FAQ

Media Biznes Kultura

Wizualne aspekty komunikacji marki z klientami (na przykładzie marki Piwo Rewalskie)

Data publikacji: 21.12.2022

Media Biznes Kultura, 2022, Numer 2 (13) 2022, s. 167 - 184

https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.22.022.17108

Autorzy

,
Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6020-8378 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Agata Górska
Agenza Brand & Design
https://orcid.org/0000-0001-5626-8928 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Firmy, działające w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu powinny efektywnie zarządzać komunikacją z klientami. Dzięki tej komunikacji będą w stanie uwzględniać aktualne potrzeby swoich odbiorców oraz kierunki ich zmian. Współczesne formy komunikacji firmy z klientami to zestaw różnorodnych działań. Jednym ze sposobów oddziaływania na klienta może być komunikacja wizualna. Celem artykułu jest ukazanie roli i wykorzystania komunikacji wizualnej jako skutecznego narzędzia komunikowania się marki z odbiorcami. Artykuł opracowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz przypadku firmy Piwo Rewalskie z Pogorzelicy. W artykule zaprezentowano wybrane narzędzia komunikacji wizualnej, jakie zastosowała marka w latach 2015–2022.


Visual Aspects of Brand Communication with Customers (on the Example of the Piwo Rewalskie Brand)

Companies operating in a dynamically changing environment should effectively manage communication with customers. Thanks to this communication, companies will be able to take into account the current needs of their customers and the directions of changes. Contemporary forms of communication between a company and its clients are a set of various activities. One of the ways of influencing the client may be visual communication. The aim of the article is to show the role of using visual communication as an effective tool for brand communication with recipients. The article was prepared on the basis of an analysis of the literature on the subject and presents the case of the Piwo Rewalskie company from Pogorzelica. The article presents selected tools of visual communication that the brand used in 2015–2022.

Keywords: communication, visual communication, brand, customer, case study.

Bibliografia

Książki

Monografie polskie

Jaworowicz M., Jaworowicz P., Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2021.

Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.

Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 2006.

Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Witek E., Komunikacja wizualna.Nowoczesne narzędzia, Astrum, Wrocław 2014.

Monografie tłumaczone

Diamond J., Diamond E., Merchandising. Magnetyzm przestrzeni handlowej, Helion, Gliwice 2007.

Hamilton C., Skuteczna komunikacja w biznesie, przeł. A. Cybulko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, przeł. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Schiffman L.G., Wisenblit J.L., Consumer Behavior, Pearson, Essex 2015.

Prace pod redakcją

Komunikacja i partycypacja społeczna, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.

Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorcach, red. P. Buła, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.

Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

Artykuły z czasopism

Dolińska-Weryńska D., Branding emocjonalny w zarządzaniu wartością marki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2015, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 85, nr kol. 1943.

Few S., Visual Communication, „Cognos Innovation Center for Performance Management” 2006, September 13, s. 3.

Frączek A., Komunikacja interpersonalna, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2012, nr 9, s. 118–131.

Friedberg A., Proces komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” 2019, nr 22, s. 151–158.

Kijewska J., Mantura W., Istota komunikacji marketingowej i promocji oraz koncepcja klasyfikacji form komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 6(371), s. 132–141.

Marcisz B., Wiercioch J., Flagowy event marki, „Marketing w Praktyce” 2018, nr 4, s. 70–71.

Moroz A., Jak tworzy się marki? Praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 3(818), s. 35–38.

Ober J., Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska” 2013, nr 65, s. 257–266.

Petrykowska J., Komunikacja marketingowa w „social media” jako przejaw digitalizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45(1), s. 255–263.

Rogala A., Wielicka-Regulska A., Ewolucja w komunikowaniu się z rynkiem – jak pogodzić interesy organizacji z oczekiwaniami i preferencjami współczesnych odbiorców?, „Logistyka” 2015, nr 2, s. 1339–1345.

Waszkiewicz-Raviv A., Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 414, s. 42–51.

Wawrzynkiewicz N., Elementy emocjonalne opakowania a preferencje konsumentów. Znaczenie osoby promującej produkt i jej rozpoznawalności, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2018, nr 6(6), s. 113–128.

Witczak O., Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 140, s. 80–97.

Wrona K., Identyfikacja wizualna jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2012, nr 1(2), s. 233–249.

Źródła internetowe

Herma M., Kulturą rządzą obrazki, „Polityka” 16.01.2016, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1592667,1,kultura-rzadza-obrazki.read (dostęp: 4.10.2022).

Kotler P., The New marketing and sales-strategies and tactics, XIX Seminar of the Series Autorities, 17.05.2006.

Informacje

Informacje: Media Biznes Kultura, 2022, s. 167 - 184

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Visual Aspects of Brand Communication with Customers (on the Example of the Piwo Rewalskie Brand)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6020-8378

Katarzyna Włodarczyk
Uniwersytet Szczeciński
al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6020-8378 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Szczeciński
al.Papieża Jana Pawła II 22a, Szczecin, Polska

Publikacja: 21.12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Włodarczyk (Autor) - 50%
Agata Górska (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 34

Liczba pobrań: 35