FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Źródła poznania prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

Data publikacji: 30.08.2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Tom 11, Zeszyt 2, s. 229 - 255

https://doi.org/10.4467/20844131KS.18.013.8777

Autorzy

Kacper Górski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2400-073X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Fontes Cognoscendi of Honey Hunting Law in Poland-Lithuania Prior to 1795

This article attempts to complete the previous paper concerning sources of laws governing the hunting of honey (A Survey of Sources of Honey Hunting Law in Poland Prior to 1795, “Cracow Studies of Constitutional and Legal History” 2017, vol. 10, issue 3, p. 419–466). To this end a survey of fontes cognoscendi of honey hunting law has been produced, including historical sources of normative and non-normative characters. The former category encompasses, inter alia, documents that contained either clauses concerning honey hunting or writs of mandate issued by monarchs to their officials. Legal norms regarding honey harvesting can be found in codes of customary law, general privileges and statutes issued by monarchs (e.g. Statutes of Casimir the Great, the Statute of Warta, and the Statute of Warsaw of 1401), Lithuanian Statutes, and Sejm legislation (constitutions). Special attention should be paid to domanial law, especially codes of honey hunting law containing legal norms for local honey hunters’ communities (so-called honey hunting law sensu stricto). Among them one should take note of both the code of Skrodzki (the honey hunters’ community in the Łomża captainship of 1616) and the code of Niszczycki (the honey hunters’ community in Przasnysz at the turn of 16th and 17th centuries). In researching non-normative historical sources, attention should first be drawn to honey hunters’ books of records. Their exceptional role in the study of honey hunting law should be emphasized. These books were usually handled by the officials who were responsible for registering the legal activities of the offices and courts of honey hunters’ communities. Only a few books have been edited and published (the Book of Jedlnia [1874], and the book of Nowogród [1928, partially]). Meanwhile the majority of them still exist as manuscripts and are kept in the archives (Books of Nowogród in The State Archives in Poznań; Book of the Przasnysz captainship in The National Archives in Kraków; Books of the Leżajsk captainship in The Ossolineum in Wrocław and in The Kórnik Library; and the Book of Człuchów in The State Archives in Szczecin). Other historical sources, i.e. books of records of village communities’ courts and books of referendaries’ courts as well as historical economic sources (inter alia inventories of royal domain), could only serve as auxiliary sources. Honey hunting law provides a wide range of research opportunities, especially in the field of the exercise of the law by honey hunters’ courts. The comparative study of honey hunters’ communities in Poland-Lithuania and across Europe should also be considered.

Bibliografia

Źródła

Akta grodzkie i ziemskie z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. 19, Lwów 1906.

Akta sądu kryminalnego Kresu muszyńskiego, SPPP 9, wyd. F.Piekosiński, Kraków 1889.

Archiwum Komisji Prawniczej, t. 3, Kraków 1895.

Archiwum Komisji Prawniczej, t. 4, Kraków 1921.

Balzer O., Corpus Iuris Polonici, t. 3, Kraków 1906.

Balzer O., Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki z rękopisu petersburskiego, AKP, t. 5, Kraków 1897.

Borkiewicz-Celińska A., Kamieńczykowska księga sądów bartnych 1501–1517 (fragmenty), KHKM 1974, r. 22, z. 2, s. 255–282.

Chleboradzki A. (wł. Wiktor Czajewski), Na kurpiowskim szlaku. Powieść historyczna z XVII w., t. 2, Warszawa 1900 (= „Gazeta Polska”, t. 13, ogólnego zbioru t. 78).

Correctura statutorum consuetudinum Regni Poloniae, SPPP 3, wyd. M.Bobrzyński, Kraków 1874.

Czechowicz J., Praktyka kryminalna, Chełmno 1769.

Dwa dokumenty dotyczące bartnictwa w starostwach tucholskiem i świeckiem, wyd. A.Mańkowski, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1917, t. 4, nr 1, s. 47–48.

Gacki J., Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa, Radom 1874, s. 140–278.

Górski K., Mało znany pomnik prawa bartnego pomorskiego, „Rocznik Gdański” 1933/1934, t. 7/8, s. 332–347.

Hedemann O., Ustawa leśna 1567 r., „Echa Leśne” 1936, nr 4, s. 3–4.

