FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Between Democracy and Ochlocracy in the Context of the Centuries-Old Dispute about the Perfect Form of Government: The Legal Heritage of the Antiquity in View of the Challenges of Modernity

Data publikacji: 29.09.2022

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Tom 15, Zeszyt 3, s. 353 - 367

https://doi.org/10.4467/20844131KS.22.024.16172

Autorzy

Paweł Wiązek
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-9153-4539 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The author endeavored to enliven the universal discourse on the perfect system of government applicable to human society, which to many luminaries constitutes a certain paradigm of the science on the state and the law. While adopting a classical, chronological convention of the narrative herein commenced, the author made the time of Antiquity the point of departure, selected the Enlightenment as a form of a modern counterpoint thereto, and then finalized the deliberations carried out here against the reality of contemporary times. The intent of the exploration here was to place the research subject within the interdisciplinary framework, which was undoubtedly supported by the multifaceted nature of the problem at issue and by subsidiary utilization of the advantages of the comparative approach. The intention to present the issue through a broad perspective, transcending the boundaries of academic discourse, was naturally convergent therewith. As a result, the author did not shy from controversy, seeking the purpose of the actions undertaken, thereby in the formation of conclusions on what the applicable law should be. That allowed for the presentation of numerous remarks, assessments, and opinions, among which at least some may be deemed disputatious or plainly speaking, highly debatable. The investigator did not attempt to evade those; on the contrary – sought it in complete premeditation.

