FAQ

Studia Judaica

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century as Preserved in Yiddish Memoirs

Data publikacji: 2014

Studia Judaica, 2014, Nr 1 (33), s. 39 - 55

Autorzy

Marek Tuszewicki
Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6946-6034 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper focuses on a few topics crucial for the study of medical beliefs and practices among the traditional Ashkenazi population of Eastern Europe. Primarily based on Yiddish memoirs and Jewish memorial books (yizker bikher), published since the last decades of the nineteenth century, it is supported with references to other ethnographic sources in Yiddish, Hebrew, Polish and other languages. A closer examination of this material leads to the conclusion that popular beliefs and practices were not haphazard, but constituted a rich heterogeneous medical system. The analysis casts a new light on help-seeking behaviors and enables better comprehension of their natural and mythological meaning.

Bibliografia

Biegeleisen Henryk, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929.

Biegeleisen Henryk, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927.

Biełowa Olga, Narodnaja magija w regionach etnokulturnych kontaktaw sławian i jewriejew, [w:] Narodnaja medicina i magija, red. Olga Biełowa i in., Moskwa 2007.

Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992.

Dundes Alan, The Evil Eye. Casebook, Madison–London 1992.

Fels Izrael, Zabobony lekarskie u Żydów, „Wschód” 6 (1906), nr 31.

Geertz Cliford, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. Maria M. Piechaczek, Kraków 2005.

Goldberg-Mulkiewicz Olga, Stara i nowa ojczyzna. Ślady kultury Żydów polskich, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 42, Łódź 2003.

Jakubovitz Immanuel, Jewish Religious Attitude to Medicine and Its Practice, New York 1975.

Kossoy Edward i Abraham Ohri, The Feldshers.Medical, Sociological and Historical Aspects of Practitioners of Medicine with Below University Level Education, Jerusalem 1992.

Libera Zbigniew, Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja?, Wrocław 1995.

Libera Zbigniew, Mikrokosmos, makrokosmos i antropologia ciała, Tarnów 1997.

Libera Zbigniew, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX-XX wieku, Wrocław 2003.

Lilientalowa Regina, Dziecko żydowskie, Warszawa 2007.

Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, cz. II, z. 1, Kraków 1934.

Obraz wsi sokólskiej połowy XIX wieku w rękopisie Adama Bućkiewicza, red. Andrzej Garbuz, Radosław Tumiel, Sokółka 2011.

Paluch Adam, Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej, Wrocław 1984.

Joanna Partyka, Szlachecka Silva Rerum jako źródło do badań etnograficznych, „Etnografia Polska” 32 (1988), s. 67–94.

Talko-Hryncewicz Julian, Zarys lecznictwa ludowego na Rusi Południowej, Kraków 1893.

Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Lublin 2009.

Informacje

Informacje: Studia Judaica, 2014, s. 39 - 55

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Image of Health Beliefs and Practices of the Late Nineteenth and Early Twentieth Century as Preserved in Yiddish Memoirs

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6946-6034

Marek Tuszewicki
Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6946-6034 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska

Publikacja: 2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marek Tuszewicki (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1507

Liczba pobrań: 0