Inwentarz klucza kieleckiego biskupstwa krakowskiego z 1635 r., wyd. J.Muszyńska, Kielce 2012.

Iura Masoviae Terrestria, t. 1–3, oprac. J.Sawicki, Warszawa 1972–1974.

Jaskier M., Juris municipalis Maydeburgensis liber vulgo Weichbild nuncupatus, Samosci 1602.

Jaskier M., Juris provincialis quod Speculum Saxonum vulgo nuncupatur, libri tres, Samosci 1602.

Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. I.T.Lubomirski, Warszawa 1862.

Kranowski W., Niektóre wyjątki z czwartej księgi aktów bartnych nowogrodzkich, „Bartnik Postępowy” 1928, nr 11, s. 368–374; nr 12, s. 397–400.

Kranowski W., Wyjątki z 4-tej księgi bartnej nowogrodzkiej, „Pszczelnictwo Polskie” 1928, nr 10, s. 300–302.

Kranowski W., Wyjątki z 4-tej księgi bartnej nowogrodzkiej (dokończenie), „Pszczelnictwo Polskie” 1928, nr 11, s. 332–335.

Księga sądowa Kresu klimkowskiego, wyd. L.Łysiak, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.

Księga sądowa państwa żywieckiego, wyd. M.Karaś, L.Łysiak, ZN UJ, Prace Językoznawcze, z. 57 (490), Warszawa–Kraków 1978.

Księga sądowa podlubelskiej wsi Konopnicy, oprac. G.Jawor, M.Kołacz-Chmiel, Lublin 2009.

Księga sądowa wsi Iwkowej, wyd. S.Płaza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Księga sądowa wsi Wary (1449–1623), wyd. L.Łysiak, Wrocław 1971.

Księgi Referendarskie, t. 1: 1582–1602, wyd. I.T.Baranowski, Warszawa 1910.

Księgi Referendarii Koronnej z czasów saskich. Sumariusz, t. 1: 1698–1732, oprac. M.Woźniakowa, Warszawa 1969; t. 2: 1735–1763, Warszawa 1970.

Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, wyd. A.Keckowa, W.Pałucki, t. 1: 1768–1780, Warszawa 1955; t. 2: 1781–1794, Warszawa 1957.

Księgi sądowe wiejskie, t. 1, wyd. B.Ulanowski, SPPP 11, Kraków 1921.

Księgi sądowe wiejskie, t. 2, wyd. B.Ulanowski, SPPP 12, Kraków 1921.

Księgi sądowe wiejskie klucza jazowskiego, wyd. S.Grodziski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, wyd. A.Vetulani, t. 1–2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1963.

Labuda G., Nieznany pomnik polskiego prawa bartnego na Pomorzu, „Rocznik Gdański” 1955, t. 14, s. 342–374.

Lelewel J.,Księgi ustaw polskich i mazowieckich, Wilno 1824.

Lietuvos Metrika (1387–1546)25, Vilnius 1998.

Lietuvos Statutas. The Statute of Lithuania. Statuta Lituaniae(1529), wyd. E.Gudavičius et al., Vilnius 2002.

ЛитовскийСтатут1588 года[Litovskij Statut 1588 goda], t. II: Тэкст[Tekst], wyd. І.І.Лапо [I.I.Łappo], Коўна [Kaunas] 1938.

Lustracja województwa mazowieckiego 1565, cz. 1 i 2, wyd. I.Gieysztorowa, A.Żaboklicka, Warszawa 1967–1968.

Lustracje województwa mazowieckiego XVII wieku, cz. 1: 1617–1620; cz. 2: 1660–1661, wyd. A.Wawrzyńczyk, Wrocław 1977 (cz. 1), Warszawa 1989 (cz. 2).

Materyały do dziejów robocizny w Polsce w XVI wieku, wyd. S.Kutrzeba, AKP, t. 9, Kraków 1913.

Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. i oprac. J.Matuszewski, J.Matuszewski, Łódź 1995.

Ординація Королевскихъ Пущъ въ лѣничествахъ бьіваго Великаго Княжества Литовскаго [Ordinacija Korolewskich Puszcz w lesniczestwach bywszago Wielikago Knjażestwa Litowskago], Я.Ф.Головацкій [wyd. J.F.Gołowackij], Вилна [Wilna] 1871.

