FAQ

Studia Archiwalne

Formularze dyspozycji czynności prawnych na dokumentach książąt wielkopolskich do 1296 r. – cz. 1: zamiana, kupno-sprzedaż i zastaw

Data publikacji: 12.2022

Studia Archiwalne, 2022, Tom 9, s. 7 - 34

https://doi.org/10.4467/17347513SA.22.001.17112

Autorzy

Marcin Pytel
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony formularzom dyspozycji dokumentów książęcych w Wielkopolsce. W pierwszej jego części zajmuję się formularzami zamiany, kupna-sprzedaży i zastawu. Analizuję te formularze z punktu widzenia dyplomatyki, tak jak dotąd analizowano pozostałe części formularza średniowiecznego dokumentu.

ABSTRACT

Legal Transaction Disposition Forms on the Documents of Wielkopolska Dukes until 1296 – Part 1: Exchange, Purchase/Sale, and Security 

The article is devoted to the disposition forms of ducal documents in Wielkopolska (Great Poland). Its first part discusses the forms for exchange, purchase/sale, and security. The forms are analyzed from the perspective of diplomatics, as have the remaining parts of the form of the medieval documents been so far analyzed.

Bibliografia

Źródła drukowane

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, II, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877–1881.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. VI, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa 1982.

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. XI, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999.

Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I, ed. K. Maleczyński, Wrocław 1951.

Literatura

Bielińska M., Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w., Wrocław 1967. Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, Lwów 1910.

Depreux P., The Development of Charters Confirming Exchange by the Royal Administration (Eigth – Tenth Centuries), [in:] Charters and the use of the written word in medieval society, ed. by K. Heidecker, Brepols 2000.

Hube R., Prawo polskie w wieku trzynastym, [w:] idem, Pisma zbiorowe, t. 2, Warszawa 1905.

Kętrzyński S., Michał i Konrad, dwaj dyktatorzy kancelarii wielkopolskiej w połowie XIII w., [w:] Księga pamiątkowa ku czci O. Balzera, t. 1, Kraków 1925, s. 21–30.

Kozłowska-Budkowa Z., recenzja: K. Maleczyński, Studia nad dyplomami Odonica i Laskonogiego 1202–1239, Lwów 1928, ,,Kwartalnik Historyczny”, t. 43, 1929, s. 46–61.

Krzyżanowski S., Dyplomy i kancelaria Przemysława II. Studium z dziejów dyplomatyki polskiej XIII w., ,,Pamiętnik Akademii Umiejętności”, Wydział Historyczno-Filozoficzny, t. 8, 1890, s. 122–192.

Maleczyński K., Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego 1202–1239, Lwów 1928.

Maleczyński K., Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, cz. 1, Wrocław 1951.

Sikora F., Dokumenty i kancelarie Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239–1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej, Wrocław 1969.

Skupieński K., Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306, Lublin 1990.

Taubenschlag R., Formularze czynności prawno-prywatnych w Polsce XII i XIII w., ,,Studia nad Historią Prawa Polskiego”, t. 12/3, Lwów 1930.

Tock B.-M., L’acte privé en France, VIIe siècle – milieu du Xe siècle, [in:] Les transferts patrimoniaux en Europe occidentale VIIIe-Xe siècle (I). Actes de la table ronde, 6, 7 et 8 mai 1999, Mélanges de l'Ecole Francaise de Rome, Moyen Age,t. III–2, 1999, s. 499–537.

Informacje

Informacje: Studia Archiwalne, 2022, s. 7 - 34

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Legal Transaction Disposition Forms on the Documents of Wielkopolska Dukes until 1296 – Part 1: Exchange, Purchase/Sale, and Security

Publikacja: 12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marcin Pytel (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 19

Liczba pobrań: 21