FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku

Data publikacji: 28.03.2014

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6 (2013), Tom 6, Zeszyt 3, s. 247 - 258

https://doi.org/10.4467/20844131KS.13.014.1608

Autorzy

Wacław Uruszczak
Jagiellonian University, Krakow, Poland, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8, 33–100 Tarnów, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3937-1672 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Laws created by the Great Sejm in 1791 and 1792 alongside the constitution

Apart from the Constitution of May 3, the achievement of the Four-Year Sejm, or the Great Sejm of 1788–1792 included a group of laws which, together with the Constitution, were to form the principal framework of the legal system of the reformed Republic. These laws concerned the legal situation of the townspeople, the range of the direct democracy (the law on sejmiki, or local parliaments), the functioning of the Sejm, the relation between the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (uniform state), the administration of justice, the army, the police, and the tax system. The outbreak of the Polish-Russian war caused the suspension of the Sejm proceedings, and the King’s joining the Targowica Confederation, as well as the subsequent defeat, squandered the legislative efforts of the Great Sejm and its attempt at a general reform of the political system and law of Poland

Bibliografia

Źródła archiwalne

Biblioteka Wilanowska, Archiwum Potockich, t. XCIX.

Biblioteka Czartoryskich, rkps 936.

Biblioteka Jagiellońska, rkps 8993 III

Źródła wydane

Volumina Legum, t. 9, Kraków 1889.

Opracowania

Bardach J., Konstytucja 3 maja i Zaręczenie wzajemne obojga narodów 1791 roku [w:] Bardach J., Konstytucja 3 maja 1791. 1791 Geguzes 3-osios Konstitucija. The Constitution of May 3, 1791, Wydawnictwo Sejmowe 2001.

Bednaruk W., Trybunał Koronny: szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008.

Dziadzio A., Konstytucja 3 maja 1791 roku na tle koncepcji ustrojowych Oświecenia, „Państwo i Społeczeństwo. Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej” 2006, nr 4.

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, wyd. 2, Warszawa 1966.

Kelsen H., Allegmeine Staatslehre, Wien 1993.

Leśnodorski B., Dzieło Sejmu Czteroletniego, Wrocław 1951.

Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.

Malec J., Problem stosunku Polski do Litwy w dobie Sejmu Wielkiego (1788–1792), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1982, t. 34, z. 1.

Malec J., Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w czasach nowożytnych, Kraków 1999.

Michalkiewicz S., Vivat maj, Trzeci Maj, www.asme.pl/105154155262263.shtml.

Michalski J., Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, red. J. Michalski, Warszawa 1984.

Radwański Z., Prawa kardynalne w Polsce. Studia nad historią prawa polskiego, Poznań 1952.

Rostworowski E., Miasta i mieszczanie w ustroju Trzeciego Maja [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.

Salmonowicz S., Ludzie i dzieło Sejmu Czteroletniego, Toruń 1988.

Salmonowicz S., Ludzie i dzieło Sejmu Czteroletniego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Toruńskiego” 1987, nr 41.

Salmonowicz S., Prawa człowieka w Konstytucji 3 Maja a tradycje wolnościowe demokracji szlacheckiej [w:] Konstytucja 3 maja. Prawo – polityka – symbol. Materiały z sesji Polskiego Towarzystwa Historycznego na Zamku Królewskim w Warszawie 6–7 maja 1991, Warszawa 1992.

Szcząska Z., Ustawa Rządowa z 1791 r. [w:] Konstytucje Polskie. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. I, red. M. Kallas, Warszawa 1990.

Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003.

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966–1795), Warszawa 2010.

Uruszczak W., Konstytucja 3 maja 1791 r. Testament polityczny I Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2011, R. 19, nr 2 (103).

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007.

Zienkowska K., Obywatele czy mieszkańcy? Nieudana próba reformy statusu Żydów polskich w czasie Sejmu Czteroletniego [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991.

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6 (2013), s. 247 - 258

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Laws created by the Great Sejm in 1791 and 1792 alongside the constitution

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3937-1672

Wacław Uruszczak
Jagiellonian University, Krakow, Poland, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8, 33–100 Tarnów, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3937-1672 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Jagiellonian University, Krakow, Poland, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland

Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8, 33–100 Tarnów, Polska

Publikacja: 28.03.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Wacław Uruszczak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 6682

Liczba pobrań: 16448