FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Czy środowisko może mieć wpływ na jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową?

Data publikacji: 2012

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 25 - 30

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.12.004.0891

Autorzy

,
Monika Ścibor
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
https://orcid.org/000-0002-8093-5695 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Bartosz Balcerzak
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Marta Malinowska-Cieślik
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Analysis of environmental factors influence on the quality of life of patients with asthma

Health related quality of life assessment is an topic in public health, especially in socially meaningful chronic diseases. Chronic diseases such as asthma reduce the patient’s quality of life significant. The influence of environmental factors on health has been interested researchers for many years also in the public health area. Nowadays, we know that the clinical symptoms of the disease is a result of genotype-environment interaction. Despite our reach data of environmental threats, studying their influence on health or chronic diseases course seems insufficient. Thus, the analysis of relations and environmental factors influence on the quality of life assessment of patients with asthma may supplement the knowledge of environment influence on a human being. Previous research show that changing dust in the air and pollution causes increase or decrease of allergic symptoms, whereas the relations of life quality assessment of patients with asthma with the environment influence is not unequivocal.

Artykuł napisano w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki DEC-2011/03/BNZ7/00644.

Bibliografia

http://www.webcitation.org. AAAAI-asthma, allergy, allergies, prevention of allergies and asthma, treatment for allergies and asthma (aktualizacja 2010).

http://www.globalasthmareport.org. The Global Asthma Raport 2011.

http:/www.who.int/topics/asthma/en/.

Kozielski J., Kruszewski J., Kuna P., Światowe badania epidemiologiczne prowadzone w grupie dzieci i dorosłych wykazują, że astma jest obecnie jedną z najczęstszych chorób przewlekłych, na którą zapadalność ciągle wzrasta. „Gazeta Lekarska” 2006; 12–14.

Liebhart J., Małolepszy J., Wojtyniak B. i wsp., Prevalence and risk factors for asthma in Poland; Resultats from PMSEAD Study. „Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology” 2007; 6: 367–374.

Małolepszy J., Liebhart J., Wojtyniak B i wsp., Występowanie chorób alergicznych w Polsce. „Alergia Astma Immunologia” 2000; 5: 163–169.

Lis G. i wsp., Wzrost zachorowań na choroby alergiczne w Polsce – wyniki badania ISAAC. 2003.

Samoliński B., Sybilski A.J., Raciborski F. i wsp., Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce w świetle badań ECAP. „Alergia Astma Immunologia” 2009; 14(1): 27–34.

Samoliński B., Raciborski F., Tomaszewska A. i wsp., Częstość występowania alergii w Polsce –  program ECAP. „Alergoprofil” 2008; 4: 2–7.

http://www.efanet.org/asthma/index.html.

Pierzchała W., Farnik-Brodzińska M., Jakość życia i jej ocena u chorych na astmę, „Alergia Astma Immunologia” 1997, 2(4): 203–206.

Lewandowska K. i wsp., Jakość życia u chorych na astmę. „Polska Medycyna Paliatywna” 2006; 5(2): 71–75.

Jaeschke R., Guyatt G., Cook D., Miller J., Określanie i mierzenie jakości życia związanej ze zdrowiem. „Medycyna Praktyczna” 1999; 4: 155–162.

Frank-Piskorska A., Zmiana jakości życia w chorobach alergicznych układu oddechowego u dorosłych. W: T. Płusa (red.), Postępy alergologii II, 1997, 85–97.

European Allergy White Paper, The UCB Institute of Allergy, Allergic diseases as a public health problem in Europe. UCB Institute of Allergy 1997.

Trojanowska A., Berna K., Jańczak M., Wybrane aspekty jakości życia dzieci z astmą oskrzelową, 2000.

Trojanowska A., Emeryk A., Edukacja zdrowotna a jakość życia dzieci chorych na astmę oskrzelową. „Zdrowie Publiczne” 2009; 119(3): 279–282.

Trojanowska A., Emeryk A., Jakość życia dzieci chorych na astmę oskrzelową. „Zdrowie Publiczne” 2009; 119(3): 266–269.

Uchmanowicz I., Jankowska B., Panaszek B., Fal A.M., Wpływ czynników społeczno-demograficznych na jakość życia chorych na astmę oskrzelową. „Alergologia Info” 2010; V, 2: 57–65.

Chełmińska M., Werachowska L., Niedoszytko M., Bolałek M., Szymanowska A., Damps-Konstaństa., Słowiński J.M., Jassem E.K, Jakość życia chorych na astmę dobrze i źle kontrolowana. „Pneumonologia i Alergologia Polska” 2007; 75, 1: 70–75.

Madaj A., Ziora D., Kozielski J. i wsp., Jakość życia u dzieci chorych na astmę oskrzelową – korelacja z badaniami czynnościowymi układu oddechowego. „Alergia Astma Immunologia” 2004; 9(1): 45–49.

Panaszek B., Astma oskrzelowa – aktualne standardy diagnostyki i terapii oraz perspektywy na przyszłość. „Przewodnik Lekarski” 2005; 1: 56–65.

Madaj A., Ziora D., Kozielski J., Badanie jakości życia dzieci chorych na astmę oskrzelową, „Pneumonologia i Alergologia Polska” 2004; 72(1–2): 56–61.

Pirożyński M., Solarski Z., Astma oskrzelowa. „Postęp Nauk Medycznych” 2007; 11: 466–478.

Majkowska-Wojciechowska B., Epidemiologia chorób alergicznych. W: M.L. Kowalski, B. Rogala (red.), Immunoterapia alergenowa, 2012, 21–36.

Hałuszka J., Urban environment promoting allergic diseases: thoughts and evidence. „Environmental Medicine”

2005; 8(1): 1–7. Uwarunkowania chorób alergicznych w środowisku miejskim: poglądy i dowody. „Medycyna Środowiskowa” 2005; 8(1): 1–7.

