FAQ

Wschodnioznawstwo

Relacje turecko-palestyńskie. Ciągłość czy zmiana?

Data publikacji: 23.12.2023

Wschodnioznawstwo, 2023, Tom 17, s. 73 - 96

https://doi.org/10.4467/20827695WSC.23.005.18723

Autorzy

,
Marcin Szydzisz
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0000-0001-9166-8273 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Piotr Kosiorek
Zakład Badań Wschodnich, Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0003-1618-6607 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Po dojściu do władzy w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) w 2002 r. nastąpiło przemodelowanie tureckiej polityki zagranicznej. Od tego czasu można zaobserwować także pogłębianie relacji turecko‑palestyńskich. Zmiana ta jest związana z nową doktryną wyznaczającą kierunki aktywności zewnętrznej, a także z uwarunkowaniami polityki regionalnej Ankary, która rywalizuje z innymi graczami o rolę mocarstwa regionalnego. Wpływ na intensywność działań względem Palestyny mają również napięcia między Turcją a Izraelem, które cechuje różna intensywność. Pomimo przywrócenia relacji dyplomatycznych między dwoma państwami w 2016 r., Republika nie zrezygnowała z propalestyńskiej postawy. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie relacji turecko‑palestyńskich pod kątem głównych zasad determinujących aktywność zewnętrzną Ankary. Z uwagi na nieproporcjonalność podmiotową należy zauważyć, że to Turcja z pozycji gracza regionalnego podejmuje kroki względem Palestyny. Obszary te dotyczą takich kwestii jak: pomoc humanitarna, dziedzictwo kulturowe, tożsamość i więzi historyczne czy wymiana handlowa. W relacjach z Palestyną Turcja wykorzystuje swoje instytucjonalne narzędzia soft power, co służy także celom strategicznym państwa. W pierwszej części pracy zostały przedstawione główne zasady i mechanizmy tureckiej polityki zagranicznej, a także wyznaczające ją kierunki aktywności. Stanowią one podstawę do omówienia charakteru relacji politycznych między dwiema stronami oraz przeanalizowania relacji gospodarczych, pomocy humanitarnej i współpracy w dziedzinie kultury.


Turkish‑Palestinian relations – continuity or change?

After the Justice and Development Party (Turkish Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) came to power in Turkey in 2002, Turkish external activity was remodeled. Since then, the deepening of Turkish‑Palestinian relations could also be observed. This change is related to the new doctrine of foreign policy as well as to the conditions of Ankara’s regional policy, which competes with other players for the role of a regional power. The intensity of actions towards Palestine is also influenced by tensions between Turkey and Israel, which are characterized by varying intensity. Despite the restoration of diplomatic relations between the two countries in 2016, the Republic has not abandoned its pro‑Palestinian stance. The purpose of this text is to analyze Turkish‑Palestinian relations in terms of the main principles determining Ankara’s external activity. Due to subjective disproportionality, it should be noted that Turkey, from the position of a regional player, is taking steps towards Palestine, which has lots of limitations when it comes to political steps. The areas of activity betwen Turkey and Palestine concerns issues such as humanitarian aid, cultural heritage, identity and historical ties, and trade. In its relations with Palestine, Ankara uses institutional soft power tools, which may also serve Turkish strategic aims. In the first part of the article, the main principles and mechanisms of Ankara’s foreign policy was presented together with the strategy that determines the directions of external activity. These principles are the basis for discussing the nature of political relations between the two sides as well as for analyzing economic relations, humanitarian aid and cooperation in the field of culture.

Bibliografia

Abu Eisha, N., Turkish TIKA building in Gaza sustains damage from Israeli air­strike [12 V 2021], https://www.aa.com.tr/en/middle‑east/turkish‑tika‑build­ing‑in‑gaza‑sustains‑damage‑from-israeli‑airstrike/2238201.  

Anadolu Agency, 10 years of Turkish aid in Palestine, https://www.aa.com.tr/en/middle‑east/10-years‑of‑turkish‑aid‑in‑palestine/1007113.  

Aras, B., The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy, „Insight Turkey” 2009, nr 11.

Aydogan, M., Turkey strongly condemns Israeli air raids on Gaza Strip [12 V 2021], https://www.aa.com.tr/en/middle‑east/turkey‑strongly‑condemns‑israe­li‑air‑raids‑on‑gaza-strip/2237104.    

Aydogan, M., Türkiye cannot remain silent to threats to status quo of Al‑Aqsa Mosque: President, https://www.aa.com.tr/en/turkiye/turkiye‑cannot‑re­main‑silent‑to‑threats‑to‑status‑quo‑of‑al-aqsa‑mosque‑president/2867439.

Ayutürk, İ., Between Crises and Cooperation: The Future of Turkish‑Israeli Rela­tion, „Insight Turkey” 2009, nr 2.

Barak, M. & Karmon, E., Erdogan’s Turkey and the Palestinian Issue, „Perspective on Terrorism” 2018, nr 2.