Ordynacje i ustawy wiejskie z archiwów metropolitalnego i kapitulnego w Krakowie, 1451–1689, oprac. S.Kuraś, Kraków 1960.

Ostrowski T., Prawo cywilne albo szczegolne narodu polskiego, t. 1, Warszawa 1784.

Pałucki W., Odnalezione dwa dekrety Referendarii Koronnej z r. 1633–1634 [w:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958.

Первый Литовский Статут (1529 г.) [Pervyj Litovskij Statut (1529 g.)], wyd. С.Лазутка, И.Валиконите, З.Гудавичюс [S.Lazutka, I.Valikonitė, E.Gudavičus], Вильнюс [Vilnius] 2004.

Pirmasis Lietuvos Statutas. Tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis, wyd. S.Lazutka, I.Valikonytė, E.Gudavičius, vol. 2, cz. 1, Vilnius 1991.

Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.), wyd. I.Valikonytė, S.Lazutka, E.Gudavičius, Vilnius 2001.

Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606–1608, wyd. J.Czubek, t. 2: Proza, Kraków 1918.

Polskie instruktarze ekonomiczne z końca XVII i z XVIII wieku, wyd. S.Pawlik, Kraków 1915.

Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków (Syntagmata), oprac. L.Łysiak, S.Roman, Wrocław–Kraków 1958.

Polskie ustawy wiejskie XV–XVIII w., wyd. S.Kutrzeba, A.Mańkowski, AKP, t. 11, Kraków 1938.

Prawo bartne bartnikom należące, wyd. K.W.Wójcicki, Biblioteka starożytna pisarzy polskich, t. 4, Warszawa 1844.

Rafacz J., Biecka ordynacja bartna z r. 1538, „Themis Polska” 1933, t. 8, s. 6–8.

Ревизія пущъ и переходовъ звѣриньіхъ въ бьівшемъ Великомъ Княжествѣ Литовскомъ
[Rewizija puszcz i perechodow zwierinich w biwszem Welikom Kniażestwie Litowskom], Вилна [Wilna] 1867.

Ruski przekład polskich statutów ziemskich z rękopisu moskiewskiego, wyd. i oprac. S.Roman, A.Vetulani, Wrocław–Kraków 1959.

Stanisława Skrodzkiego porządek prawa bartnego, oprac. A.A.Kryński, Scriptores Rerum Polonicarum, t. 9: AKH, t. 3, Kraków 1886.

Statut litewski drugiej redakcyi (1566), AKP, t. 7, Kraków 1900.

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Wilno 1744.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года [Statut Vâlikaga knâstwa Litovskaga 1566 goda], wyd. Т.І.Доўнар, У.М.Сатолін, Я.А.Юхо [T.I.Dovnar, U.M.Satolin, J.A.Juho], Мінск [Minsk] 2003.

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. Тэксты – Даведкі – Каментарыі [Statut Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga 1588. Tèksty – Davednìk – Kamentaryì, wyd. І.П.Шамякіи [Ì.P.Šamâkin] et al., Мінск [Minsk] 1989.

Statuty Kazimierza Wielkiego, oprac. O.Balzer, wyd. Z.Kaczmarczyk, M.Sczaniecki, S.Weymann, Poznań 1947.

Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. 2: Statuty Wielkopolskie, oprac. i wyd. L.Łysiak, Warszawa–Poznań 1982.

Szczerbic P., Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G.M.Kowalski, Kraków 2011.

Treichel A., Das Beutnerrecht von Gemel, Kr. Schlochau, “Zeitschrift des Historischen Vereins für den Reg[ierungs]-Bezirk Marienwerder” 1889, t. 23, s. 3–9.

Volumina Constitutionum, t. 1, vol. 2: 1527–1549, oprac. W.Uruszczak, S.Grodziski, I.Dwornicka, Warszawa 2000.

Volumina Constitutionum, t. 2, vol. 1: 1550–1585, oprac. S.Grodziski, I.Dwornicka, W.Uruszczak, Warszawa 2005.

Volumina Legum, t. 1, wyd. J.Ohryzka, Petersburg 1859.

Volumina Legum, t. 2, wyd. J.Ohryzka, Petersburg 1859.

Zalaszowski M., Ius Regni Poloniae. Tomus Secundus, Posnaniae 1702.

