FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Pycha w nauce

Data publikacji: 19.09.2023

Tom 21, Numer 4

Zarządzanie w Kulturze, 2020, s. 305 - 324

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.025.13043

Autorzy

Magdalena Szpunar Orcid

Abstrakt

Pride in Science

This article is dedicated to the category of pride, which I treat much more widely than a trait of an individual. In my article, I try to determine how specific representations of pride in the scientific community are manifested, what they result from, but I also explain what types of pride can be distinguished in science and what consequences it has for the entire scholarship.

Bibliografia

Adamczewski R. (2010), Dialog i krytyka jako niezbędne warunki współpracy i rozwoju teorii i praktyki pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 34–44.

Ajdukiewicz K. (1983), Co to jest wolność nauki?, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 19 (3), s. 257–264.

Barycz H. (1977), Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski. Na przełomie dwóch stuleci, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bourdieu P., Passeron J.C. (2011), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, Warszawa: WN PWN.

Bukowski A. (1994), Pycha naukowa, [w:] J. Goćkowski, P. Kisiel (red.), Patologia i terapia życia naukowego, Kraków: Universitas, s. 57–63.

Damasio A. (1999), Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań: Rebis.

Feyerabend P.K. (1996), Przeciw metodzie, tłum. S. Wiertlewski, Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg.

Fichte J. (2012), Kilka wykładów o powołaniu uczonego, tłum. T. Kupś, Toruń: UMK.

Gadacz T. (2018), Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Siedliska: Wydawnictwo Nieoczywiste.

Gibiński K. (2001), Przedmowa, [w:] Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych, Warszawa: PAN, s. 1–4.

Glaser B.G. (1964), Organizational Scientists: Their Professional Careers, Indianapolis–New York–Kansas City: The Bobbs-Merrill Company.

Habermas J. (1983), Teoria i praktyka, tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Halpern J. (2007), Fame Junkies: The Hidden Truths Behind America’s Favorite Addiction, Boston–New York: Mifflin Company.

Husserl E. (1987), Kryzys nauk europejskich i filozofia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Jaspers K. (2000), Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, tłum. P. Bentkowski, R. Flaszak, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Jucewicz A. (2019), Czując. Rozmowy o emocjach, Warszawa: Wydawnictwo Agora.

Jung C.G. (1981), Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum., wybór i wstęp J. Prokopiuk, Warszawa: Czytelnik.

Kant I. (2011), Dzieła zebrane, t. 5, tłum. A. Bobko, J. Galewicz, M. Żelazny, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kempny M., Szmatka J. (1992), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kieniewicz J. (2007), Przyjaciele czy wrogowie, [w:] J. Kieniewicz (red.), Autonomia uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie, Warszawa: Fundacja „Instytut Artes Liberales”, Pszczelarska Oficyna Wydawnicza Maciej Rysiewicz, s. 1–4.

Kotarbiński T. (1987), Wypowiedź w dyskusji o etyce zawodowej, [w:] P.J. Smoczyński (red.), Pisma etyczne, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 467–469.

Kościelniak C. (2015), Uniwersytet, rozwój, kultura, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kozielecki J. (1979), Konflikty w nauce, [w:] tegoż, Nauka i osobowość, Warszawa: Wiedza Powszechna, s. 179.

Krimsky S. (2006), Autonomy, Disinterest, and Entrepreneurial Science, „Society”, Vol. 43, Iss. 4, s. 22–29.

Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, Warszawa: PWN.

Leszniewski T. (2019), O potrzebie mistrza w świecie nauki, czyli refleksja nad zmieniającą się relacją uczeń – mistrz, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, t. 8, nr 1, s. 22–33.

Lynch K., Ivancheva M. (2015), Academic Freedom and the Commercialisation of Universities: A Critical Ethical Analysis, „Ethics in Science and Enviromental Politics”, No. 15, s. 1–15.

Maksym Wyznawca (1980), Antologia życia wewnętrznego, tłum. A. Warkotsch, Poznań: Pallottinum.

Markowski M.P. (2013), Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków: Universitas.

Melosik Z. (2001), Teoria i społeczne konstruowanie rzeczywistości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny.

Milgram S. (2008), Posłuszeństwo wobec autorytetu, tłum. M. Hołda, Kraków: Wydawnictwo Smak Słowa.

Morrissey J. (2015), Regimes of Performance: Practices of the Normalised Self in the Neoliberal Academia, „British Journal of Sociology of Education”, Vol. 36, No. 4, s. 614–634.

