FAQ

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Pomniki Armii Radzieckiej w Bułgarii jako instrument w narodowej debacie nad historyczną pamięcią i zapomnieniem

Data publikacji: 09.11.2022

Kultura Słowian, 2022, Tom XVIII, s. 67 - 80

https://doi.org/10.4467/25439561KSR.22.005.16357

Autorzy

Kamen Rikev
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-6606-4731 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł przedstawia studium przypadku radzieckich pomników w Bułgarii jako źródła niedających się pogodzić podziałów społecznych. Krótki przegląd historii pomników oraz dyskusji po 1989 roku na temat ich ewentualnego demontażu prowadzą do wniosku, że (1) w trzeciej dekadzie XXI wieku nadal dzielą one społeczeństwo, co powoduje, że ich rola jako lieux de mémoire nadal nie jest możliwa; (2) argumenty „za” i „przeciw” pomnikom, wyrażone w latach 90., pozostają niezmienne; (3) koncentracja uwagi publicznej na pomniku w Sofii prowadzi do zapomnienia o innych podobnych pomnikach w kraju; (4) Ustawa uznająca reżim komunistyczny za zbrodniczy i inne akty państwowe nie mają wpływu na istnienie pomników, a jedynie nasilają ambiwalentne sygnały, jakie państwo wysyła swoim międzynarodowym partnerom. Autor artykułu dochodzi ostatecznie do wniosku, że dziś pomniki Armii Radzieckiej są nie tyle bodźcem do zrozumienia zbiorowych traum, ile impulsem do analizy bułgarskiej rusofilii.

 

The Monuments of the Soviet Army in Bulgaria as an Instrument in the National Debate on Historical Memory and Oblivion

The article presents the case study of the Soviet Army monuments in Bulgaria as a source of irreconcilable social division. A brief overview of the history of these monu ments and the discussions on the possibility of their dismantling allow to conclude that (1) in the third decade of the 21st century the monuments’ function as lieux de mémoire remains impossible due to their divisive nature; (2) the arguments for and against the monuments expressed in the 1990s remain unchanged; (3) the concentration of public attention on the Sofia memorial leads to the neglection of other similar monuments in the country; (4) The Law on Declaring the Criminal Nature of the Communist Regime in Bulgaria (2000) and other state acts do not affect the existence of these monuments, but only reinforce the ambivalent signals that the southern European state sends to its international partners. The author’s final conclusion is that the monuments of the Soviet Army today are not so much an incentive to comprehend collective traumas, but an impetus for analysing Bulgarian Russophilia.