Zbior praw litewskich od roku 1389 do roku 1529 tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544 do roku 1563, wyd. A.T.Działyński, Poznań 1841.

Opracowania

Balzer O., Słowo o przekładach polskich statutów średniowiecznych zwłaszcza o Kodeksie Dzikowskim przekład taki zawierającym, Lwów 1888.

Baranowski B., Gospodarstwo chłopskie i folwarczne we wschodniej Wielkopolsce w XVIII w., Warszawa 1958.

Barański S., Dzieje bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej w zarysie, Kielce 1979.

Bardach J., Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999.

Bocheński A., Beitrag zur Geschichte der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse in Polen auf Grund archivalischer Quellen der Herrschaft Kock, Krakau 1895.

Braun A., Z dziejów bartnictwa w Polsce. W sprawie art. 3-go ustaw bartnych mazowieckich z r. 1401, Warszawa 1911.

Burszta J., Znamiona bartne w Puszczy Wyszkowskiej, „Lud” 1954, cz. 1, s. 530–537.

Cackowski S., Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII w., cz. 2: Gospodarstwo folwarczne i stosunki rynkowe, Toruń 1963.

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014.

Chłapowski K., Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795 (Materiały źródłowe), Warszawa 2017.

Chłapowski K., Dygdała J., Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI–XVIII w. po półwieczu, „Studia Źródłoznawcze” 2005, t. 43, s. 161–171.

Czapiuk A., Gospodarka w dobrach radziwiłłowskich w XVII wieku w świetle instruktarzy ekonomicznych [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. J.Urwanowicz, Białystok 2003.

Dąbkowski P., Bartnictwo w dawnej Polsce. Szkice gospodarczo-prawne, Lwów 1923.

Dobrowolska M., Osadnictwo puszczy sandomierskiej między Wisłą i Sanem, Kraków 1931.

Estreicher S., Bibliografia polska, cz. 3, t. 12 (ogólnego zbioru t. 23), Kraków 1910.

Falniowska-Gradowska A., Świadczenia poddanych na rzecz dworu w królewszczyznach województwa krakowskiego w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.

Ferenc-Szydełko E., Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce, Poznań 1995.

Gawarecki W.H., Pamiętnik historyczny płocki, t. 2, Warszawa 1830, s. 71–76.

Gloger Z., Bartne prawo [w:] Z.Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1, Warszawa 1958, s. 117–120.

Górski K., Systematyka źródeł prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, t. 10, z. 3, s. 419–466.

Hedemann O., Dawne puszcze i wody, Wilno 1934.

Hedemann O., Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku), Warszawa 1939.

Inwentarz Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, t. 1: Rękopisy 1–7325, red. J.Turska, Wrocław 1948.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej, z. 4: sygn. 11008–12000, oprac. R.Marciniak, J.Wiesiołowski, Kórnik 1983.

Jaroszewicz J., Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII, Wilno 1844.

Kargul M., „Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…” Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565–1772, Gdańsk 2012.

Kargul M., Bartnictwo na ziemi bytowskiej w okresie nowożytnym, „In Gremium. Studia nad
historią, kulturą i polityką” 2011, t. 5, s. 57–72.

Karłowicz L., Kiedy powstało prawo bartnicze Krzysztofa Niszczyckiego, „Pszczelarstwo” 1986, nr 6, s. 21–22.

Karpiński J., Ślady dawnego bartnictwa puszczańskiego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, Kraków 1948.

Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie, oprac. J.Czubek, Kraków 1906.

Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie: sygnatury 2001–2300, oprac. J.Nowak, J.Pezda, P.Prokop, J.Tomaszewicz, B.Żulińska, red. J.Nowak, Kraków 1999.

Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie, oprac. A.Jaworowski, Lublin 1913.

Kmoch M.W., Księga sądu bartnego zachodniej Kurpiowszczyzny z lat 1710–1760. Możliwości badawcze, „Teka Historyka” 2016, z. 52, s. 54–71.

Kolankowski Z., Znamiona bartne klucza iłżeckiego, „Lud” 1954, cz. 1, s. 518–529.

Kotarski H., Niszczycki Krzysztof h. Prawdzic (ok. 1540–1617), PSB, t. 23, s. 135–136.

