FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

„Przedsiębiorstwo lecznicze”. Innowacyjne rozwiązanie legislacyjno-systemowe czy manowce reformy?

Data publikacji: 01.06.2010

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 68 - 86

Autorzy

Anna Mokrzycka
Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

„Healing Company”. The Innovative Legislative and Systemic Solution or the Reform Quibble?

The necessity of the hospitals status change in Poland was the hot issue for quite a long time. The problems of hospitals debts, local governments role, state (public) ownership problems, management weaknesses, resources lack, humans resources problems and many others have been stressed in public debates, often by different sides and political parties. The present Ministry of Health from the very beginning proposed the formal status change concerning ownership of health care units, mainly hospitals, as a first step for the system transformation in this respect. The proposal of the new legislation called the Health package included such approach. One of the most important laws in the package was the “Hospitals privatisation”, subsequently vetoed by the President representing the political opposition. The next step toward the transformation was the governmental Plan B, proposed also by Ministry of Health, criticized for the improper legal instruments and infectivity of the proposed strategy. The new legislation, described in this paper, is a consequence of the process and the main issue of the analysis undertaken hereby.

Bibliografia

Dercz M., Rek T. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

Dercz M., Izdebski H., Zakłady opieki zdrowotnej, R.X; Inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, R. XI, w: Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Iuris Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa–Poznań 2001.

Kozierkiewicz A., Koło ratunkowe dla szpitali, Termedia, Poznań 2008.

Michalak J., Prywatyzacja tak, ale… inaczej, „Menedżer Zdrowia”, wrzesień 6/2008.

Michalak J., Prywatyzacji nie da się zadekretować, „Menedżer Zdrowia”, czerwiec 4/2005.

Ministerstwo Zdrowia, Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia przeprowadzone decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2006, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Warszawa czerwiec 2007.

Pałecki K., Prawoznawstwo, zarys wykładu, Diffin, Warszawa 2003, 161–175.

Stanowisko rektorów skupionych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/uwagi8_pro_dzial_10112010.pdf, 1.02.2011 r.

Uwaga do projektu ustawy o działalności leczniczej zgłoszona przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/uwagi9_pro_dzial_10112010.pdf, 01.02.2011 r.

Uwagi do projektu ustawy o działalności leczniczej zgłoszone przez konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, prof. dra hab. med. Jana Kuliga: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/uwagi1_pro_dzial_10112010.pdf, 1.02.2011 r.

Komentarz rządowy do projektu ustawy o działalności leczniczej, http://www.techrad.mmj.pl/morepages/projekt_1.pdf, 1.02.2011 r.

Stanowisko Zarządu Krajowego OZZL w sprawie projektu ustawy o działalności leczniczej, http://www.ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12437:opinia-ozzl-o-rzdowym-projekcie-ustawy-o-dziaalnoci-leczniczej&catid=56:aktualnoci&Itemid=2.

PAP, Artykuł z: 2011-01-05, Będzie łatwiej założyć żłobek, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/476199,sejm_przyjal_ustawe_bedzie_latwiej_zalozyc_zlobek.html.

Ustawa z 30.07.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r., nr 91, poz. 408.

Ustawa z 6.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153.

Ustawa z 23.01.2003 r. o ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. z 2003 r., nr 45, poz. 391 (wyrok TK Dz.U. z 2004 r., nr 5, poz. 37).

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. z 1985 r., nr 12, poz. 49.

Ustawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104.

Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591.

Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807.

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw z 30.08.1996 r., Dz.U. z 1996 r., nr 118, poz. 561.

Ustawa z 8.08. 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 235.

Ustawa Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037.

Ustawa Kodeks cywilny, Dz.U z 1964 r., nr 16, poz. 93.

Uchwała nr 58/ 2009 RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/uchwala_wsparcie_07052009.pdf.

Projekt ustawy o działalności leczniczej wraz z komentarzem ustawy o działalności leczniczej, uchwalonej w dniu 15.04.2011. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/3489_u/$file/3489_u.pdf.

Projekt ustawy o działalności leczniczej, tekst projektu w formie przekazanej do konsultacji społecznych, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/proj_pop_ustaw_10092010.pdf.

Tekst projektu ustawy o działalności leczniczej: druk sejmowy nr 3489 z 15.10.2010 r., www.sejm.gov.pl.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, s. 68 - 86

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

„Healing Company”. The Innovative Legislative and Systemic Solution or the Reform Quibble?

Autorzy

Institute of Public Health Faculty of Health Sciences Jagiellonian University Medical College, Kraków; Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland

Publikacja: 01.06.2010

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Mokrzycka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1767

Liczba pobrań: 1090