Celenza A., Fothergill J., Kupek E. i wsp., Thunderstorm associated asthma. A detailed analysis of environment al factors. „BMJ” 1996; 312: 604–607.

Marks G.B., Colquhoun J.R., Girgis S.T., Koski M.H., Tre- loar A.B., Hansen P., et al., Thunderstorm outf lows preceding epidemics of asthma during spring and summer. „Thorax” 2001; 56: 468–471.

Weiland S.K., Husing A., Strachan D.P. i wsp., Climate and prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis and atopic eczema in children. „Occupational Environmental Medicine” 2004; 61: 609–615.

Anto Y.M., Sunyer J., Nirogen dioxide and allergic astma: Starting to clarify obscura association. „Lancet” 1995; 345: 402–403.

Godzik S., Hłowiczka, Poborski P., Smog – przyczyny – skutki – przeciwdziałania. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.

Jethon Z. (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Wiąckowski S.K., Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska. Kielce 2000.

Leśniak M., Żyła M., Czarnobilska E., Porębski G., Piotrowicz-Wójcik K., Ekspozycja na spaliny samochodowe w Krakowie a częstość objawów alergicznych ze strony układu oddechowego u dzieci w wieku 7 i 8 lat. „Alergologia Immunologia” 2012; 9, 4: 233–235.

Porębski G., Czarnobilska E., Woźniak M., et al., Ekspozycja na spaliny samochodowe w środowisku miejskim a częstość objawów alergicznych ze strony układu oddechowego. „Alergologia Immunologia” 2012; 9: 27–30.

Devalia J.L., Rusznak C., Davies R.J., Allergen/irritant interactionits role in sensitization and allergic disease. „Allergy” 1998; 53: 335–374.

Health Effects Institute, Diesel exhaust: a critical analy- sis of emissions, exposure, and health effects (A Special report of Institute’s diesel Working Group). Health Effects Institute, Cambridge, MA 1995.

Hałuszka J., Pisiewicz K., Miczyński J., et al., Air Pollution and Respiratory Health in Children: the PEACE Panel Study in Krakow, Poland. „European Respiratory Reviews” 1998; 8: 94–100.

Roemer W., Hoek G., Brunekreef B., et al., Effect of Short-term Changes in Urban Air Pollution on the Respiratory Health of Children with Chronic Respiratory Symptoms: the PEACE Project: Introduction. „European Respiratory Reviews” 1998; 8: 4–11.

Roemer W., Hoek G., Brunekreef B., et al., The PEAC Project: General Discussion. „European Respiratory Reviews” 1998; 8: 125–130.

Anto J.M., Soriano J.B., Sunyer J., et al., Long term out-come of soybean epidemic asthma after an allergen re- duction intervention. „Thorax” 1999; 54: 670–674.

Chen L.L., Tager I.B., Peden D.B., et al., Effect of ozone exposure on airway responses to inhaled allergen in asth- matic subjects. „Chest” 2004; 125: 2328–2335.

Rudnik J. (red.), Collective Study: Epidemiological Study on Long-term Effects on Health of Air Pollution. „Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego” 1977; Supl 7a: 183.

World Health Organization, Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications; European Publications. European, Series No. 23, Copenhagen 1987.

Anderson H.R., Butland B.K., van Donkelaar A. i wsp., Satellite-based Estimates of Ambient Air Pollution and Global Variations in Childhood Asthma Prevalence. „Environ Health Perspect.” 2012; PMID: 22548921.

Pająk B., Czarnecka L., Dębska B., Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/ WE i dyrektywy 2004/107/EW. Kraków 31 marca 2011.

Bogacka E., Zespół chorego budynku. W: A.M. Fal (red.), Alergia, choroby alergiczne, astma, tom II, 567–575.

Mudarri D., The Cadmus Group Inc. Public Health Consequences and Cost of Climate Changes Impacts on Indoor Environments. Recommendations of U.S. Environmental Protection Agency, 2010: www.climatescience.gov/Library/ sap-summary.php (dostęp 15.12.2012).

Juniper E.F., Biust A.S., Cox F.M., Ferrie P.J., King D.R., Validation of a Standardized Version of the Asthma Qua- lity of Life Questionnaire. „Chest” 1999; 115: 1265–1270.

Juniper E.F., Guyatt G.H., Willan A., Griffith L.E., Determining a minimal important change in a disease-specific Quality of Life Questionnaire. „Journal of Clinical Epidemiology” 1994; 47: 81–84.

Juniper E.F., Guyatt G.H., Epstein R.S., Ferrie P.J., Jaesch- ke R., Hiller T.K., Evaluation of impairment of health related quality of life in asthma: development of a questionnaire for use in clinical trials. „Thorax” 1992; 47: 76–83.

Juniper E.F., Guatt G.H., Ferrie P.J., Griffith L.E., Measuring Quality of Life in Asthma. „American Review of Respiratory Disease” 1993; 147: 832–838.

Juniper E.F., Guatt G.H., Cox F.M., Ferrie P.J., King D.R., Development and validation of the Mini Asthma Quality of Life Questionnaire. „European Respiratory Journal” 1999; 14: 32–38.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, s. 25 - 30

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Analysis of environmental factors influence on the quality of life of patients with asthma

Autorzy

https://orcid.org/000-0002-8093-5695

Monika Ścibor
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków
https://orcid.org/000-0002-8093-5695 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Świętej Anny 12, 31-008 Kraków

Publikacja: 2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Monika Ścibor (Autor) - 33%
Bartosz Balcerzak (Autor) - 33%
Marta Malinowska-Cieślik (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2640

Liczba pobrań: 3081