Kranowski W., Adnotacja w sprawie odpisu czwartej księgi „aktów bartnych nowogrodzkich”, przesłanego do Archiwum Państwowego w Poznaniu, „Bartnik Postępowy” 1928, nr 8, s. 257–259.

Kranowski W., Czwarta księga „Aktów bartnych Nowogrodzkich”, „Pszczelnictwo Polskie” 1928, nr 7, s. 202–204.

Kranowski W., Przedmowa [w:] Cztery księgi bartne nowogrodzkie z XVII-go i XVIII-go wieku, „Pszczelnictwo Polskie” 1927, nr 9, s. 263–265.

Kronika. Archiwum Główne w Warszawie, lata 1915–1926, „Archeion” 1927, t. 2.

Kryński A.A., Słownik wyrazów godnych uwagi, użytych w „Porządku prawa bartnego” dla starostwa łomżyńskiego z r. 1616, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności”, t. 4, Kraków 1891, s. 50–87.

Kuczyńska U., Bartnictwo kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Łomża 2004.

Maciejowski W.A., Historya prawodawstw słowiańskich, t. 1, wyd. 2, Warszawa 1856.

Maisel W., Archeologia prawna Europy, Warszawa–Poznań 1989.

Maisel W., Archeologia prawna Polski, Warszawa–Poznań 1982.

Malinowska I., Mikołaj Zalaszowski. Polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa, Kraków 1960.

Markowski A., O barciach i bartnikach w Zagajnicy Ostrołęckiej, Ostrołęka 1982.

Materiały do katalogu ksiąg sądowych wiejskich z Wielkopolski i Mazowsza, oprac. T.Wiślicz, Collectanea ad historiam plebeanorum, https://plebeanorum.wordpress.com (dostęp: 29.03.2017).

Mazurkiewicz J., Zabytek prawa bartnego w Wierzchowiskach z ostatnich lat Rzeczypospolitej szlacheckiej, CPH 1958, z. 2, s. 291–302.

Meduna P., Urnae mellis [w:] Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją, red. S.Moździoch, Wrocław 2009 (= „Spotkania Bytomskie”, 6), s. 115–122.

Muszyńska J., Gospodarka dworska w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku, Kielce 2012.

Muszyńska J., Gospodarstwo chłopskie w starostwie sandomierskim 1510–1663, Kielce 1991.

Muszyńska J., Gospodarstwo folwarczne w starostwie sandomierskim 1510–1663, Kielce 1984.

Namysłowski B., Znamiona bartne mazowieckie 17-go i 18-go wieku i inne znaki ludowe, Poznań 1927.

Ochmański J., Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986.

Oelrichs J.C.C., Das grausame Recht im Lande Lauenburg und Bütow, Berlin 1792.

Pannewitz J., Das Forstwesen von Westpreussen in statistischer, geschichtlicher und administrativer Hinsicht, Berlin 1829.

Pielas J., Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce 2013.

Pieradzka K., Uwagi o bartnictwie na Łużycach, „Pamiętnik Słowiański” 1949, t. 1, s. 83–100.

Płaza S., Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłowe, Warszawa–Kraków 1974.

Półćwiartek J., Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI-XVIII wieku, Warszawa–
Kraków 1972.

Rafacz J., Regale bartne na Mazowszu w późniejszem średniowieczu, „Studja nad Historją Prawa Polskiego”, t. 18, z. 1, Lwów 1938.

Rundstein J., Cztery księgi bartne nowogrodzkie z XVII-go i XVIII-go wieku, „Pszczelnictwo Polskie” 1927, nr 9–12, s. 263–269, 293–299, 324–331, 356–361; 1928, nr 1, s. 4–7.

Rundstein J., Z dziejów bartnictwa XVI wieku, „Pszczelnictwo Polskie” 1927, nr 8, s. 236–238.

Rundstein J., Źródła prawa bartnego, „Pszczelnictwo Polskie” 1928, nr 8, s. 235.

Stępkowski L., Bartnictwo i znamiona bartne w kluczu iłżeckim w połowie XVII wieku (1645–1668), „Rocznik Muzeum Radomskiego” 1978 (wyd. 1979), s. 50–60.

Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 1: Archiwum Główne Akt Dawnych, red. A.Stebelski, Warszawa 1957.

Szczotka S., Uzupełnienia do zbioru polskich ustaw wiejskich, CPH 1949, t. 2, s. 459–466.

