FAQ

Principia

Czy Edward Abramowski jest etykiem troski? Część II. Porównanie etyki troski i etyki przyjaźni
 

Data publikacji: 21.12.2020

Principia, 2020, Tom 67, s. 233 - 267

https://doi.org/10.4467/20843887PI.20.011.13841

Autorzy

Dorota Sepczyńska
Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-4295-6097 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Is Edward Abramowski an ethicist of care?
Part II. The comparison of the ethics of care and the ethics of friendship


These two papers contribute to the research tendency that seeks an analogy between the ethics of care and other ethical theories. The purpose of this study is to compare the ethics of care with Edward Abramowski’s moral theory. The critical appraisal of both theories requires the reconstruction and confrontation of issues such as friendship‑brotherhood‑care, response to the needs of others, and making friendship‑brotherhood‑care public. The analysis of philosophical sources was carried out with the use of tools from hermeneutics and the history of ideas. In the case of the ethics of care, both the theories of direct caring relations and of group, institutional caring relations were examined. The analysis of Abramowski’s philosophy is focused on the ethics of friendship. In Part I, the ethics of care and the ethics of friendship are presented. Part II refers the results obtained from the analysis of the ethics of friendship to the theses and arguments which feature in the ethics of care.

Keywords: care, brotherhood, friendship, mutual aid, relationship, egoism, altruism, democracy, capitalism, socialism

Czy Edward Abramowski jest etykiem troski?
Część II. Porównanie etyki troski i etyki przyjaźni

Seria dwóch artykułów wpisuje się w tendencję badawczą poszukującą  analogii pomiędzy etyką troski a innymi teoriami etycznymi. Celem pracy jest porównanie etyki troski i teorii moralnej Edwarda Abramowskiego. Krytyczne badanie obu teorii polega na odtworzeniu i konfrontacji rozumienia takich zagadnień, jak: przyjaźń – braterstwo – troska, źródła reakcji na potrzeby innego, upublicznienie przyjaźni – braterstwa – troski. Do jego realizacji wykorzystano analizę tekstów filozoficznych przeprowadzoną z uwzględnieniem narzędzi hermeneutyki i historii idei. W przypadku etyki troski badaniu poddano zarówno teorie bezpośrednich relacji opiekuńczych, jak i teorie relacji pośrednich, międzygrupowych, zinstytucjonalizowanych. Przedmiotem analizy w filozofii Abramowskiego stała się etyka przyjaźni. W pierwszym artykule zaprezentowano etykę troski oraz etykę przyjaźni. W drugim odniesiono pozyskane wyniki
analiz etyki przyjaźni do tez i argumentacji obecnych w etyce troski.

Bibliografia

Abramowski, Edward, Braterstwo – solidarność – współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe, red. Remigiusz Okraska, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Łódź 2012.

Abramowski, Edward, Metafizyka doświadczalna i inne pisma, red. Stanisław Borzym, PWN, Warszawa 1980.

Abramowski, Edward, Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej, red. Konstanty Krzeczkowski, t. 1,

Nakładem Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Warszawa 1924.

Abramowski, Edward, Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej, t. 2, red. Konstanty Krzeczkowski, Nakładem Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Warszawa 1924.

Abramowski, Edward, Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej, red. Konstanty Krzeczkowski, t. 3, Nakładem Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1927.

Abramowski, Edward, Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej, red. Konstanty Krzeczkowski, t. 4, Nakładem Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1928.

Baier, Annette C., Duty and Friendship: Toward a Synthesis of Gilligan’s Contrastive Moral Concepts, w: Women and Moral Theory, red. Eva Feder Kittay, Diana T. Meyers, Rowman and Littlefield, New York – Totowa 1987, s. 56‑68.

Borzym, Stanisław, Abramowski, filozof epoki modernizmu, w: Edward Abramowski, Metafizyka doświadczalna i inne pisma, red. Stanisław Borzym, PWN, Warszawa 1980, s. VIII‑LV.

