FAQ

Archiwista Polski

Logo of SAP

Problemy opracowania akt miejskich na przykładzie akt miasta Pabianic

Data publikacji: 28.05.2024

Archiwista Polski, Tom 27 (2023), Nr 1 (102), s. 69 - 86

https://doi.org/10.4467/14259893ARPL.23.005.19775

Autorzy

Kamila Pawełczyk-Dura
Archiwum Państwowe w Łodzi, al. Piłsudskiego 33, 90-307 Łódź
https://orcid.org/0000-0002-3615-8120 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Opracowanie należy do jednego z filarów działalności archiwalnej. W spierają je wieloetapowe schematy przygotowania, przyjęte przepisy metodyczne i doświadczenie pokoleń archiwistów. Utrudnia natomiast charakter materiału aktowego, głównie sposób sporządzenia, właściwy dla danej epoki historycznej i drogi archiwizacji. Czynniki te uwydatnia opracowanie akt miejskich w ogóle i Akt miasta Pabianic w szczególe – interesujących z punktu metodyki konstruktów archiwalnych, którym poświęcono niniejszy tekst.

Bibliografia

Archiwalia

Archiwum Państwowe w Łodzi

Akta miasta Pabianic, sygn. 255, 612, 1352, 1388, 2927, 3422, 3423, 3424, 3457, 3458, 3460, 3530, 3602, 3640, 3643, 3648, 3649, 3681, 4091, 4217, 4220, 4293, 4296, 4300, 4317, 4857.

Archiwum Miejskie w Łodzi, sygn. 120.

Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. 1.182, 1.186, 1.453, 1.458, 1.459, 1.461, 1.472, 1.474, 1.653.

Księga nabytków nr 5175 z 2006 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty – Poznań, sygn. 365.

Źródła prawa

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 20, 30, 34, 66.

Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, 1810, t. 1, nr 9.

Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919 nr 13 poz. 140.

Dziennik Ustaw, 1933 nr 35 poz. 294.

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Spraw

Wewnętrznych i Duchowych. Cz. 1: Przepisy o miastach w ogólności oraz o własności i funduszach miejskich, t. 1.

Opracowania

Bagieński W., Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna (18151950), Warszawa 1999.

Bosiacki A., Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2006.

Drakoniewicz A., Archiwum w Pabianicach – zarys dziejów i zasób aktowy, referat naukowy wygłoszono na zebraniu naukowym Archiwum Państwowego w Łodzi w 1994 r.

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 18671918, Lublin 2008, s. 255–275.

Jakóbek D., Samorząd miasta Pabianic w latach 19151939, „Rocznik Łódzki”, 2005, t. 52, s. 207–227.

Janowicz Z., Ustrój administracyjny ziem polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej 19391945, Poznań 1962.

Kaczmarek R., Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi w latach 19521953, „Archeion”, 1954, t. XXIII, s. 183–197.

Krochmal J., Akta miasta Przemyśla (1402–1944). Przewodnik po zespole archiwalnym, t. 1, Przemyśl 1995.

Kronika: Archiwum Akta Dawnych m. Pabianic, „Archeion”, 1927, t. II, s. 182–183.

Krzymkowski M., Status prawny urzędników Księstwa Warszawskiego, Poznań 2004.

Kwiatkowska W., Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Warszawa 2014.

Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2002.

Materjały do spisu instytucyj i towarzystw naukowych w Polsce. Suplement do t. 7, „Nauka Polska”, 1930, R. 12, s. 49–50.

Nawrocki S., Radke I., Opracowanie materiałów archiwalnych z XIXXX w., [w:] Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Poznań 1992, s. 97-141.

Pismo okólne nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 grudnia 1984 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych do opracowania akt miejskich z okresu „księgi wpisów”, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych w latach 19522000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 518–545.

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

Szwed R., Samorząd terytorialny w drugiej Rzeczypospolitej (1918−1939). Zarys problematyki, [w:] Samorządowa Rzeczpospolita 19181939. Wybór rozpraw i artykułów, Częstochowa 2002.

Witkowski W., Historia administracji w Polsce 17641989, Warszawa 2007.

Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa. Historia i współczesność, Lublin 1999.

Zarządzenie nr 6 z 11 lutego 1970 r. w sprawie postępowania z aktami władz administracji państwowej I i II instancji oraz aktami organów samorządu terytorialnego, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez naczelnego dyrektora archiwów państwowych w latach 19522000, wybór i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 371–373.

Informacje

Informacje: Archiwista Polski, Tom 27 (2023), s. 69 - 86

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski: Methodological difficulties in municipal records description on the example of the city records of Pabianice

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3615-8120

Kamila Pawełczyk-Dura
Archiwum Państwowe w Łodzi, al. Piłsudskiego 33, 90-307 Łódź
https://orcid.org/0000-0002-3615-8120 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Archiwum Państwowe w Łodzi, al. Piłsudskiego 33, 90-307 Łódź

Publikacja: 28.05.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Kamila Pawełczyk-Dura (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 51

Liczba pobrań: 37