Tazbir J., Lubieniecki Stanisław starszy, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków) 1972, t. XVII, s. 602–603.

Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII wieku, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. XI).

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku, oprac. K. Chłapowski, Kórnik 1992 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. X).

Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku, oprac. K. Mikulski, A. Rachuba, Kórnik 1994 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. IX).

Urzędnicy wielkopolscy XIV–XVIII wieku, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław 1987 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. I, z. 2).

Urzędnicy województwa bełzkiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. III, z. 2).

Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka), oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987 (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. III, z. 1).

Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państwościennych: materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski naWawelu, red. A. Gąsiorowski, R. Skowron, Kraków 1996.

Wajsblum M., Chrząstowski Andrzej, PSB (Kraków) 1937, t. III, s. 469–471.

Witczak T., Grabowiecki Sebastian, PSB (Wrocław–Kraków–Warszawa) 1959–1960,
t. VIII, s. 474–475.

Witusik A., Oleśnicki Mikołaj, PSB (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk) 1978, t. XXIII,
s. 771–773.

Informacje

Informacje: Prace Historyczne, 2016, s. 185 - 212

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The List of the Courtiers of the Late Polish King Stefan Batory

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8589-1508

Dominik Kadzik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8589-1508 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 28.03.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Dominik Kadzik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2563

Liczba pobrań: 1693