FAQ

Przegląd Archiwalno-Historyczny

Inwentarz parafii Rząśnia z 1918 r.

Data publikacji: 2022

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, Tom IX, s. 263 - 282

https://doi.org/10.4467/2391-890XPAH.22.013.17225

Autorzy

Michał Widera
Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7849-8887 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Parafia pw. św. Rocha w R ząśni z pewnością istniała już w 1403 r. Pierwszy drewniany kościół przetrwał do XVI w., a następnie w jego miejscu wzniesiono nowy, który przetrwał do 1862 r. W 1918 r. proboszczem parafii został ks. Wacław Kokowski. Inwentarz własności kościoła i probostwa w R ząśni został sporządzony w związku z jego instalacją na urzędzie, której dokonał dziekan przy udziale członków dozoru kościelnego. Przedstawia on ówczesny stan kościoła, który został wybudowany w latach 1862–1866, jego wyposażenie wraz ze szczegółowym wykazem naczyń i szat liturgicznych oraz ksiąg parafialnych i sprzętów kościelnych, a także zwięzły opis cmentarzy, plebanii, budynków gospodarczych i majątku ziemskiego.


Inventory of the Rząśnia parish from 1918

It is certain that the St. Roch parish in Rząśnia existed in 1403. The first wooden church survived until the 16th century. It was later replaced by a new church that stood until 1862. In 1918, father Wacław Kokowski became the vicar of the parish. The inventory of the assets of the church and the vicarage in Rząśnia was made in connection with his appointment to this parish by the dean accompanied by the members of the church’s supervisory body. The inventory presents the condition of the church built in the years 1862–1866 and contains lists of fittings, vessels, and robes, as well as the parish books and church equipment, with a brief description of cemeteries, the vicarage, farm buildings, and the estate.

Keywords: Rząśnia, father Wacław Kokowski, parish church inventory, the history of the Church

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Akta Personalne Diecezji Kujawsko-Kaliskiej, sygn. 265.

Akta Personalne Diecezji Kujawsko-Kaliskiej, sygn. 407.

Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich, sygn. 0317.

Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich, sygn. 035.

Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich, sygn. 0359.

Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich, sygn. 0373.

Akta wizytacji arcybiskupów gnieźnieńskich, sygn. 039.

Archiwum Parafii w Rząśni

brak sygn., Inwentarz własności kościoła i probostwa.

brak sygn., Kronika parafii Rząśnia.

brak sygn., Mapa uposażenia Probostwa w Rząśni po Najwyższym Ukazie z 1866 r.

Źródła drukowane

Catalogus ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno Domini 1880, Varsaviae 1879.

Catalogus Ecclesiarum et utriusque cleri tam saecularis quam regularis dioecesis Wladislaviensis seu Calissiensis pro anno Domini 1925, Wladislaviae 1924.

Catalogus Ecclesiarum et Utriusque Cleri tam Saecularis quam Regularis Dioecesis Wladislaviensis seu Calissiensis pro Anno Domini 1920, Wladislaviae 1919.

Katalog kościołów i duchowieństwa diecezji częstochowskiej 1978, pod red. J. Z wiązka, Częstochowa 1978.

Łaski J., Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. 1, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880.

Pamiętnik Ogólnopolskiego Kongresu Tercjarskiego odbytego w Krakowie z okazji 700-letniego jubileuszu założenia III Zakonu św. o. Franciszka. 1221–1921, Częstochowa 1922.

Pogorzelski W., 43 lata w kapłaństwie, Sieradz 1935.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, pod red. B. Chlebowskiego, Warszawa 1889.

Z karty żałobnej diecezji częstochowskiej [w:] Kalendarz Jasnogórski na Rok Pański 1935, Częstochowa 1935, kol. 241.

Opracowania

Adamczewski M., Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu szadkowskiego z przełomu XVIII i XIX w., „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 69–109.

Gajewski M., Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Warszawa 1979.

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 17, s. 99–124.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., pod red. K. Lepszego, Wrocław 1953.

Kaczmarek A., Duchowieństwo dekanatu radoms(zczańs)kiego w latach 1819–1867. Studium strukturalno-biograficzne, Częstochowa 2017.

Kaczmarek R., Pogorzelski Walery [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, z. 113, pod red. W. Rostworowskiego, Wrocław 1983, s. 216–217.

Kapuściński J., Duchowieństwo parafii Dobryszyce, „Zeszyty Radomszczańskie” 2014, t. 9, s. 241–276.

Karkocha M., Nieznane źródło do dziejów parafii w Małogoszczu (inwentarz kościelny z 1786 roku), „Przegląd Nauk Historycznych” 2021, t. 20, nr 1, s. 295–320.

Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławek 2011.

Kujawski W., Parafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818–1925, Włocławek 2018.

Moskal T., Inwentarz parafii Racławice z 1923 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 113, s. 285–300.

Olszewski D., Majerczak Maciej [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, pod red. E. Ziemanna, Lublin 2006, kol. 843–844.

Patykiewicz W., Ks. Wacław Kokowski (1862–1934), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1962, t. 36, nr 7, s. 222.

Studnicka K., Kronika wojny spisana przez ks. Walerego Pogorzelskiego, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, w latach 1939–1941, „Częstochowskie Teki Historyczne” 2011, t. 2, s. 268–280.

Widera M., Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918–1939), Opole 2021.

Witczak L., Walery Pogorzelski [w:] Biografie Sieradzkie, cz. 1, Sieradz 1988, b.p.

Wlaźlak W., Duchowieństwo parafii Rząśnia w okresie niewoli narodowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 2006, t. 34, s. 227–238.

Wlaźlak W., Rząśnia [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, pod red. E. Gigilewicza, Lublin 2012, kol. 726.

Związek J., Kokowski Wacław (1868–1934) [w:] Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 2, pod red. R. Bendera, Lublin 1994, s. 29–30.

Związek J., Ks. Józef Zawadzki (1907–1975), „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1976, t. 50, nr 6, s. 137–138.

Związek J., Z przeszłości kościelnej Maluszyna i okolicy [w:] Villa Maluschyn 1412–2012. 600 lat Parafii św. Mikołaja w Maluszynie. Księga jubileuszowa, pod red. Ł. Kopery, A.J. Zakrzewskiego, Konin 2016, s. 14–96.

Żurek W., Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołkach w diecezji łuckiej w świetle inwentarza z 11 czerwca 1937 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 114, s. 473–492.

Prasa

„Gazeta Polska” z 19 (31) października 1867.

„Gazeta Świąteczna” z 27 sierpnia (8 września) 1895.

„Gazeta Świąteczna” z 29 maja (10 czerwca) 1888.

„Kurier Codzienny” z 18 (30) lipca 1867.

„Kurier Codzienny” z 18 (30) października 1867.

„Kurier Codzienny” z 9 (21) października 1867.

„Kurier Warszawski” z 5 (17) stycznia 1896.

„Niedziela” z 22 czerwca 1930.

„Przegląd Katolicki” z 27 lutego (11 marca) 1897.

„Słowo” z 5 (17) stycznia 1896.

Źródła internetowe

www.nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=157165 (dostęp: 29.6.2022).

www.sejm-wielki.pl/b/14.2.104 (dostęp: 29.6.2022).

Informacje

Informacje: Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2022, s. 263 - 282

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Inventory of the Rząśnia parish from 1918

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7849-8887

Michał Widera
Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7849-8887 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska

Publikacja: 2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michał Widera (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 478

Liczba pobrań: 654