FAQ

Prawo i Bezpieczeństwo

Dokonywanie samouszkodzeń przez osadzonych. Wybrane problemy

Data publikacji: 31.07.2023

Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 2023, 1/2023, s. 38 - 44

https://doi.org/10.4467/29567610PIB.23.005.18288

Autorzy

Monika Kotowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7757-020X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Zachowania autoagresywne skazanych są wyzwaniem dla więziennej administracji, ochrony oraz medyków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych. Autoagresja wśród skazanych jest monitorowana w polskich więzieniach od wielu lat. Liczba samouszkodzeń w zakładach karnych nie wykazuje tendencji wzrostowej. Artykuł omawia problematykę ochrony zdrowia w zakładach karnych w odniesieniu do samouszkodzeń skazanych.

ABSTRACT

Self-harming among inmates. Selected problems

The auto-aggressive behavior of prisoners is a challenge for prison administration, warders and health service, responsible for safety in the penitentiary. Self-aggressive acts of prisoners have been monitored in Polish prisons and detention centers not only recently, but for years. The number of auto-aggressive acts does not increase. The article discusses the problems of health service in prisons in relation to prisoner’s self-injury.

Bibliografia

Akty prawne

Ustawa z dnia czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2022 poz. 22).

Ustawa dnia 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (Dz.U. 2022 poz. 655).

 

Opracowania

Barańska Z., Jastrzębska M., Zachowania samoagresywne w warunkach izolacji więziennej w latach 1998–2008, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 67–68.

Głowik T., Matyba A., Samobójstwa osadzonych w latach 2006– 2009, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2010, nr 66.

Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.

Kędzierski W., Auto- i alloagresywne zachowania i postawy występujące wśród więźniów oraz sposoby zapobiegania im, „Problemy Współczesnej Pedagogiki” 2015, nr 1.

Kotowska M., Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych, Warszawa 2019.

Nowacki Z., Autoagresja w warunkach izolacji więziennej – nie tylko funkcjonalne aspekty zachowania, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2012, nr 74–75.

Opora R., Eliminowanie zachowań autoagresywnych w zakładach karnych, [w:] Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej, red. nauk. S. Przybyliński, Toruń 2010.

Przesławski T., Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobistego w zakładzie karnym (areszcie śledczym), „Palestra” 2014, nr 7–8.

Przybyliński S., Krause A., Zjawisko autoagresji w polskim systemie penitencjarnym, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2017, nr 28.

Snopek M., Upokorzona tożsamość skazanych poszkodowanych jako efekt funkcjonowania pod(kultury) więziennej, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2020, t. LVIII.

 

Internet

Bezpieczeństwo osadzonych, Najwyższa Izba Kontroli, 9.10.2020, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/040 (dostęp: 20.08.2022).

Statystyka, https://www.sw.gov.pl/dzial/statystyka (dostęp: 15.08.2022).

Statystyka roczna, https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna (dostęp: 8.08.2022).

Informacje

Informacje: Prawo i Bezpieczeństwo – Law & Security, 2023, s. 38 - 44

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Self-harming among inmates. Selected problems

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7757-020X

Monika Kotowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7757-020X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Publikacja: 31.07.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Monika Kotowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 470

Liczba pobrań: 458