Nawarecki A. (2007), Maestro Opacki (o ekonomii podziwu), [w:] J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Z tęsknoty za mistrzem, Chorzów: Miejski Dom Kultury „Batory”, s. 116–117.

Newman J.H. (1990), Idea uniwersytetu, tłum. i wybór J. Fijas, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Oleś P.K. (2007), O niektórych etycznych i nieetycznych obrzeżach uprawiania nauki, „Nauka”, nr 4.

Orlik P. (2000), Rozum a wrażliwość, [w:] P. Orlik (red.), Rozdroża i ścieżki wrażliwości, Poznań: UAM, s. 59–80.

Ossowska M., Ossowski S. (1967), Nauka o nauce, [w:] S. Ossowski , Dzieła, t. 4, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, s. 91–102.

Ossowski S. (1967), Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań, [w:] tenże, Dzieła, t. 4, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, s. 173–193.

Ossowski S. (1989), Taktyka i kultura, [w:] J. Karpiński, Nie być w myśleniu posłusznym. Ossowscy, socjologia, filozofia, London: Polonia Book Fund Ltd, s. 129–139.

Pieter J. (1967), Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław: Ossolineum.

Polanyi M. (1962), The Republic of Science: Its Political and Economic Theory, „Minerva”, Vol. 1, No. 1, s. 54–73.

Sayer A. (2007), Dignity at Work: Broadening the Agenda, „Organization”, Vol. 14, No. 4, s. 565–581.

Seneka L.A. (1961), Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, Warszawa: PWN.

Sennett R. (2012), Szacunek w świecie nierówności, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Silbiger N.J., Stubler A.D. (2019), Unprofessional Peer Reviews Disproportionately Harm Underrepresented Groups in STEM, „PeerJ”.

Sławek T. (2011), Autonomia, kształcenie, dług, [w:] C. Kościelniak, J. Makowski (red.), Wolność Równość Uniwersytet, Warszawa: Instytut Obywatelski, s. 21–32.

Spinoza B. (1969), Pisma wczesne, tłum. L. Kołakowski, Warszawa: PWN.

Stróżewski W. (1991), Kilka uwag o prawdzie, [w:] J. Goćkowski, K. Pigoń (red.), Etyka zawodowa ludzi nauki, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 65–72.

Storr A. (2009), Kolosy na glinianych nogach. Studium guru, tłum. J. Prokopiuk, P.J. Sieradzan, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Sułkowski Ł. (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczepański J. (1980), Sprawy ludzkie, Warszawa: Czytelnik.

Szpunar M. (2017a), Postawy narcystyczne wśród pracowników nauki, „Horyzonty Wychowania”, nr 39, s. 47–58.

Szpunar M. (2017b), Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, s. 494–504.

Szpunar M. (2019a), Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, s. 95–104.

Szpunar M. (2019b), (Nie)potrzebna wrażliwość, Kraków: IDMiKS UJ.

Sztompka P. (1999), Merton, Robert King, [w:] H. Domański, Z. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 199–203.

Szymborska W. (1996), Poeta i świat – odczyt noblowski 1996 rok, https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1996/szymborska/25586-wislawa-szymborska-odczyt-noblowski-1996/ [odczyt: 22.03.2020].

Tischner J. (1990), Filozofia dramatu, Paris: Edition du Dialogue.

Waligóra A. (2011), Mistrz i nauczyciel – zaniedbany archetyp, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia III”, s. 7–19.

Waters L. (2009), Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, tłum. T. Bilczewski, Kraków: Wydawnictwo Homini.

Wielecki K. (2003), Podmiotowość w dobie kryzysu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wilkinson R., Pickett K. (2019), The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everyone’s Wellbeing, London: Penguin Press.

Woleński J. (1991), Aksjologia i metodologia, [w:] J. Goćkowski, K. Pigoń (red.), Etyka zawodowa ludzi nauki, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 73–78.

Zawadzki M. (2017), Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1, s. 133–154.

Zgorzelski C. (1983), Mistrzowie i ich dzieła, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Znaniecki F. (1984), Społeczne role uczonych, Warszawa: PWN.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2020, s. 305 - 324

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Pride in Science

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0003-1245-5531

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków

Publikacja: 19.09.2023

Otrzymano: 19.09.2023

Zaakceptowano: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Szpunar ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 1