Bibliografia

Legal sources
The Virginia Declaration of Rights, June 12, 1776. https://www.archives.gov/founding-docs/virginia-declaration-of-rights (accessed: 17.03.2022).
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789(accessed: 8.03.2022).
The Constitution of France of September 3, 1791.
Printed sources
Aristotle [Arist.]. Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki [Politics]. Transl. Ludwik Piotrowicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.
Herodotus [Hdt.]. Dzieje [The Histories]. Transl. Seweryn Hammer. Warszawa: “Czytelnik”, 1954.
Thucydides [Thuc.]. Wojna Peloponeska [The Peloponnesian War]. Transl. Kazimierz Kumaniecki. Warszawa: “Czytelnik”, 1953.
Studies
Almond, Gabriel Abraham. “Comparative Political Systems”. Journal of Politics 8 (1956): 391–409.
Antoszewski, Andrzej. “Modele demokracji przedstawicielskiej”. In Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, eds. Andrzej Antoszewski and Ryszard Herbut, 15–26. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.
Barzun, Jacques. “Teoremat demokracji”. Ameryka 236 (1990): 17–28.
Cieślak, Tomasz. “Cenzus wykształcenia w prawie wyborczym”. Czasopismo Prawno-Historyczne 5 (1953): 158–79.
Dahl, Robert Alan. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971.
Esmein, Adhémar. Prawo konstytucyjne. Transl. Karol Lutostański, Władysław Konopczyński. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka, 1921 [reprint: Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013].
Galster, Jan. “Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów”. In Prawo konstytucyjne, ed. Zbigniew Witkowski, 12th edition. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”, 2009.
Garlicki, Lech. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Liber, 2010.
Hansen, Mogens Herman. Demokracja ateńska w okresie Demostenesa. Struktura, zasady i ideologia. Transl. Ryszard Kulesza. Warszawa: DiG, 1999.
Hansen, Mogens Herman. The Tradition of Ancient Greek Democracy and its Importance for Modern Democracy. Copenhagen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2005.
Hornblower, Simon. “Creation and Development of Democratic Institutions in Ancient Greece”. In Democracy: The Unfinished Journey 508 B.C. to AD 1993, ed. John Dunn, 1–16. Oxford: Oxford University Press, 1992.
Jamróz, Adam. Demokracja. Białystok: Temida 2, 1995.
Jaroszyński, Piotr. “Demokracja – politeja czy ochlokracja?”. Chrześcijanin w Świecie 2–3 (197–8) (1994): 134–44.
Jaroszyński, Piotr. “Zachodnia demokracja: szanse i zagrożenia”. Człowiek w Kulturze 20 (2008): 5–16.
Kelsen, Hans. O istocie i wartości demokracji. Transl. Felicja Turynowa. Warszawa: Księgarnia Powszechna, 1936.
Kiereś, Henryk. “Jaka demokracja”. Człowiek w Kulturze 20 (2008): 17–32.
Król, Marcin. Słownik demokracji. Kraków: „Znak”, 1989.
Kulesza, Ryszard. “Demokracje antyczne i współczesne”. In „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, eds. Paweł Fiktus, Henryk Malewski and Maciej Marszał, 17–28. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
Lengauer, Włodzimierz. “Isonomia”. Przegląd Historyczny 72, no. 4 (1981): 609–35.
Levitsky, Steven and Ziblatt, Daniel. How Democracies Die. New York: Crown, 2019.
Malmon, Monika. “Arystotelesa poszukiwania idealnego ustroju państwowego”. Kultura i Wartości 2, no. 6 (2013): 9–19.
Mounk, Yascha. The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Cambridge: Harvard University Press, 2019.
Müller, Jan-Werner. What Is Populism? Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
Popper, Karl. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Vol. 1: Urok Platona. Transl. Halina Krahelska; Vol. 2: Wysoka fala proroctw. Hegel, Marks i następstwa. Transl. Halina Krahelska, Witold Jedlicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Rachwał, Marcin. “Władza ludu czy elit politycznych? Próba zdefiniowania współczesnej demokracji”. Przegląd Politologiczny 1 (2013): 69–82.
Sandel, Michael J. The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020.
Sartori, Giovanni. Teoria demokracji. Transl. Piotr Amsterdamski, Daniel Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Schumpeter, Joseph. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Transl. Michał Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,, 1995.
Szacki, Jerzy. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
Świeca, Jerzy. „Współczesne demokracje. Analiza instytucjonalna”. De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki 5 (2008): 125–47.
Uziębło, Piotr. Cenzusy wyborcze XXI w. – potrzeba nowego podejścia. Toruń: Centrum Studiów Wyborczych, WydziałPrawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania “Dom Organizatora”, 2014.
Wiązek, Paweł. “Ustrojowo-prawna pozycja legislatywy w monokameralnych systemach konstytucyjnych XVIII-wiecznej Francji”. In Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi, eds. Józef Koredczuk and Paweł Wiązek, 419–32. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.
Zacher, Lech. “Demokracja jako rozczarowanie i nadzieja – uwagi i refleksje wprowadzające”. In Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, ed. Lech Zacher. Warszawa: Difin, 2011.
Zajadło, Jerzy. “Graecum est, non legitur?” Czas Kultury 4 (2020): 7–12. 
Żyromski, Marek. Gaetano Mosca. Twórca socjologicznej teorii elity. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996.
Internet sources
https://winstonchurchill.org/resources/quotes/the-worst-form-of-government/(accessed: 19.05. 2021).
https://www.projet-voltaire.fr/culture-generale/voltaire-citation-apocryphe-je-ne-suis-pas-d-accord-avec-vous/ (accessed: 12.04.2022).
https://www.youtube.com/watch?v=E7ckU8y3DXM (accessed: 12.04.2022).
https://epodreczniki.pl/a/demokracja---zalety-i-slabosci/Doyq2BIJf (accessed: 12.04.2022).

Informacje

Informacje: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), s. 353 - 367

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Between Democracy and Ochlocracy in the Context of the Centuries-Old Dispute about the Perfect Form of Government: The Legal Heritage of the Antiquity in View of the Challenges of Modernity

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9153-4539

Paweł Wiązek
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-9153-4539 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 29.09.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paweł Wiązek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 438

Liczba pobrań: 350