Barchard, D., Ahmet Davutoğlu Resigns: Why the Turkish Prime Minister Had to Go [5 V 2016], https://www.newsweek.com/why‑turkish‑prime‑minis­ter‑had‑resign-456067.

Barkan, L., Isma’il Haniya’s First Regional Tour Transforms Him From Hamas PM in Gaza to Regional Palestinian Leader, „Palestine. Inquiry & Analysis Series” 2012, nr 788.

Brzdąkiewicz, E., Polityka zagraniczna Republiki Turcji, [in:] Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Pół­nocnej, eds. M. Woźniak‑Bobińska, A.M. Solarz, Warszawa 2018.

Bülent, A. The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy, „Insight Turkey” 2009, nr 3.

Davutoğlu, A., Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structur­ing, „Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Develop­ment” 2014, nr 1.

Davutoğlu, A., Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konumu, Istambul 2001.

Davutoğlu, A., Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007, „Insight Turkey” 2008, nr 1.

Greenberg, J., Turkey expels Israeli ambassador over flotilla incydent, „The Wash­ington Post”, 2 IX 2011.

Heilman, U., Operation Pillar of Defense: Lessons learned, „Jewish Telegraphic Agency”, 21 XI 2012, https://www.jta.org/2012/11/21/israel/operation‑pil­lar‑of‑defense‑lessons‑learned.  

Kalin, İ., Soft Power and Public Diplomacy in Turkey, „Perceptions” 2011, nr 3.

Kıvam, S. & Lindenstrauss, G., Turkish‑Hamas Relations: Between Strategic Cal­culations and ideological Affinity, https://www.inss.org.il/wp‑content/uploads/systemfiles/adkan17_2ENG4_LindenstraussandKivam.pdf.  

Komisja Europejska, Türkiye, https://neighbourhood‑enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/turkiye_en.

Lindenstrauss, G., Operation Protective Edge: Deepening the Rift between Israel and Turkey, https://www.inss.org.il/he/wp- content/uploads/sites/2/system­files/SystemFiles/Operation%20Protective Edge_ Dee pening the Rift between Israel and Turkey.pdf  

Naar, I., Fatah and Hamas leaders meet in Turkey ahead of Cairo summit, reports say [26 VII 2023], https://www.thenationalnews.com/mena/2023/07/26/fa­tah‑and‑hamas‑leaders‑meet‑in‑turkey‑ahead‑of‑cairo‑summit‑reports‑say/.

Niemiec, J., Koncepcja „strategicznej głębi” w tureckiej polityce zagranicznej, „Teka of Political Science and International Relations” 2019, nr 2.

Palestinian Academic Society for the Study of International Affair (PASSIE), Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), http://www.passia.org/directory‑details/5868.

Palestinian Economic Bulettin – The Portland Trust, Palestinian‑Turkish Trade Relations, https://portlandtrust.org/wp‑content/uploads/2021/12/bulle­tin_117_a4_ramallah.pdf.

Parlament Europejski, Ankara Agreement, https://www.europarl.europa.eu/dele­gations/en/d-tr/documents/eu‑texts.   

Poushter, J., As spying revelations surface, Turks and Israelis share mutual dislike [17 IX 2013], https://www.pewresearch.org/short‑reads/2013/10/17/as‑spy­ing- revelations‑come‑to‑light‑turks‑and‑israelis‑share‑mutual‑dislike/.

Republic of Türkiye. Ministry of Foreign Affairs, International Day of Solidarity with the Palestinian People, https://www.mfa.gov.tr/international‑day‑of‑soli­darity‑with‑the‑palestinian‑people.en.mfa.

Republic of Türkiye. Ministry of Foreign Affairs, No: 183, 2 June 2014, Press Re­lease Regarding the Establishment of the National Unity Government in Pal­estine, https://www.mfa.gov.tr/no_-183_-2-june-2014_-press‑release‑re­garding‑the‑establishment‑of‑the‑national‑unity‑government‑in‑palestine.en.mfa.

Republic of Türkiye. Ministry of Foreign Affairs, No:115, 29 April 2011, Press Release Regarding the Developments in Palestine, https://www.mfa.gov.tr/no_115_-29-april-2011_-press‑release‑regarding‑the‑developments‑in‑pales­tine.en.mfa.

Republic of Türkiye. Ministry of Foreign Affairs, Visit of Foreign Minister Mev­lüt Çavuşoğlu to the State of Palestine, 24 May 2022, https://www.mfa.gov.tr/sayin‑bakanimizin‑filistin‑i‑ziyareti-24-mayis-2022.en.mfa.   

Republic of Türkiye. Ministry of Culture and Tourism. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), About us, https://www.tika.gov.tr/en/page/about_us-14650.

