FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia

Data publikacji: 2010

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 4 - 29

Autorzy

,
Włodzimierz Cezary Włodarczyk
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9616-391X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Anna Kowalska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Anna Mokrzycka
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Innovative, Multidimensional Tool for the Health Policy and Public Health Policy Assessment – the Evaluation Matrix HPA (Health Policy Assessment). Basic Methodology and the Toll Description

Health policy as a process and as activities in the sphere of public responsibility may cause different evaluation problems but at the same time the proper and reliable assessment should be understood as the essential interest of the engaged stakeholders: government at different levels, payers, providers and patients as well. The paper concerns the problem of difficulties influencing the research focused on the health policy description aiming at the indication of the most important factors, effects, possible development dimensions that may significantly change the health system. The methodology in this case is also a complicated issue: quite often based on the instruments typical for social disciplines but not completely applicable for the presented subject. The paper describes the new innovative and universal tool for the purpose of the analysis aiming at reliable and comparable health policy assessment, it presents the stages and objectives of such evaluation and the perspectives of the HPA matrix development both for research and for didactic purposes.

Bibliografia

Bleiklie I., The University, the State, and Civil Society, „Higher Education in Europe” 1999, 24, 4, 509–552.

Busse R., Schreyögg J., Smith P.C., Variability in healthcare treatment costs amongst nine EU countries – results from the healthbasket project, 2008.

Carrin G. (ed.), Health systems policy, finance, and organization, Elsevier, World Health Organization 2011.

Checkland P.B., A system approach, health service systems: time to re-think, w: Panneborg C.O., van der Werff A., Hirch G.B., Barnard K. (red.), Reorienting health services, application of a system approach, Plenum Press, New York & London 1984.

Cross-border health services in the EU – Analytical report, „Eurobarometer”, June 2007.

European union has „three-speed” health system – many countries lagging in reform, http://www.bio-medicine.org/biology-technology-1/European-Union-has-Three-Speed-Healthcare-System-Many-Countries-Lagging-in-Reform-948-2/.

Feranti de D., Public and private health economics in development roles in health, w: P. Musgrove (ed.), Health economics in development, Washington DC 2004.

Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Warszawa 2007.

Golinowska S., Włodarczyk C. (praca zbiorowa), Raport CASE 53, Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Warszawa 2002.

Golinowska S., Wokół podstawowych wartości i zadań społecznych samorządu terytorialnego. Niedokończona debata?, „Polityka Społeczna” 2009, 11–12, 3–12.

Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN, Warszawa 1994.

Harvey T., Trubek L., Freedom to provide health care services within the EU: An opportunity for a Transformative Directive, http://eucenter.wisc.edu/Conferences/HealthApr07/HerveyTrubek.pdf.

Inman R.P., On the design of intergovernmental transfers with an application to the New South Africa, w: R. Schwab, Essays in honor of Wallace Oates, Cheltenham, Edgar Elgar 1999.

Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego. Zakamycze, Kraków 2006, 249.

Klich J., Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, Niedoceniane interakcje, Kraków 2007.

Kleczkowski B.M., Roemer M.I., Van der Werff A., National health systems and their reorientation towards Health for All. Guidance for policy making, WHO Geneva 1984.

Kowalska I., Organization and governance, R.2.3; Decentralisation of the health system, w: HIT (Health Systems in Transition) Poland 2010, European Observatory on Health Systems and Policies, maszynopis, oddane do druku 2010.

 Mokrzycka A., Overview of the health system, R.2.1; His­torical background, R.2.2; w: HIT (Health Systems in Transition) Poland 2010, European Observatory on Health Systems and Policies., maszynopis, oddane do druku 2010.

Mossialos E., Permanand G., Baeten R., Hervey T.K. (ed.), Health systems governance in Europe. The role of EU law and policy, European Observatory on Health Systems and Policies, Cambridge 2011.

Musgrave M.A., The theory of public finance, McGraw-Hill, New York 1959.

Musgrave M. A., Devolution, grants and fiscal competition, „Journal of Economic Perspectives” 1997, 11, 65–72.

Oates W.E, Fiscal competition and European Union: contrasting perspectives, „Regional Science and Urban Economics” 2001, 31, 133–145.

Oates W.E., Fiscal Federalism, New York 1972.

Ochrona zdrowia w wybranych krajach OECD – trendy wydatków i ocena funkcjonowania systemu, materiały seminaryjne, 97 seminarium BRE-CASE, Warszawa, 12.06.2008.

Richardson E., Złożoność struktur zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej – raport porównawczy, w: Zdrowie publiczne w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 35–63.

Roper I., Managing quality in public services: some distinct implications for the reorganisation of work, w: Dibben P., Wood G., Roper I. (eds), Contesting publicsector reforms, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2004.

Samuelson P.A., The pure theory of public expenditure, review of economic and statistics, 1954.

Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://www.supernat.pl/wyklady/index.php?sortby=&desc=desc&pg=pi&st=&lm=&idx=3

Włodarczyk C., Reforma zdrowotna jako proces polityczny. Kilka uwag o wybranych wątkach, „Problemy polityki społecznej, Studia i dyskusje” 2002, 4.

Velasco-Garrido M., Busse R., Health technology assessment. An introduction to objectives, role of evidence, and structure in Europe, Policy brief, World Health Organization 2005, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/90432/E87866.pdf.

Ventriss C., New public management: an examination of its influence on contemporary public affairs and its impact on shaping the intellectual agenda of the field, „Administrative Theory & Praxis” 2000, 22, 3, 500–518.

Teksty źródłowe z oficjalnych stron UE: http://eur-lex.europa.eu; http://ec.europa.eu/health-eu/index_pl.htm; Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl oraz inne materiały na stronach internetowych przywołanych w odsyłaczach.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, s. 4 - 29

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Innovative, Multidimensional Tool for the Health Policy and Public Health Policy Assessment – the Evaluation Matrix HPA (Health Policy Assessment). Basic Methodology and the Toll Description

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9616-391X

Włodzimierz Cezary Włodarczyk
Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9616-391X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland

Publikacja: 2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Włodzimierz Cezary Włodarczyk (Autor) - 33%
Anna Kowalska (Autor) - 33%
Anna Mokrzycka (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2346

Liczba pobrań: 1668