FAQ

Niepełnosprawność

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z rodzin zastępczych – raport z badań

Data publikacji: 29.11.2018

Niepełnosprawność, 2018, Nr 31 (2018), s. 11 - 23

https://doi.org/10.4467/25439561.NP.18.039.10439

Autorzy

Urszula Bartnikowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Michała Oczapowskiego 2, 11-041 Olsztyn
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich możliwości i trudności, od dawna postrzegane jest jako kluczowy cel w podejmowanych inicjatywach i rozwiązaniach prawnych [UNESCO 1994]. Specjalne potrzeby uczniów wynikać mogą z niepełnosprawności, problemów emocjonalnych i w zachowaniu, doświadczania sytuacji kryzysowych, trudności z adaptacją i innych. Przypuszczać można, że ryzyko wystąpienia takich potrzeb jest wyższe u dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych (w porównaniu do rodzin biologicznych).

Artykuł jest raportem z badań, których celem było poznanie postrzegania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci przez ich rodziców zastępczych oraz subiektywnej oceny wp³ywu doświadczeń dzieci na ich osiągniecia szkolne. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono trzy wywiady fokusowe z 21 rodzicami zastępczymi posiadającymi dzieci w wieku szkolnym. Wyniki pokazuj ą, że część rodziców wskazuje na posiadanie przez ich dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających np. z problemów emocjonalnych, w zachowaniu i niepełnosprawności. Zdaniem rodziców, na osiągniecia szkolne, jak i jakość życia dzieci wpływają również ich (często negatywne) wcześniejsze i obecne doświadczenia życiowe. Dyskusji poddano wynikające z badań implikacje dla dalszych badań i praktyki.

Special educational needs of children from foster families – a research report

Providing high quality education for all children regardless their abilities and difficulties has been treated as a crucial goal in initiatives and legislation for a long time [UNESCO 1994]. Special needs of students may result from their disability, emotional and behavioural problems, experiencing crisis situations, difficulties with adaptation and others. It is plausible that risk of having such needs is higher in children raised in foster families (as compared to birth families). This paper is a research report whose aim was to gain some insight into foster parents’ perception of special educational needs of their children and their subjective assessment of influence of previous experience of children on their academic achievements. In order to achieve this aim three focus group interviews with 21 foster parents of children at school ages were conducted. The findings show that a number of parents identify special educational needs resulting from e.g. emotional and behavioural difficulties and disabilities in their children. According to parents,  children’s academic achievements as well as emotional well-being is influenced by their (often negative) previous and present experiences. Implications for further research and practice are discussed.

Bibliografia

Ainscow M., Booth T., Dyson A. (2006), Inclusion and the standards agenda: negotiating policy pressures in England, „International Journal of Inclusive Education”, vol. 10(4-5), s. 295–308.

Assarroudi A., Heydari A. (2016), Phenomenography: A Missed Method in Medical Research, „Acta Facultatis Medicae Naissensis”, vol. 33(3), s. 217–225.

Barbour R. (2011), Badania fokusowe, PWN, Warszawa.

Bartnikowska U., Ćwirynkało K. (2016), Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w kontekście wcześniejszego doświadczania krzywdzenia dziecka w opiniach rodziców [w:] Inkluzja – marginalizacja – wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności, U. Bartnikowska, A. Żyta, S. Przybyliński (red.), UWM, Olsztyn, s. 85–100.

Booth T., Ainscow M. (red.) (1998), From them to us: An international study of inclusion in education, Routledge, Londyn.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań  jakościowych [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 19-62.

Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa.

Geiger J., Piel M., Lietz C., Julien-Chinn,F. (2016), Empathy as an essential foundation to successful foster parenting, „Journal of Child & Family Studies”, vol. 25(12), s. 3771–3779.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa.

Greenen S., Powers L.E. (2006), Are we ignoring youths with disabilities in foster care? An examination of their school performance, „Social Work”, vol. 51(3), s. 233–241.

Kolk B. van der (2018), Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Minnis H., Everett K., Pelosi A.J., Dunn J., Knapp M. (2006), Children in Foster Care: Mental Health, Service Use and Costs, „European Child & Adolescent Psychiatry”, vol. 15(2), s. 63–70.

Morgan D.L. (1996), Focus Groups, “Annual Review of Sociology”, 22, s. 129–152.

Paulston R.G. (1993), Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii paradygmatów [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red), IBE, Edytor, Warszawa–Toruń, s. 25–50.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodzin¹ w 2015 roku (2016), Główny Urz¹d Statystyczny, Warszawa, https://www.domydziecka.org/uploadUser/files/pomoc_spoleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_rodzina_w_2015.pdf [dostęp: 31.07.2018].

Rapley T. (2010), Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, PWN, Warszawa.

Rosenthal J.A., Groze V., Curiel H. (1990), Race, Social Class and Special-needs Adoption, „Social Work”, vol. 35(6), s. 532–539.

Rosenthal J.A., Groze V., Aguilar G.D. (1991), Adoption Outcomes for Children with Handicaps, „Child Welfare”, vol. 70(6), s. 623–636.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Schore A. (2001), The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health, „Infant Mental Health Journal”, no. 22, s. 201–269.

Silver L.B. (1989), Frequency of Adoption of Children with Learning Disabilities, „Journal of Learning Disabilities”, vol. 22(5), s. 325–328.

Stanley S.G. (2012), Children with disabilities in foster care: the role of the school social worker in the context of special education, „Children & Schools”, vol. 34(3), s. 190–192.

Taft R.,J., Ramsay C.M., Schlein C. (2015), Home and school experiences of caring for children with reactive attachment disorder, „Journal of Ethnographic & Qualitative Research”, vol. 9(3), s. 237–246.

UNESCO (1994), The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs

Education. World Conference on Special Needs Education, Access and Quality. Salamanca, Spain, 7–10 June, UNESCO, Paryż.

Welch V., Jones Ch., Stalker K.., Stewart A. (2015), Permanence for disabled children and young people through foster care and adoption: A selective review of international literature, „Children & Youth Services Review”, no. 53, s. 137–146.

Informacje

Informacje: Niepełnosprawność, 2018, s. 11 - 23

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Special educational needs of children from foster families – a research report

Autorzy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Michała Oczapowskiego 2, 11-041 Olsztyn

Publikacja: 29.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Urszula Bartnikowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1329

Liczba pobrań: 761