FAQ

Prace Etnograficzne

Korpus spiskich tekstów i nagrań gwarowych. Założenia projektowanej bazy i możliwości jej  wykorzystania jako źródła badań interdyscyplinarnych

Data publikacji: 27.03.2018

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 1, s. 30 - 49

https://doi.org/10.4467/22999558.PE.17.002.8683

Autorzy

Ilona Kulak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article presents the corpus of texts and recordings from Poland’s Spisz region as a source of material for the study of culture and history of this historical, geographical and ethnographic land located in the Western Carpathians. The paper deals with electronic database of dialectal transcripts and recordings collected during research within the project The language of the Spisz region inhabitants. The corpus of texts and dialect recordings carried out by The Institute of the Polish Language at the Polish Academy of Sciences. The main aims of the research project is to document spoken language of inhabitants Spisz region and to develop an electronic corpus of dialect texts. Nevertheless rich and various material could be useful not only in language studies, but also in historical, ethnographic and folklore studies. Therefore the article contains the general information about the project such as exploratory research or transcribing texts and examples of informants’ statements.

Bibliografia

Biały Z.

1987 Polski Spisz. Historyczne uwarunkowania kultury ludowej tego regionu i sposoby jej badania po II wojnie światowej, w: Z. Biały (red.), Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, nr 22, s. 7–57.

Gajda S.

2006 Komunikacyjny model zróżnicowania współczesnej polszczyzny, w: J. Sierociuk (red.), Gwary dziś. 3:Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, Poznań, s. 7–17.

Goźdź-Roszkowski S.

2005 Korpusy a języki specjalistyczne, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź, s. 174–200.

Grochola-Szczepanek H.

2006a, Badania fokusowe mowy mieszkańców wsi, „Socjolingwistyka”, nr 20, s. 19–35.

2006b, Wpływ przemian społecznych i kulturowych na mowę mieszkańców wsi (na przykładzie wsi Rzepiska), w: J. Sierociuk (red.), Gwary dziś. 3:Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, Poznań, s. 167–174.

2012 Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Kraków, http://rcin.org.pl/Content/49559/J%C3%84%E2%84%A2zyk%20mieszka%C4%B9%E2%80%9Ec%C4%82%C5%82w%20Spisza%20(18%20IX%202014).pdf (dostęp: 16.05.2018).

2013 Badania języka mieszkańców wsi w kontekście przemian społecznych, „Socjolingwistyka”, nr 27, s. 43–53.

2016 Korpusowe badania języka mieszkańców Spisza w Polsce – cele i zadania, „Jezikoslovni Zapiski. Zbornik Inštituta za Slovenski Jezik Frana Ramovša ZRC SAZU”,
nr 22(2), s. 185–196.

2017 Nowe badania języka mieszkańców wsi regionu polskiego Spisza, w:  B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.), „Poznańskie Studia Polonistyczne Serii Językoznawczej”, nr 47, Poznań, s. 103–119.

Hebal-Jezierska M.

2013 Podstawowe zasady korzystania z korpusów przy badaniu języka, w:  W. Chlebda (red.), Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, Opole,
s. 17–30.

Karaś H.

2014 O planowanym Korpusie Gwar Polskich, w: M. Rak i K. Sikora (red.), Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia. Materiały konferencji naukowej „Gwara i tekst”, Kraków, 27–28 września 2013 r., Kraków, s. 33–43.

2015 Zadania dialektologii w zakresie ochrony ginących gwar, w: J. Sierociuk (red.), Gwary dziś. 7: Rocznik poświęcony dialektologii słowiańskiej, Poznań, s. 83–95.

Karaś H. (red.),

2010 Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, Zakład HistoriiJęzyka Polskiego iDialektologii UW, Towarzystwo Kultury Języka, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=start (dostęp: 15.05.2018).

Kąś J.

2001 Metodologia badań leksyki gwarowej w kontekście współczesnych przemian kulturowych i społecznych, w: J. Sierociuk (red.), Gwary dziś. 1:Metodologia badań, Poznań, s. 191–200.

Krawczyk-Wieczorek A.

2012 Automatyczna lematyzacja tekstu w zapisie fonetycznym. Korpus polskiej gwary południowokresowej, „Język Polski”, nr 1, s. 11–19.

Kurek H.

1995 Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego (studium socjolingwistyczne), Kraków.

2005 Gwary dziś, w: M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A.Z. Makowiecki, R. Nycz (red.), Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów. Kraków, 22–25 września 2004, t. 1, Kraków, s. 589–595.

2006 Zróżnicowanie polszczyzny wiejskiej a czynniki pozajęzykowe, w: J. Sierociuk (red.), Gwary dziś. 3:Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, Poznań, s. 53–57.

Lewandowska-Tomaszczyk B.

2005 Powstanie i rozwój językoznawstwa korpusowego, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź, s. 926.

Meger A., Woźniak M., Waldenfels von R.

2016 Jak stworzyć korpus równoległy „dla wszystkich”? O pracy nad Polsko-Niemieckim i Niemiecko-Polskim Korpusem Równoległym, w: E. Gruszczyńska i A. Leńko-Szymańska (red.), Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish language Parallel Corpora, Warszawa, s. 97–118.

Pelcowa H.

2002 Dialektologia wobec wyzwań XXI wieku, w: S. Gala (red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź, s. 383−392.

2012 Dialektologia – stan i perspektywy badań, w:H. Pelcowa i M. Wojtak, Słowa. Style. Metody, Lublin, s. 205–216.

Piasecki M.

2007 Polish Tagger TaKIPI: Rule Based Construction and Optimisation, „Task Quarterly”, nr 11, 151–167.

Piotrowski T., Grabowski Ł.

2013 Autorski glosariusz wybranych terminów. Hasło: adnotowanie, w: W. Chlebda (red.), Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, Opole,
s. 119–122.

Radomski A., Bomba R.

2013 Zwrot cyfrowy w humanistyce, w: A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet/Nowe Media/Kultura 2.0, Lublin, s. 7–9, http://e-naukowiec. eu/wp-content/uploads/2013/05/Zwrot_cyfrowy_w_humanistyce.pdf (dostęp: 1.03.2018).

Sloetjes H., Wittenburg P.

2008 Annotation by Category – ELAN and ISO DCR, referat przedstawiony na konferencji Proceedings of the 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakesz, http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:60774:3/component/escidoc:60775/Sloetjes_2008_annotation.pdf (dostęp: 14.05.2018).

Waliński J.

2005 Typologia korpusów oraz warsztat informatyczny lingwistyki korpusowej, w: B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.), Podstawy językoznawstwa korpusowego, Łódź, s. 27–41.

Ÿród³a internetowe

Dialektologiczna Fonoteka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014–2016, http://www.fonoteka.polonistyka.uj.edu.pl (dostęp: 15.05.2018). ELAN, https://tla.mpi.nl (dostęp: 26.02.2018).

Korpus Spiski. Wersja demonstracyjna, 2015–2018, https://spisz.ijp.pan.pl/Calosc (dostęp: 15.05.2018).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa 2013, poz. 1629, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download. xsp/WDU20130001629/O/D20131629.pdf (dostęp: 26.02.2018).

Informacje

Informacje: Prace Etnograficzne, 2018, s. 30 - 49

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Electronic Corpus of Texts and Recordings from Poland’s Spisz Region. The Assumptions of The Database and The Possibilities of Its Use as a Source Of Interdisciplinary Research

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Gołębia 16, 30-001 Kraków

Publikacja: 27.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ilona Kulak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1587

Liczba pobrań: 1116