FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Rekomendacje dotyczące zarządzania listami oczekujących w Polsce – wyniki projektu badawczego

Data publikacji: 2014

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 183 - 191

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.020.3112

Autorzy

,
Adam Kozierkiewicz
JASPERS, European Investment Bank, Luksembourg
Wszystkie publikacje autora →
,
Krzysztof Gajda
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3294-7851 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Dariusz Gilewski
Dane-i-Analizy.pl
Wszystkie publikacje autora →
Wojciech Trąbka
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

An access to health care remains an important social issue for many years. In practice, the access is identified with waiting time and waiting lists for health services. The system working at present, which was introduced by virtue of a set of regulatory documents from years 2004–2005, is contested, mainly as concerns availability to valid and trustworthy information about waiting time to services provided by different providers. In the current paper, based on results of a research project entitles “Analysis of the current waiting lists management system (...)”, commissioned by the Ministry of Health, we present an attempt of systematic assessment and recommendation concerning rules and ways of organisation of the waiting lists system. 

Bibliografia

Piśmiennictwo

Halik J., Borkowska-Kalwas T., Pączkowska M., Dostępność świadczeń zdrowotnych, Biuletyn Informacyjny, Nr 31, Centrum Organizacji Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1997.

Kozierkiewicz A., Grabowski J., Obywatelska inicjatywa dotycząca organizacji list oczekujących, Grupa LekarskaProgram Przeciw Korupcji Fundacji Batorego, www.batory.org.pl/doc/lista-pacjentow.pdf; dostęp: 15.09.2014.

VITAPOL, Dokumenty dotyczące list oczekujących opracowane ramach Projektu programu Środki Przejściowe nr 2004/016-829.01.06 pn. Przygotowanie wewnętrznych procedur instrumentów polskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego do zastosowania regulacji wynikających koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w: Jasudowicz T., Czepek J., Kapelańska-Pręgowska J., Międzynarodowe Standardy Bioetyczne. Dokumenty Orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2014: 123–127.

Zalecenie nr R (99) 21 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dnia 30 września 1999 r. sprawie kryteriów zarządzania listami oczekujących czasem oczekiwania ochronie zdrowia.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 dnia 14 czerwca 1971 r. sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 149 05.07.1971 r., późn. zm.), zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 883/2004 dnia 29 kwietnia 2004 r. sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. WE L, Nr 166 30.04.2004 r.).

Ustawa 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U., 
Nr 210, poz. 2135, późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 26 września 2005 r. sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U., Nr 200, poz. 1661).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 5 października 2005 r. sprawie sposobu kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U., Nr 206, poz. 1724).

Pączkowska M., Dostępność do świadczeń zdrowotnych opinii Polaków. Raport badań, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2006.

Biniek Z., System Monitorowania List Oczekujących Na Wysokospecjalistyczne Świadczenia Medyczneramach projektu finansowanego ze środków Grantu Japońskiego TF051897, przyznanego Ministrowi Zdrowia przez Bank Światowy, 2005.

Gray B., Międzynarodowe rozwiązania stosowane obecnie zarządzaniu monitorowaniu list oczekujących na wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne, raport końcowy, przygotowany przez: Haro Consulting Group Ltd, Victoria, B.C., Canada, ramach projektu finansowanego ze środków Grantu Japońskiego TF051897, przyznanego Ministrowi Zdrowia przez Bank Światowy.

Informacja dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok, druk sejmowy nr 789.

Kubiak A., Pacjenci lekarze korupcji ochronie zdrowia, Program Przeciw Korupcji, Fundacja Batorego, Warszawa 2001.

Kopińska G., Korupcja, jej zakres metody ograniczania, Ośrodek Myśli Politycznej, Warszawa 2003.

Dokument Rady Ministrów, Program zwalczania korupcji – Strategia Antykorupcyjna – II etap wdrażania 2005–2009.

Kozierkiewicz A., Gilewski D., Gajda K., Trąbka W., Jańczak E., Luboiński G., Romaszewski A., Klich J., Analiza istniejącego systemu zarządzania listami oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej oraz opracowanie raportu zawierającego wnioski analizy zalecenia usprawnień tego systemu celem zapewnienia jego skuteczności zapobieganiu zwalczaniu zjawisk korupcyjnych systemie ochrony zdrowia PolsceRaport prac analitycznych wykonanych ramach realizacji umowy nr CRU 8020/JFK/PPt-DI/2006-TF2004/016-829.05.02.04 na rzecz Ministerstwa Zdrowia, dokument wewnętrzny.

Appleby J., Boyle S., Devlin N., Harley M., Harrison A., Locock L., Thorlby R., Sustaining Reductions in Waiting Times: Identifying Successful Strategies, Final Report to the Department of Health, King’s Fund, London 2005.

Egli H., Grundformen der Wirtschaftskriminalitat. Fallanalyse aus der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985.

Hargreaves J., Moon L., Penm R., Waiting Times For Elective Surgery In Australia 1997–98, Australian Institute of Health and Welfare, Canberra 2000.

Lewis R., Appleby J., Can the English NHS Meet the 18-week Waiting List Target?, „Journal of the Royal Society of Medicine” 2006; 99(1): 10–13.

Łuków P., Racjonowanie świadczeń troska dobro pacjenta, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2004; II(1): 35–41.

Siciliani L., Hurst J., Explaining Waiting Times Variations for Elective Surgery across OECD Countries, OECD Health Working Papers No. 7, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 2003.

It’s About Time! Achieving Benchmarks and Best Practices in Wait Time Management, Final Report by the Wait Time Alliance for Timely Access to Health Care, Canadian Medical Association – Wait Time Alliance, Ottawa 2005.

Kontrakty 1–3 ramach projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji nr 2004/016-829.05.02 pn. Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych Polsce, finansowanego ze Środków Przejściowych 2004.

Informacja Ministra Zdrowia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2005 roku, Warszawa 2006, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zalacznik_r_09.pdf; dostęp: 15.09.2014.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, s. 183 - 191

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The recommendation concerning the waiting lists system – the results of the research project

Autorzy

JASPERS, European Investment Bank, Luksembourg

https://orcid.org/0000-0002-3294-7851

Krzysztof Gajda
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3294-7851 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Adam Kozierkiewicz (Autor) - 25%
Krzysztof Gajda (Autor) - 25%
Dariusz Gilewski (Autor) - 25%
Wojciech Trąbka (Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1934

Liczba pobrań: 1522