FAQ

Roza Sansyzbayevna Bespayeva

Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Kazakhstan, Department of Management and Innovations

Information