FAQ

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Jan Baudouin de Courtenay and Henryk Ułaszyn in light of their correspondence

Data publikacji: 20.12.2010

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2010, Volume 127, Issue 1, s. 79 - 100

Autorzy

Mirosław Skarżyński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper presents the history of the friendship between Jan Baudouin de Courtenay and his disciple Henryk Ułaszyn, a linguist and a professor in three Polish universities, which lasted almost from the time they first met in Cracow in 1898 until Baudouin’s death. Baudouin not only became an academic guide to Ułaszyn, but was also the man who shaped his worldview and ethical principles. Baudouin, in turn, found in Ułaszyn not only an intelligent disciple, but also a man with a similar way of thinking. This paper is based on Baudouin’s letters found a few years ago and subsequently published, as well as on Ułaszyn’s memoirs, which are presently being prepared for publication.

Bibliografia

Baudouin de Courtenay J. 2007. Miejcie odwagę myślenia. Wybór pism publicystycznych z lat 1898–1917. [Preparation of the manuscript, introduction, footnotes and publication by M. Skarżyński]. [= Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, vol. XVIII]. Kraków.

Bešta T. (ed.) 1972. Listy Jana Baudouina de Courtenay do A. Černego. Wrocław, Warszawa, Gdańsk.

Brückner A. 1910. Filologia i lingwistyka. Szkic polemiczny Aleksandra Brücknera. Lwów.

Durčanský M., Skrzyński T. 2005. Dodatek k edicím listů Jana Baudouina de Courtenay Adolfovi Černému. – Pracé z Archivu Akademie věd, řada A, svazek 8. [Slovanstva a věda v 19. a 20. stoleti]: 227–287.

Dzendzeliwśkyj 1996 = Дзендзелiвський Й. O. 1996. Матерали до iсторiї польскої та слов’янскої филологi. IV Листування Я. Бодуена де Куртене з В. Ягичем. [= Prace Filologiczne XLI]

Eismann W., Hurch B. (eds.) 2008. Jan Baudouin de Courtenay – Hugo Schuchardt Korrespondenz. Heidelberg.

GJP = Łoś J., Nitsch K., Rozwadowski J., Ułaszyn H. 1923. Gramatyka języka polskiego. Kraków.

Pullat R. [In zusammenarbeit mit M. Smoczyńska] (ed.) 2004. Briefwechsel zwischen Jan Baudouin de Courtneay Und Jooseppi J. Mikkola aus den Jahren 1898–1926. Kraków.

Rozwadowski = Listy Jana M. Rozwadowskiego do Henryka Ułaszyna. [manuscript. Materiały Henryka Ułaszyna. Archiwum PAN III–162, R]. Warszawa.

Skarżyński M., Smoczyńska M. (eds.) 2007. Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929. [= Biblioteka LingVariów, vol. I]. Kraków.

Skarżyński M. (ed.) 2007a. Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905–1928. [pars I: 1905–1910]. LingVaria 2.1(3): 167–190.

Skarżyński M. (ed.) 2007b. Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905–1928. [pars II: 1910–1928]. LingVaria 2.2(4): 149–176.

Skarżyński M. (ed.) 2008. Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana M. Rozwadowskiego. – LingVaria 3.(5): 205–234.

Stachurski E. (ed.) 2002. J. N. Baudouin de Courtenay. Listy z lat 1870–1927. Kraków.

Ułaszyn H. 1905. Über die Entpalatalisierung der ursl. e-Laute im Polnischen. Leipzig.

Ułaszyn H. 1909. An die Leser des Archivs für slavische Philologie. (Audiatur et altera pars). Lepizig.

Ułaszyn H. 1910. Filologia i lingwistyka prof. A. Brücknera. Lwów.

Ułaszyn H. 1915. Słowotwórstwo. – Encyklopedia Polska. [vol. III]. Kraków: 1–37.

Ułaszyn H. 1931. Laut, Phonema, Morphonema. – Travaux du cercle linguistique de Prague IV: 53–61.

Ułaszyn H. 1934. Jan Baudouin de Courtenay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–1929). [reprint LingVaria 2(8), 2009]. Poznań.

Ułaszyn H. 1955. W sprawie światopoglądu J. Baudouina de Courtenay. – Język Polski XXXV: 233–235.

Ułaszyn H. 1956. Ze studiów nad grupami spółgłoskowymi w języku polskim. Wrocław.

Ułaszyn H. 2009. Studia onomastyczne i socjolingwistyczne. [= Klasycy Nauki Poznańskiej vol. 41. Introduction and text selection by M. Skarżyński and B. Walczak]. Poznań.

Ułaszyn H. in print. Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia. [Preparation of the manuscript, footnotes and publication by M. Skarżyński]. Kraków.

Informacje

Informacje: Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2010, s. 79 - 100

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Jan Baudouin de Courtenay and Henryk Ułaszyn in light of their correspondence

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 20.12.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Mirosław Skarżyński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2237

Liczba pobrań: 1278