FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Problemy i pułapki kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z FS i EFRR 
w obszarze kultury

Data publikacji: 31.03.2016

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 2, s. 125 - 146

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.16.009.4483

Autorzy

Marcin Kleinowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Problems and traps of the eligibility of expenditure in projects co-financed by ERDF and CF in the field of culture

The structural and cohesion funds play a very significant role in financing investments in the cultural sector in Poland. The eligibility of expenditure under the European Structural and Investment Funds is determined on the basis of national legislation, with the exception of cases in which specific provisions were laid down in the EU Regulations or under them. This means that the detailed requirements and rules for incurring costs, documenting them, as well as settling them are practically determined on the level of the EU Member States. Therefore, the national regulations largely determine the degree of difficulty in correctly settling the costs of a project, which in turn affects the absorption capacity of EU funds. Most frequent errors in spending the EU money concern the eligibility of expenditures. To attract a structural fund support, expenditure by projects must be eligible in terms of the Operational Programme, the relevant EC Regulations and the national eligibility rules. Based on the author’s practical experience and the content analysis of formal documents as regards the European cohesion policy, this paper presents problems of determining the eligibility of expenditure in the case of cultural projects. Irregularities in the disbursement of funds may lead to the imposition of financial corrections onto beneficiaries, or to deeming the whole or part of the expenditure as non-eligible. The author suggests how to avoid irregularities as regards personnel costs and public procurement rules on the national and European Union level in projects co-funded  by the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund.

Bibliografia

Dyrektywa 2006/112/WE Rady dnia 28 listopada 2006 r. sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.U. UE 2006, L 347.

Koba D., Fundusze unijne dla oświaty. Wybór wykonawcy zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji przejrzystości, Warszawa 2010.

Komisja Europejska, Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami sprawie zamówień publicznych, Dz.U. UE 2006, C 179.

Minister Finansów, Interpretacja ogólna, T1.8101.6.2015.KCO.PT1.130, Warszawa 17.04.2015.

Ministerstwo Infrastruktury Rozwoju, Umowa Partnerstwa, 23 maj 2014.

Ministerstwo Infrastruktury Rozwoju, Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, MIiR/H 2014–2020/12(01)/04/2015/, 
Warszawa 10.04.2015.

Minister Infrastruktury Rozwoju, Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego obszarze rynku pracy na lata 2014–2020, MIiR/H 2014–2020/23(1) /07/2015, Warszawa 22.07.2015.

Opinia Rzecznika Generalnego Niila Jääskinena przedstawiona dniu 30 czerwca 2015 r.Sprawa C276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów [wniosek wydanie orzeczenia trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska)], http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde6837648cf6547699df2f8f262516731.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQaNr0?text=&docid=165380&pageIndex=0&doclang=pl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=44835 [odczyt: 18.08.2015].

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju dnia 2 lipca 2015 r. sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej ramach programów operacyjnych finansowanych Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020, Dz.U. 2010 poz. 1073.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju dnia 21 lipca 2015 r. sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, Dz.U. 2010 poz. 1075.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.U. UE 2013, L 347.

Sprawa 222/86 Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) przeciwko Georges Heylens and others, „Zbiór Orzeczeń” 1987, s. 4097.

Sprawa C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) przeciwko Comune di Cingia de’ Botti, „Zbiór Orzeczeń” 2005, s. I–07287.

Sprawa C-29/08 Skatteverket przeciwko AB SKF, „Zbiór Orzeczeń” 2009, s. I–10413.

Sprawa C-324/98 Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH przeciwko Telekom Austria AG, „Zbiór Orzeczeń” 2000, s. I–10745.

Sprawa C-458/03 Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG, „Zbiór Orzeczeń” 2005, s. I–08585.

Sprawa C-470/99 Universale-Bau AG and Bietergemeinschaft: Hinteregger & Söhne Bauges.mbH Salzburg, ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH przeciwko Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH, „Zbiór Orzeczeń” 2002, s. I–11617.

Sprawa C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores przeciwko Radzie Unii Europejskiej, „Zbiór Orzeczeń”, s. I–6677.

Sprawa C-59/00 Bent Mousten Vestergaard przeciwko Spøttrup Boligselskab, „Zbiór Orzeczeń” 2001, s. I–09505.

Sprawa C-98/98 Commissioners of Customs & Excise przeciwko Midland Bank plc, „Zbiór Orzeczeń” 2000, s. I–04177.

Tarczewska-Szymańska M., Piróg K., Bochniewicz M., Pylak K., Analiza występowania uchybień/nieprawidłowości oraz wpływ działań prowadzonych przez Instytucję Wdrażającą na ograniczenie ich występowania projektach realizowanych XIII Priorytecie PO IiŚ, Raport końcowy, 2011.

Urząd Zamówień Publicznych, Wyniki przeprowadzonych 2013 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Warszawa 2014, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7603 [odczyt: 20.08.2015].

Urząd Zamówień Publicznych, Wyniki przeprowadzonych 2014 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Warszawa 2015, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=8302 [odczyt: 20.08.2015].

Ustawa dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów usług, Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.

Ustawa dnia 13 października 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2013 poz. 1442 ze zm.

Ustawa dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.

Ustawa dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.

Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych, Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 29 marca 2011 r., sygn. akt. FSK 571/10, LEX nr 950775.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2016, s. 125 - 146

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Problems and traps of the eligibility of expenditure in projects co-financed by ERDF and CF in the field of culture

Autorzy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

Publikacja: 31.03.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marcin Kleinowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1701

Liczba pobrań: 1119