FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 17 - 26

Autorzy

Barbara Brzezicka
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W refleksji nad naturą i własnościami ludzkiego umysłu warto zatrzymać się nad genezą samego pojęcia umysłu w naszej kulturze, czy też raczej nad genezą słowa „umysł” w różnych językach europejskich, a także nad jego aktualną semantyką. Niniejszy tekst ma na celu ukazanie bogactwa pola semantycznego umysłowości, jak również zasygnalizowanie wpływu języka potocznego na specjalistyczny język filozofii. Omawiane poniżej pojęcia są analizowane z punktu widzenia języka, a przytaczane teksty filozoficzne są przedstawione wybiórczo i mają być jedynie ilustracją omawianych znaczeń, nie zaś analizą filozoficzną. Innymi słowy, praca ta ma odgrywać swego rodzaju służebną rolę wobec filozofii, przedstawiając semantyczną  różnorodność związaną z pojęciem umysłu.

Bibliografia

Arystoteles (1964). Polityka, tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN.

ATILF/Équipe „Moyen français et français préclassique” (2003–2005). Dictionnaire du Moyen Français (DMF). Base de Lexiques de Moyen Français (DMF1) [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie:

Bakradze K. (1965). Filozofi a Hegla. System i metoda, tłum. Z. Kuderowicz. Warszawa: PWN.

Boryś W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bosworth J. (1838–1972). An Anglo-Saxon Dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph Bosworth, Eds. T. Northcote Toller and Alistair Campbell. Oxford: Oxford University Press.

De Roquefort J.B.B. (1829). Dictionnaire étymologique de la langue françoise, où les mots sont classés par familles. Paris: Decourchant.

Dolnicki J. i in. (1925). Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich. Lwów: Książnica-Atlas.

Dubois J., Lagane R., Lerond A. (1971). Dictionnaire du français classique. Paris: Larousse.

Dubois J., Mitterand H., Dauzat A. (2005). Le Grand Dictionnaire Etymologique et Historique du français. Paris: Larousse.

Fattal M. (2001). Logos: między Orientem a Zachodem, tłum. K. Pachniak, M. Olszewski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Goldmann L. (1967). Introduction à la philosophie de Kant. Paris: Gallimard.

Grimm J., Grimm W. (1871). Deutsches Wörterbuch. Leipzig [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie:

Inwood M. J. (1992). A Hegel dictionary. Oxford: Blackwell Publishers.

Hartman J. (2004). Słownik fi lozofi i. Kraków: Zielona Sowa.

Kant I. (2001). Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden. Kęty: Antyk.

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (1902). Słownik języka polskiego, t. II. Warszawa: Drukarnia „Gazety Handlowej”.

Kluge F. (2002). Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache. Berlin – New York: Walter de Gruyter.

Köbler G. (1993). Althochdeutsches Wörterbuch [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie:

Köbler G. (2000a). Indogermanisches Wörterbuch, t. 2 [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie:

Köbler G. (2000b). Indogermanisches Wörterbuch, t. 3 [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie:

Kumaniecki K. (2000). Słownik łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Lalande A. (1976). Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris: Presses Universitaires de France.

Leśniak K. (1989). Arystoteles. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lévinas E. (2000). Totalité et Infi ni. Essai sur l’extériorité. Paris: Librairie Générale Française.

McSparran F. (2001). Middle English Dictionary. Michigan: University of Michigan. [dostęp: 12–03–2009] Dostępne w Internecie:

Mrugalski D. (2006). Logos. Filozofi czne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Onions C.T. (1966). Th e Oxford Dictionnary of English Etymology. Oxford: Clarendon Press.

Platon (1999). Dialogi, t. II, tłum. W. Witwicki. Kęty: Antyk.

Scheler M. (1987). Stanowisko człowieka w kosmosie [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki. Warszawa: PWN.

Skeat W.W. (1994). The Concise Dictionary of English Etymology. Ware: Wordsworth Editions.

Urbańczyk S., Kuraszkiewicz W. (1963–1965). Słownik staropolski, t. 4. Kraków: PAN.

Urbańczyk S., Kuraszkiewicz W. (1977–1981). Słownik staropolski, t. 8. Kraków: PAN.

Woyczyński B. (2000). O rozwoju poglądu Platona na duszę. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Żelazny M. (2000). Heglowska filozofi a ducha. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 17 - 26

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich

Autorzy

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk, Polska

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Barbara Brzezicka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1490

Liczba pobrań: 992