FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Wydarzenie modowe jako marka kulturotwórcza tworząca wartość dla klienta

Data publikacji: 22.03.2024

Zarządzanie w Kulturze, 2023, Tom 24, Numer 4, s. 293 - 315

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.23.020.19363

Autorzy

Justyna Szymczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9287-6506 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Significant transformations are currently being observed in the field of culture, manifesting themselves through the search for and implementation of modern management strategies in this domain. With the incorporation of marketing practice and the perception of cultural institutions, events, and artists as brands, it becomes necessary to consider the specificity of culture, its mission as well as the needs of artists. The brand – in parallel with market relations and customer knowledge – represents a valuable resource that enables the attainment of substantial competitive advantage, in line with the resource-based theory.

This article focuses on the phenomenon of event marketing as a tool for creating value for customers in the fashion sector and presents four levels of event marketing maturity. The study confirms that event marketing – when reaching an appropriate level of maturity – creates value for the customer. Additionally, the article presents key factors influencing the creation of value for customers through event marketing. The proposed model and conditions for effective implementation can be used as practical guidelines for designing and implementing fashion events aimed at maximising customer value.

The conclusions drawn from this study are of significant importance for professionals in the fashion industry who seek to utilise event marketing as a tool for creating value for customers. Managing the brand in the context of fashion events as a culture-creating brand becomes a crucial element that enables the attainment of substantial competitive advantage in the fields of culture and fashion.

Bibliografia

Bowdin Glenn A.J., McPherson Gayle, Flinn Jenny (2006). Identifying and Analising Existing Research Undertaken in the Events Industry: A Literature Review for People. Leeds: Association for Events Management Education.

Budzyński Wojciech (2008). Public Relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Cialdini Robert Beno (2001). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Czakon Wojciech (2006). Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 9(800), 9–12, https://scholar.google.pl/scholar_url?url= https://przegladorganizacji.pl/plik/5e7bcc6314b57/Przeglad%2520Organizacji%2520-%25202006.09.pdf%23page%3D9&hl=pl&sa=X&ei=XTThYqKhBs2Ty9YPjPq76AI&scisig=AAGBfm2VXw2dsGxYud7TYZiBXq5-PG9qPg&oi=scholarr [odczyt: 27.07.2022].

Czakon Wojciech, Glinka Beata (2021). Podstawy badań jakościowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czopek Anna (2013). Analiza porównawcza efektywności metod redukcji zmiennych – analiza składowych głównych i analiza czynnikowa. Studia Ekonomiczne, 132, 7–23.

European Commision, https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/high-end-industries/eu_en [odczyt: 30.01.2021 i kolejno 17.08.2022].

Goldblatt Joe (2011). Special Events: A New Generation and The Next Frontier (6th edn). New York: Wiley.

Hoyle L.H. (2002). Event Marketing – How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions. New York: John Wiley&Sons, INC.

Jaworowicz Piotr, Jaworowicz Magdalena (2016). Event marketing w Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej. Warszawa: Difinr.

Juchniewicz Mateusz (2009). Dojrzałość projektowa organizacji i jej zastosowanie w zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 7/8(834/835), 26–30.

Kotler Philip, Keller Kevin Lane (2021). Marketing, przeł. Jacek Środa, Marek Zawiślak. Poznań: Rebis.

Lisiński Marek, Szarucki Marek (2021). Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Maslow Abraham H. (1987). Motivation and Personality. Wyd. 2. Upper Saddle River: Prentice Hail (wyd. polskie: Motywacja i osobowość, przeł. J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006).

Molina-Azorin J.F., López-Gamero M.D., Pereira-Moliner J., Pertusa-Ortega E.M. (2012). Mixed methodsstudies in entepreneeurship research: Applications and contributions. Entrepreneuriship & Regional Development, 24(5–6), 425–456.

Nowacki Zbigniew (2013). Wpływ społeczny – możliwości i ograniczenia dla oddziaływań penitencjarnych, https://www.researchgate.net/publication/333949184_Wplyw_spoleczny_-_mozliwosci_i_ograniczenia_dla_oddzialywan_penitencjarnych [odczyt: 25.07.2022].

Nufer Gerd (2002). Wirkungen von Event-Marketing: Theoretische Fundierung und empirische Analyse. Wiesbaden, DUV: Doctoral Thesis at Eberhard-Karls-Universität Thübingen.

Olejniczak Aneta (2013). Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych. Marketing i Rynek, 9–15.

Sagan Adam (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych. StatSoft, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/rzetelnosc.pdf [odczyt: 27.07.2022].

Sempruch Katarzyna (2010). Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentów fast fashion. Rozprawa doktorska, promotor dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UEP.

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/determinanty.html [odczyt: 20.08.2022].

Sułkowski Łukasz (2013). Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu. W: Wojciech Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Sułkowski Łukasz, Lenart-Gansiniec Regina (2021). Epistemologia, metodologia i metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości. Łódź: Społeczna Akademia Nauk.

Szymura-Tyc Maja (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adama Adamieckiego w Katowicach.

Zanger Cornelia, Sistenich Andreas (1996). Eventmarketing, Bestandsaufnahme, Standortbestimmung und ausgewählte theoretische Ansätze zur Erklärung eines innovativen Kommunikationsinstruments. Marketing – Zeitschrift für Forschung und Praxis, 18(4), 233–242.

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2023, s. 293 - 315

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
A Fashion Event as a Culture-Creating Brand That Creates Value for Customers

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9287-6506

Justyna Szymczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9287-6506 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Polska

Publikacja: 22.03.2024

Otrzymano: 05.07.2023

Zaakceptowano: 10.11.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Finansowanie artykułu:

brak źródeł

Udział procentowy autorów:

Justyna Szymczyk (Autor) - 100%

Informacje o konflikcie interesów:

brak konfliktu interesów

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 175

Liczba pobrań: 139