Szczudło J., Najwcześniejsze wiadomości o znakach bartnych w Polsce, „Bartnik Postępowy” 1933, nr 9–10.

Śliwiński J., Grodzieńszczyzna i Podlasie w XV–XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim (wielko-
książęce puszcze i włości, eksploatacja, pożary)
, Olsztyn 2010.

Topolski J., Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Poznań 1958.

Trzyna E., Położenie ludności wiejskiej w królewszczyznach województwa krakowskiego w XVII wieku, Wrocław 1963.

Tymieniecki K., Sądownictwo w sprawach kmiecych a ustalanie się stanów na Mazowszu pod koniec wieków średnich, Poznań 1922.

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. 1: 966–1795, wyd. 3, Warszawa 2015.

Uruszczak W., Korektura praw z 1532 roku. Studium historycznoprawne, t. 1–2, Warszawa 1990–1991.

Uruszczak W., Nowelizacje statutów Kazimierza Wielkiego w statucie warckim z 1423 roku. Z badań nad ustawodawstwem w dawnej Polsce, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2006, t. 9, cz. 1, s. 93–108.

Uruszczak W., Rękopisy Statutu krakowsko-warckiego z 1421/1423 roku [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M.Głuszak, D.Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 99–114.

Uruszczak W., Z badań nad statutem warckim z 1423 roku [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J.Malec, W.Uruszczak, Kraków 1999, s. 135–147.

Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII w. Spisy, oprac. H.Lulewicz, A.Rachuba, Kórnik 1994.

Uzupełnienia do katalogu małopolskich ksiąg sądowych wiejskich, oprac. T.Wiślicz, Collectanea ad historiam plebeanorum, https://plebeanorum.wordpress.com (dostęp: 29.03.2017).

Wajs H., Bartnicy z Jabłonny i ich „prawo bartne” z XVII–XVIII w., „Sylwan” 1984, nr 10, s. 69–74.

Walachowicz J., Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Zachodniego, Poznań 1963.

Wawrzyńczyk A., Gospodarstwo chłopskie na Mazowszu w XVI i na początku XVII w., Warszawa 1962.

Wiślicz T., Ewa Ferenc-Szydełko, „Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce”, Poznańskie TPN, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. 49, Poznań 1995, ss. 151, bibl., ilustr., KHKM 1996, R. 44, s. 437–441.

Wiślicz T., Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XVXVIII w., Warszawa 2007.

Włodarski J.A., Uwagi o gospodarce w dawnych lasach Warmii (XVII–XVIII w.) [w:] Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Z.Jaroszewicz-Pieresławcew, I.Makarczyk, Olsztyn 2006.

Wolski K., Bartnictwo i pasiecznictwo dorzecza Sanu w XV i XVI w., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 1952 (wyd. 1955), t. 7.

Wójtowicz A., Obelść, obelnicy i prawo obelne, Warszawa 1930.

Wroczyńska E., Eksploatacja lasów na Podlasiu w XVI w. [w:] Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w., Warszawa 1981, s. 145–171.

Zaręba R., Puszcza Kozienicka w XVIII w., KHKM 1963, R. 11, z. 2.

Zaręba R., Znaki bartne (klejma) bartników z Puszczy Iłżeckiej, „Las Polski” 1974, nr 4, s. 12–13.

Zdrójkowski Z., „Praktyka kryminalna” Jakuba Czechowicza, jej źródła i system na tle rozwoju współczesnego prawa karnego zachodniej Europy, Toruń 1949.

Zdrójkowski Z., Teodor Ostrowski (1750–1802). Pisarz dawnego polskiego prawa sądowego, Warszawa 1961.

Żabko-Potopowicz A., Dzieje bartnictwa w Polsce w świetle dotychczasowych badań, RDSG 1953, t. 15, s. 7–52.

Żukowski R., Bartnictwo w Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX wieku, Białystok 1965.

Żukowski R., Znamiona bartne nowogrodzkie, „Pszczelarstwo” 1964, nr 12, s. 7–8.

 

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), s. 229 - 255

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Fontes Cognoscendi of Honey Hunting Law in Poland-Lithuania Prior to 1795

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2400-073X

Kacper Górski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2400-073X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 30.08.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Kacper Górski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1834

Liczba pobrań: 2412