Bubeck, Diemut, Care, Gender, and Justice, Oxford University Press, Oxford 1995.

Dziedzic, Anna, Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Devere, Heather, Introduction. The Resurrection of Political Frienship: Making Conections, w: Varieties of Friendship: Interdisciplinary Perspectives on Social Relationships, red. Bernadette Descharmes i in., V&R Unipress, Göttingen 2011, s. 17‑42.

Engster, Daniel, Rozważania na temat teorii opieki: praktyka i obowiązek opieki, przeł. Małgorzata Maciejewska, Marcin Marszałek, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2009, www.ekologiasztuka.pl/pdf/f00087engster.pdf.

Engster, Daniel, The Heart of Justice. Care Ethics and Political Theory, Oxford University Press, Oxford 2007.

Ferry, Luc, Człowiek – Bóg, czyli o sensie życia, przeł. Andrzej Miś, Hanna Miś, PIW, Warszawa 1998.

Fiedorczuk, Julia, Ekofeminizm, w: Encyklopedia gender, red. Monika Rudaś‑Grodzka i in., Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014, s. 115‑117.

Giełżyński, Wojciech, Wschód Wielkiego Wschodu (1906–1918), Wielki Wschód Polski, Warszawa 2008.

Gilligan, Carol, Chodźcie z nami! Psychologia i opór, przeł. Sergiusz  Kowalski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Gilligan, Carol, Innym głosem. Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, przeł. Barbara Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Groenhout, Ruth E., Connected Lives. Human Nature and the Ethics of Care, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2004.

Held, Virginia, The Ethics of Care, w: The Oxford Handbook of Ethical  Theory, red. David Copp, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 537‑566.

Kittay, Eva Feder, Love’s Labor. Essays on Women, Equality, and Dependency, Routledge, New York 1999.

Krzeczkowski, Konstanty, Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego, Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, Warszawa 1933.

Krzywicki, Ludwik, Wspomnienia, t. 2, Czytelnik, Warszawa 1958.

Mansbridge, Jane, The Limits of Friendship, w: Participation in Politics, red. Roland Pennock i in., New York 1976, s. 246‑275.

Mayeroff, Milton, On Caring, Harpers and Row Publishers, New York 1971.

Noddings, Nel, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral  Education, University of California Presss, Berkeley 1986.

Pateman, Carol, Kontrakt płci, przeł. Jarosław Mikos, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.

Perkins Gilman, Charlotte, Kobieta a stan ekonomiczny. Studya nad ekonomicznym stosunkiem mężczyzny do kobiety, jako ważnym czynnikiem ewolucyi społecznej, cz. I i II, przeł. Marya Podlewska, Druk Ed. Nicz i S‑ka, Warszawa 1909.

Sander‑Staudt, Maureen, Care Ethics, w: Internet Encyclopedia of Philosophy, www.iep.utm.edu/care‑eth.

Schwarzenbach, Sibyl, On Civic Friendship: Including Women in the State, Columbia University Press, New York 2009.

Schwarzenbach, Sibyl, Rawls and Ownership: The Forgotten Category of Reproductive Labor, „Canadian Journal of Philosophy” 13, 1987, s. 139‑167.

Sepczyńska, Dorota, Etyka troski jako filozofia polityki, „Etyka” 45, 2012, s. 37‑61.

Slote, Michael, Morals from Motives, Oxford University Press, Oxford 2001.

Tronto, Joan, Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care, Routledge, New York 1993.

Uliński, Maciej, Etyka troski i jej pogranicza, Aureus, Kraków 2012.

Informacje

Informacje: Principia, 2020, s. 233 - 267

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Is Edward Abramowski an ethicist of care? Part II. The comparison of the ethics of care and the ethics of friendship
 

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4295-6097

Dorota Sepczyńska
Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-4295-6097 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Publikacja: 21.12.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Dorota Sepczyńska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 29

Liczba pobrań: 24