Republic of Türkiye. Ministry of Culture and Tourism. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), Envoy Praises Turkey’s Help in Palestine Devel­opment, https://www.tika.gov.tr/en/news/envoy_praises_turkey_s_help_in_palestine_development-22837.

Republic of Türkiye. Ministry of Culture and Tourism. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), The Hospital Built by TİKA in Gaza Will Give Hope to Palestinians in the Fight against the Coronavirus.

Republic of Türkiye. Ministry of Culture and Tourism. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), TİKA: East Jerusalem’s Longtime Benefactor, https://www.tika.gov.tr/en/news/tika_east_jerusalem’s_longtime_benefac­tor-36295.

Republic of Türkiye. Ministry of Culture and Tourism. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), TIKA Has Implemented More Than 30 Thou­sand Projects in 30 Years, https://www.tika.gov.tr/en/news/tika_has_imple­mented_more_than_30_thousand_projects_i n_30_years-67997.

Republic of Türkiye. Ministry of Culture and Tourism. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), TIKA Projects mass opening ceremony was held with the participation of President Recep Tayyip Erdoğan, https://www.tika.gov.tr/en/news/tika_projects_mass_opening_ceremony_was_held_with_the par­tic ipation_of_president_recep_tayyip_erdogan-19155.

Republic of Türkiye. Ministry of Culture and Tourism. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA), TİKA Provides Assistance 1100 Families Affect­ed by the Raids on Gaza, https://www.tika.gov.tr/en/news/tika_provides_as­sistance_1100_families_affected_by_the_raids_on_gaza-54749.

Republic of Türkiye. Ministry of Foreign Affairs, Turkey – NATO Together for Peace and Security Since 60 Years, https://www.mfa.gov.tr/turkey‑nato‑togeth­er‑for‑peace‑and‑security‑since60-years.en.mfa.

Republic of Türkiye. Ministry of Trade, Palestine, https://www.trade.gov.tr/free‑trade-agreements/palestine.

Şükrü Hanioğlu, M., Ataturk: An Intellectual Biography, Princeton 2011.

Szyszlak, E., Turkey’s Presence in the „Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence” in the Context of Turkey’s Soft Power, „Historia i Polityka” 2022, nr 47.

Trading Economics, Palestine Export By Country, https://tradingeconomics.com/palestine/imports-by‑country.

Trading Economics, Palestine Exports to Turkey. https://tradingeconomics.com/palestine/exports/turkey.

Trading Economics, Palestine Imports from Turkey, https://tradingeconomics.com/palestine/imports/turkey.

Turkish premier speaks out against Israel in wake of boat raid [4 VI 2010], https://www.france24.com/en/20100604-turkey‑reduce‑minimum‑relations‑ties‑is­rael‑flotilla‑raid‑protests‑gaza.

Turkey calls on Muslims to take clear stance over Gaza, „Reuters”, 13 V 2021, https://www.reuters.com/world/middle‑east/turkey‑calls‑muslims‑take‑clear‑stance‑over‑gaza-2021-05-13/.

Tür, Ö., Turkey and Israel in the 2000s – From Cooperation to Conflict, „Israel Studies” 2012, nr 3.

Ünal, A., Turkish development agency head: TİKA in Jerusalem for people of all faiths [23 VI 2017], https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/06/23/turkish‑development‑agency‑head‑tika‑in‑jerusalem‑for‑people‑of‑all‑faiths.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), TIKA, https://www.unrwa.org/tags/tika.

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), The Hospital Built by TİKA Reduces the Burden of COVID19 in Gaza [14 IV 2021], https://reliefweb.int/report/occupied‑palestinian‑territory/hospital‑built‑t‑ka‑reduc­es‑burden‑covid19-gaza.

U.S. Embassy & Consulates in Türkiye, Policy & History, https://tr.usembassy.gov/our- relationship/policy‑history/.

Wasilewski, K., Turcja w procesie przemian: wnioski dla strategii UE, „Raport PISM” 2017, https://www.pism.pl/upload/images/artykuly/legacy/files/23584.pdf.

Wendt, A.E., The Agent – Structure Problem in International Relations Theory, „International Organization” 1987, nr 3.

Yeşiltaş, M. & Balcı, A., A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era: A Conceptual Map, „Sam Papers” 2013, nr 7.

Zanam, A., Turkey Allows Hamas Visit, „Los Angeles Times”, 17 II 2006.

Informacje

Informacje: Wschodnioznawstwo, 2023, s. 73 - 96

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Turkish‑Palestinian relations – continuity or change?

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9166-8273

Marcin Szydzisz
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
https://orcid.org/0000-0001-9166-8273 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

https://orcid.org/0000-0003-1618-6607

Piotr Kosiorek
Zakład Badań Wschodnich, Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0003-1618-6607 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Zakład Badań Wschodnich, Uniwersytet Wrocławski

Publikacja: 23.12.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-SA  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marcin Szydzisz (Autor) - 50%
Piotr Kosiorek (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 183

Liczba pobrań: 171