FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Koordynacja podaży usług szpitalnych – doświadczenia międzynarodowe a sytuacja w Polsce

Data publikacji: 2014

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 116 - 128

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.013.3105

Autorzy

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article provides a comparison of methods of hospital services’ supply coordination in three European countries: the United Kingdom (on England example), Germany and France. The coordination methods are defined as both the processes of planning the current hospital services supply levels (e.g. number of hospitals’ beds by speciality) and regulations regarding the investment projects within this sector. The results of the international comparison are then used in the context of analysis of the current situation in Polish hospital sector. Major (past and present) initiatives aimed at introduction of some form of hospital services supply coordination in Polish system are described. Shifting the emphasis from ‘competition’ to ‘coordination’ is presented as a basic recommendation for reforms.

Bibliografia

Piśmiennictwo

European Observatory on Health Systems and Policies, The Health Policy Bulletin, Scheller-Kreinsen D., Geissler A., Busse R., The ABC of DRGs, Winter 2009, t. 11, nr 4.

European Observatory on Health Systems , United Kingdom (England) – Health System Review 2011, WHO, Copenhagen 2011.

NHS, The NHS structure explained, http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/about/Pages/nhsstructure.aspx; dostęp: 30.01.2014.

European Observatory on Health Systems and Policies, Euro Observer, Boyle S., Payment by results in England, Winter 2005, t. 7, nr 4.

Kalecińska J., Herbst I., PPP systemach ochrony zdrowia wybranych krajach świata, Warszawa 2011: 65.

Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne – zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001: 134.

Busse R., Riesberg A., Health care systems in transition: Germany. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2004.

European Observatory on Health Systems and Policies, Euro Observer, Schreyogg J., Tiemann O., Busse R., The DRG reimbursement system in Germany, Winter 2005, t. 7, nr 4.

DKG, Key-data on German hospitals, January 2013, http://www.dkgev.de/media/file/13675.Key-data_of_Germany%27s_hospitals.pdf; dostęp 02.02.2014.

Tuffs A., Germany privatises university hospital, „BMJ” 2006; 332(7532): 8.

Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Kraków 2004.

European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition – France, Denmark 2004.

European Observatory on Health Systems and Policies, France – health system review 2010, WHO, Copenhagen 2010.

Kozierkiewicz A. (red.), Koło ratunkowe dla szpitali, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2008.

European Observatory on Health Systems and Policies, The Health Policy Bulletin, Or Z., Activity based payment in France, Winter 2009, t. 11, nr 4.

Thompson C.R., McKee M., Financing and planning of public and private not-for-profit hospitals in the European Union, „Health Policy” 2004; 67: 287.

Ustawa świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2135 późn. zm.

Ustawa 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa, Dz.U. 1998, Nr 9, poz. 576 późn. zm.

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia, Kompleksowa analiza świadczeń zdrowotnych latach 2009–2011 rodzaju: lecznictwo szpitalne na terenie całej Polski, Warszawa 2012, www.nfz.gov.pl.

PMR, Rynek szpitali niepublicznych Polsce 2012, Analiza porównawcza województw perspektywy rozwoju, Warszawa 2012.

Dubas K., Szpitale niepubliczne województwie małopolskim – profil działalności oraz znaczenie systemie lecznictwa, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2010, VIII(1): 137–148.

Biuletyn Statystyczny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) za rok 2013.

Dubas-Jakóbczyk K., Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej finansowaniu inwestycji obszarze ochrony zdrowia Polsce, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie”, wydanie 2014 – tekst przyjęty do druku.

Ministerstwo Zdrowia, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020 Krajowe Strategiczne Ramy, skrót, Warszawa, marzec 2014: 71.

Ministerstwo Zdrowia, Badanie ewaluacyjne: „Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020”, Warszawa 2012: 38.

CASE-Doradcy Sp. o.o., Raport do badania ewaluacyjnego: Analiza efektów wsparcia Priorytecie XII POIŚ oraz diagnoza potrzeb inwe­stycyjnych sektorze ochrony zdrowia, Warszawa 28.12.2011: 52–53.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Informacja wynikach kontroli – zakup wykorzystanie aparatury medycznej współfinansowanej ze środków regionalnych programów operacyjnych, KZD-4101-03/2012, opublikowany czerwcu 2013 r.

Golinowska S., Kontrowersje wokół ekonomii ochronie zdrowia reformy systemu ochrony zdrowia, „Ekonomista”, 2013; 6: 771–794.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 26 czerwca 2012 r. sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 739.

Sowada Ch., Łączenie solidaryzmu wolnością ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2013.

Veillard J.H.M., Brown A.D., Baris E., Permanand G., Klazinga N.S., Health system stewardship of National Health Ministries in the WHO European region: Concept, functions and assessment Framework, „Health Policy” 2011; 103: 191–199.

World Bank, Improving financial sustainability of the hospital sector: towards systemic approach, April 2014.

Rechel B. et. al., Investing in hospitals of the future, European Observatory on Health System and Policies, WHO 2009.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, s. 116 - 128

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Methods of hospital services’ supply coordination – international experiences and situation in Poland

Autorzy

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2142

Liczba pobrań: 1378