FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Informatyzacja i bezpieczeństwo danych w dokumentacji medycznej – wybrane aspekty prawne i praktyczne

Data publikacji: 2024

Tom 20, Numer 3

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, s. 103 - 110

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.22.016.18490

Autorzy

Paweł Lipowski Orcid

Abstrakt

The data security of medical records – the legal and practical issues

The purpose of this article is to present selected legal provisions regulating the issue of keeping medical records in medical care providers – its scope and principles, as well as to indicate the legal aspects of the security of data aggregated as part of medical records. Specially that medical records are increasingly being kept in digital form. Assuming that the legal conditions in the national legislation are sufficiently defined, the key is- sue is, on the one hand, to indicate the practical conditions for ensuring the optimal (under given conditions) level of computerization of medical care providers and on the other hand – the related level of data security – from the IT point of view. This article, in addition to the conclusions from the analysis of the applicable legislation, presents practical observations related to the application of legal provisions in medical care providers, which are based on the knowledge and professional experience of the author. The point of reference is the assumption that the overriding element of activities for data security, especially about the health of patients, is the awareness of the “key user”, which is always almost every person in the medical facility staff.

Bibliografia

(Akty prawne wskazane w treści artykułu)

  1. Kubiak R., Prawo medyczne, wyd. IV, C.H. Beck, Warszawa 2021.
  2. Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. III, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.
  3. Wąsik D., Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz, LEX 2015 (dostęp: 21.06.2023).
  4. Adamski , Urban K., Warmińska-Friberg E., Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, LEX 2014 (dostęp: 21.06.2023).
  5. Karkowska D. (red.). Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021.
  6. Pietraszewska-Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, wyd. III, Wolters Kluwer Polska 2018 (dostęp: 21.06.2023).
  7. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, wyd. III, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022 (dostęp: 21.06.2023).
  8. Martysz , Wojsyk K., Szpor G., Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015 (dostęp: 21.06.2023).
  9. Fajgielski P., Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022 (dostęp: 21.06.2023).

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, s. 103 - 110

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The data security of medical records – the legal and practical issues

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-5056-1848

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paweł Lipowski ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 5

Liczba pobrań: 4