FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Kultura naszym biznesem? O niedocenionym mechanizmie finansowania rozwoju kultury w ramach działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw

Data publikacji: 19.09.2023

Tom 21, Numer 1

Zarządzanie w Kulturze, 2020, s. 65 - 85

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.006.12040

Autorzy

Marta Materska-Samek Orcid

Abstrakt

Culture is Our Business? Underestimated Financing Schemes for Development of Culture as Part of the Research and Development Activities of Polish Enterprises

This article deals with issues of cultural management, and in particular the acquisition of financial resources from European Union funds. It analyzes the possibilities of financing the development of culture with funds allocated to innovation, research and development. Its purpose is to diagnose the barriers encountered by Polish enterprises conducting research and development activity in the area of KIS 13 “Intelligent creative technologies” when designing and obtaining funding. The article is based on evaluation studies of national and regional intelligent specializations, materials related to the assessment procedure and evaluation of projects, observations of the author assessing projects submitted for co-financing, and thus new scientific sources. 

Bibliografia

Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Warszawa, 24.10.2018 r.

The Farm 51 wśród zwycięzców konkursu GameINN!, 1.10.2019, http://www.thefarm51.com/the-farm-51-wsrod-zwyciezcow-tegorocznego-konkursu-gameinn/ [odczyt: 2.01.2020].

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Foray D., Goddard J., Goenaga Beldarrain X. et al. (2012), Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Luxembourg: Publications Office of the European Union, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation
/smart_ris3_2012.pdf [odczyt: 1.01.2020].

Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030: aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization) (2012), J. Gorzoch (red.), Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Głowacki J. (2013), Przemysły kreatywne i ich wpływ na gospodarkę, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, http://nck.pl/media/2014-01-21/podrecznik_copy1.pdf [odczyt: 2.01.2020].

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2016), Finanse kultury w latach 2007–2015.

https://smart.gov.pl/pl/jakie-korzysci-daje-inteligentna-specjalizacja/instrumenty-wsparcia--w-ramach-programow-operacyjnych [odczyt: 2.01.2020].

Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ilczuk D., Krzysztofek K. (2011), Znaczenie Kompetencji Kulturowych dla Budowania Kreatywności i Kapitału Intelektualnego Europy, Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wersja 1.0, Fundacja Pro Cultura w Warszawie, Warszawa, https://www.nck.pl/upload/attachments/302457/znaczenie_kompetencji_kulturowych_dla
_budowania_kreatywnosci_i_kapitau_intelektualnego_europy.pdf [odczyt: 3.01.2020].

Jakościowe badanie małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie inteligentnych specjalizacji regionu (2016), Kraków, https://www.malopolska.pl/publikacje/gospodarka/jakosciowe-badanie-malopolskich-przedsiebiorstw-dzialajacych-w-obrebie-inteligentnych-specjalizacji [odczyt: 3.01.2020].

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego RPMP.01.02.01-12-0397/17.

Kasprzak R. (2017), Creative Industries in the Polish Economy: Growth and Operating Conditions, [w:] C. Chapain, T. Stryjakiewicz, Creative Industries in Europe, Cham: Springer International Publishing, s. 151–176.

KE (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rozwoju z dnia 29 lutego 2012, COM 79, wersja ostateczna, Bruksela: Komisja Europejska EUR-Lex.

KEA (2006), The Economy of Culture in Europe KEA European Affairs, http://www.keanet.eu/ecoculture/studynew.pdf [odczyt: 2.01.2020].

Knaś P. (2012), Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze. Samorząd Województwa Małopolskiego, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kultury-ujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze [odczyt: 2.01.2020].

Komunikat Komisji – Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy, COM/2012/0341 final (2012), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0341 [odczyt: 2.01.2020].

Kopeć K. (2014), Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Kraków: Libron.

Krajowe inteligentne specjalizacje. Wersja 6, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. https://smart.gov.pl/images/Opisy-KIS_-werja-6_FINAL_01.01.2020.pdf [odczyt: 2.01.2020].

Krajowy Program Badań (2011), Uchwała Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań, http://www.bip.nauka.gov.pl/krajowy-program-badan/ [odczyt: 2.01.2020].

Landry Ch. (2008), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, London: Routledge.

Materska-Samek M. (2008), Europejski kontekst finansowania cyfryzacji kin, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 9, s. 107–114.

Materska-Samek M. (2010), Europejskie wzorce cyfryzacji. Małopolska Sieć Kin Cyfrowych, „Bliżej Brukseli”, nr 5: Przemysł kreatywny.

Nazarko Ł. (2014), Inteligentne specjalizacje polskich regionów – przyczynek do ewaluacji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 15, z. 8, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-8-1.pdf [odczyt: 2.01.2020].

Nowa lista krajowych inteligentnych specjalizacji od stycznia 2020 r. https://smart.gov.pl/pl/aktualnosci/103-nowa-lista-krajowych-inteligentnych-specjalizacji-od-stycznia-2020-r [odczyt: 2.01.2020].

Obłąkowska-Kubiak K. (2014), Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 13.

Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki (2018).

OECD (2018), Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, Warszawa–Paris: GUS, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/9788388718977-pl [odczyt: 2.01.2020].

Pięta-Kanurska M. (2013), Wpływ sektora kreatywnego na kształtowanie się polskich metropolii, Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (2014), Ministerstwo Gospodarki, 8.04.2014.

Prusik M., Banaszek A., Źróbek R. (2015), Rola funduszy europejskich w finansowaniu procesu rewitalizacji miast w Polsce, „Studia Miejskie”, nr 17, s. 49–61, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-20fe3353-9b4f-480f-a0ed-934518a8f16a [odczyt: 2.01.2020].

Raport z wywiadów fokusowych z przedstawicielami przedsiębiorców działających w ramach inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego (2016), ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), nr 1303/2013 z 17.12.2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR (2013), https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/rozporzadzenie-parlamentu--europejskiego-i-rady-ue-nr-13032013-z-dnia-17-grudnia-2013-roku-ustanawiajace-wspolne-przepisy-dotyczace-efrr-efs-fs-effrow-oraz-efmir/ [odczyt: 2.01.2020].

Słodowa-Hełpa M. (2013), Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 5 (41), 1, s. 87–120.

Smoleń M. (2003), Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP), http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/sprawdzimy-twoj-eksperymentalny-pomysl-step [odczyt: 2.01.2020].

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014–2020, Warszawa, luty 2020, https://www.poir.gov.pl/media/85612/aktualizacja_SZOOP_luty_2020.pdf [odczyt: 2.01.2020].

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Wersja 12, Warszawa, 3.08.2018 r.

Throsby D. (2010), Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Ulatowska R., Grawon A., Klimas-Kuchta E., Małkiewicz E., Materska-Samek M., Potoczny J. (red.) (2012), Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych: perspektywy rozwoju rynku Audiowizualnego w Małopolsce, Kraków: Fundacja Rozwoju Kina, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/INNOWACYJNA_FIRMA/20130307_Raport_kreat_malopolski.pdf [odczyt: 2.01.2020].

Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008–2015 (2017), Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2020, s. 65 - 85

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Culture is Our Business? Underestimated Financing Schemes for Development of Culture as Part of the Research and Development Activities of Polish Enterprises

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-4432-0933

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 19.09.2023

Otrzymano: 19.09.2023

Zaakceptowano: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marta Materska-Samek ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 2