Keywords: Soviet Army, monument, Bulgaria, post-communism, Russophilia

Bibliografia

Źródła
Allen E., Is it a bird? Is it a plane? No, it’s Superman and friends... painted on Soviet war statue by the Banksy of Bulgaria, [w:] https://www.dailymail.co.uk/news/article-2004814 [dostęp: 16.08.2022].
Alpha Research, ПаметницитевСофия– проучваненаобщественитенагласинастоличани, [w:] https://alpharesearch.bg/userfiles/file/0914_Monuments_report_PRESENTATION.pdf [dostęp: 10.05.2022].
„Bulgaria On Air”, БСПсрещурусофобите: ЩеотстоявамезапазванетонаПаметниканаСъветскатаармия, [w:] https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/226569 [dostęp: 10.05.2022].
Chrabota B., Symeon II: Musiałem sam się zdegradować, [w:] https://www.rp.pl/plus-minus/art35673951-symeon-ii [dostęp: 01.05.2022].
„Darik News”, Орден „Ломоносов” за пазителя на Паметника на Съветската армия, [w:] https://dariknews.bg/novini/bylgariia-201118 [dostęp: 10.05.2022].
„Lupa.bg”, Симеон II: Внушаваха ми да бутна Паметника на съветската армия, [w:] https://lupa.bg/news/simeon-ii-vnushavaha-mi-da-butna-pametnika-na-savetskata-armiya_23862news.html [dostęp: 13.05.2022].
Аврамов Д., Изкуство или пропаганда в бронз и камък? За паметниците а тоталитарната епоха, паметници на унижението, в-к „Век 21” 1992, nr 22-25.
„BTV Новините”, „За” и „против”: Трябва ли да бъде преместен в музей аметникът на съветската армия, [w:] https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/za-i-protiv-trjabva-li-da-bade-premesten-v-muzej-pametnikatna-savetskata-armija.html [dostęp: 10.05.2022].
Генов А., Паметникът на съветската армия като геополитически инстру-мент на Кремъл, [w:] https://www.dnevnik.bg/2465452 [dostęp: 10.05.2022].
„Капитал”, Лятната бира-скара трайно превзе столичния Hide Park, [w:] https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2001/07/28/210135 [dostęp: 10.05.2022].
„Капитал”, Трябва ли паметникът на съветската армия в София да бъде демонтиран?, [w:] https://www2.capital.bg/1023419 [dostęp: 10.05.2022].
Мелтева Б., Ничия земя, [w:] https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2008/10/17/567131 [dostęp: 10.05.2022].
Николов Т., Памет и паметници, [w:] https://kultura.bg/web/памет-и-паметници/ [dostęp: 13.05.2022].
Папакочев Г., Битката за символите на България, [w:] https://www.dw.com/bg/a-18057871  [dostęp: 10.05.2022].
Роса Б., За повече смисъл, в-к „Култура” (1.07.2011), nr 25, s. 8.
Сантова А., България и съветските паметници: може да ги премахва и мес-ти, но не иска, [w:] https://www.capital.bg/4324929 [dostęp: 10.05.2022].
„Свободна Европа”, Кой може да го демонтира? Защо Паметникът на Съветската армия засега остава, [w:] https://www.svobodnaevropa.bg/a/31747746.html [dostęp: 10.05.2022].
Симов Я., „За” и „против” Паметника на Съветската армия, [w:] https://bntnews.bg/bg/a/44582-za_i_protiv_pametnika_na_syvetskata_armija [dostęp: 10.05.2022].
Чехова Е., „Болгарии русский солдат”. Прототип „Алеши” принял первый бой под Москвой, „Аргументы и Факты”, (24.04.2013), nr 17, s. 68.
Янчев П., Паметта за изтриване, (7.04.2015), [w:] https://www.marginalia.bg/analizi/pametta-za-iztrivane/ [dostęp: 10.05.2022].
Opracowania
Belcheva I., State Commissions and Artistic Limits in 1950s Bulgaria: the Case of Lyubomir Dalchev, [w:] The State Artist in Romania and Eastern Europe. The Role of the Creative Unions, red. C. Preda, Bucharest: Editura Universităţii din Bucureşti, 2017, ss. 327-346.
Bellentani F., The Meanings of the Built Environment. A Semiotic and Geographical Approach to Monuments in the Post-Soviet Era, Berlin/Boston, De Gruyter Mouton, 2011, 188 ss. DOI 10.1515/9783110617276.
https://doi.org/10.1515/9783110617276.
Drzewiecka Е., Rosja, [w:] Leksykon tradycji bułgarskiej, red. G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2011, ss. 253-262.
Kuczyńska-Zonik A., Dissonant Heritage. Soviet Monuments in Central and Eastern Europe, [w:] Historical Memory of Central and East European Communism, red. A. Mrozik, S. Holubec, New York, Routledge, 2018, ss. 101-121.
Ochman E., Soviet War Memorials and the Re-construction of National and Local Identities in Post-Communist Poland, „Nationalities Papers” 2010, t. 38, nr 4, ss. 509-530. DOI 10.1080/00905992.2010.482130.
https://doi.org/10.1080/00905992.2010.482130.
Pashova A., Popova K., Piskova M., Angelova M., Muratova N., Vodenicharov P., „Battles in the Past” or „Battles for the Past”: Bulgarian National Models of Memory and Memory Policy, „Balkanistic Forum” 2013, nr 1, ss. 34-55.
Pashova A., Vodenicharov P., The First Russian Monuments in Bulgaria Devoted tоthe Russo-Ottoman War of 1877-1878: Transformations of Memory, „Balkanistic Forum” 2014, nr 1-2-3, ss. 61-76.
Solak E., Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy bułgarskiego Odrodzenia, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, 356 ss.
Баева И., Опити за институционализиране на антикомунизма в България след 10 ноември 1989 г. и техните резултати, [w:] Антикомунизмът в пост-социалистическа България, red. В. Проданов i in., София, Български аграрно-промишлен съюз, 2018, ss. 137-158.
Иванова Р., „Всички жаби са зелени, само нашта е червена” – графитите върху Паметника на съветската армия и Мавзолея, „Българска етноло-гия” 1995, nr 1, ss. 71-89.
Тодорова M., Мавзолеят на Георги Димитров като lieu de mémoire. Между изследването и спомена, [w:] М. Тодорова, България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития, София, Просвета, 2010, ss. 420-458.
Христов И., Руските паметници в България, издигнати в памет на заги-налите по време на Освободителната война 1877-1878 г., „Известия на държавните архиви” 1981, nr 42, ss. 59-114.
 

Informacje

Informacje: Kultura Słowian, 2022, s. 67 - 80

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Monuments of the Soviet Army in Bulgaria as an Instrument in the National Debate on Historical Memory and Oblivion

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6606-4731

Kamen Rikev
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin
https://orcid.org/0000-0002-6606-4731 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

Publikacja: 09.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Kamen Rikev (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 729

Liczba pobrań: 685