FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna

Data publikacji: 2013

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, Tom 18, Numer 3, s. 187 - 201

Autorzy

,
Lucjan Miś
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6845-4565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Marek Szepski
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska
Wszystkie publikacje autora →
Katarzyna Ornacka
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9305-8476 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Old age in the Websites of Regional Centers of Social Policy. Population problems and social policy

The number of old people in Poland has significantly increased for last decade. Among others, the causes of this growth are: lengthening of human life and emigration of young people abroad. Population changes has been becoming a problem, which meet reaction from side of state social policy institutions, such as government, ministries and local authorities. In this paper, we present scope of usage of information and communication technologies by old people (aft er their sixty year of age). We show also offers of Regional Centers of Social Policy addressed to elderly people. In the last years, a few regional centers off ered information and some assistance programs targeted to seniors. In addition, the off ers were usually formulated in bureaucratic language, very unfriendly to potential customers.

Bibliografia

Ahuja R. (2002), Social Problems in India, Jaipur and New Delhi: Rawat Publication.

Baranowska A. (2013), „Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje – perspektywa socjologiczna”, [w:] A. Baranowska, E. Kościńska, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Baranowska A., Kościńska E., Wasilewska-Ostrowska K.M. (red.) (2013), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Barkan S.E. (2012), Social Problems. Continuity and Change, Irvington: Flat World Knowledge.

Batorski D. (2013), „Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania”, [w:] Diagnoza społeczna 2013. Contemporary Economics, t. 7, wyd. specjalne, wrzesień 2013 (dostęp: 1.12.2013).

Borkowska S. (2013), „Pracodawcy o narzędziach wyrównywania szans osób w wieku 45+ na rynku pracy. Opinie i wnioski”, [w:] B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Dutkiewicz M. (2013), Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu, War- szawa: Instytut Spraw Publicznych.

ENSURE, http://www.rops.poznan.pl/projekty/ensure.html (dostęp: 16.01.2014).

Farley J.E. (1992), American Social Problems: An Institutional Analysis, 2nd ed., Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Kowalik W. (2011), „Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym”, [w:] J. Mucha, Ł. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wydawnictwa AGH.

Kowalska J. (2006), „Strony internetowe państwowych szkół wyższych – przypadek instytutów socjologii”, [w:] L.H. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kowalska M., Kuchcińska M. (2013), „Uwarunkowania aktywności bydgoskich seniorów z Osiedla Leśnego w Bydgoszczy”, [w:] A. Baranowska, E. Kościńska, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Kramkowska E. (2011), „Ludzie starzy i ich funkcjonowanie w dynamicznym społeczeństwie wiedzy”, [w:] J. Mucha, Ł. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wydawnictwa AGH.

Krug S. (2006), Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Kryńska E. (2013), „Rekomendacje dla Polski wynikające z rozwiązań systemowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej”, [w:] E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Kryńska E., Szukalski P. (red.) (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Lopata Z.H., Levy J.A. (red.) (2003), Social Problems across the Life Course, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Małopolski Plebiscyt Poza Stereotypem – Senior Roku, http://www.rops.krakow.pl/lewa/seniorzy-9/malopolski-plebiscyt-poza-stereotypem-senior-roku-49.html (dostęp: 17.12.2013).

Miejsce przyjazne seniorom, http://www.rops.krakow.pl/lewa/seniorzy-9/miejsce-przyjazne--seniorom-50.html (dostęp: 17.12.2013).

Miś L., Szepski M. (2012a), Pomoc społeczna w Internecie. Wykorzystanie nowoczesnej technologii przez pracowników małopolskich ośrodków pomocy społecznej, „Problemy Polityki Społecznej”, 19, 109–124.

Miś L., Szepski M. (2012b), „Internet a pomoc społeczna (na przykładzie małopolskich ośrodków pomocy społecznej)”, [w:] Z. Pucek, J. Bierówka (red.), Polska w mediach, media w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 29–46.

Miś L., Szepski M. (w druku), „Internet, Social Welfare and Participatory Democracy”, [w:] S. Elsen i in. (red.), Participatory Democracy and Social Development, Bolzano/Bozen: Freie Universität Bozen/Bolzano.

Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.) (2011), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jed- nostki, Kraków: Wydawnictwo AGH.

Mucha J., Krzyżowski Ł. (2012), „Polska starość na początku XXI wieku”, [w:] K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, War- szawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2012), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012–2013. Załącznik do uchwały nr 137 z dnia 24 sierpnia 2012 roku (2012), http://www.mpips.gov.pl/gfx/ mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf (dostęp: 3.12.2013).

Sobocka-Szczapa H. (2012), Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, „Polityka społeczna”, 8, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Szmigielska B., Bąk A., Hołda M. (2012), Seniorzy jako użytkownicy Internetu, „Nauka”, 2, Poznań: Kwartalnik Oddziału PAN.

Szweda-Lewandowska Z. (2013), Logika systemu opieki nad osobami starszymi, „Polityka społeczna”, 10, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku sprawie ustanowienia Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014–2020 (2013), http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Seniorzy/Program%20ASOS%202014-2020.pdf (dostęp: 17.12.2013).

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Małopolsce, http://www.rops.krakow.pl/lewa/seniorzy-9/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-malopolsce-62.html (dostęp: 17.12.2013).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, file:///C:/Users/Lucjan%20Mi%C5%9B/Downloads/D20130182Lj%20(1).pdf (dostęp: 10.12.2013).

Wielkopolski program na rzecz osób starszych, http://www.rops.poznan.pl/programy/wielkopolski-program-na-rzecz-osob-starszych.html (dostęp: 15.12.2013).

Wojewódzki program na rzecz osób starszych. ROPS w Lublinie, http://80.52.205.171/~maciek/FILES/ps_wojprgr/os_st.pdf (dostęp: 3.12.2013).

Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne, http://www.malopolskie.pl/Pliki/MSR_2_19-20_2010.pdf (dostęp: 14.12.2013).

Zagadnienia dotyczące starości, http://www.rops.krakow.pl/lewa/seniorzy-9/zagadnienia-dotyczace-starosci-48.html (dostęp: 17.12.2013).

Zarządzenia Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, „Monitor Polski” z dnia 17 sierpnia 2012 roku poz. 590, http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/departament-polityki-senioralnej/ (dostęp: 2.12.2013).

Informacje

Informacje: Zeszyty Pracy Socjalnej, 2013, s. 187 - 201

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Old age in the Websites of Regional Centers of Social Policy. Population problems and social policy

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6845-4565

Lucjan Miś
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6845-4565 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
Polska

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Polska

https://orcid.org/0000-0002-9305-8476

Katarzyna Ornacka
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9305-8476 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
Polska

Publikacja: 2013

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Lucjan Miś (Autor) - 33%
Marek Szepski (Autor) - 33%
Katarzyna Ornacka (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1992

Liczba pobrań: 1843