FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

The Modernizing Jewish Family as a Negative Role Model in Polish Popular Novels at the Turn of 19th and 20th Century

Data publikacji: 19.09.2023

Scripta Judaica Cracoviensia, 2021, Volume 19, s. 1 - 14

https://doi.org/10.4467/20843925SJ.21.001.16410

Autorzy

Małgorzata Domagalska
Uniwersytet Łódzki, Polska, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
https://orcid.org/0000-0002-7104-134X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

In Poland at the turn of 19th and 20th century a modernizing Jewish family appears quite frequently in anti-Semitic and non-anti-Semitic “Jewish novels”. In both cases a Jewish family is presented in rather pejorative light as a point of reference to a Polish family. In such comparison Polish culture and Poles are presented as a more attractive, more civilized and that is why their way of living is followed by the Jews. Jewish families try to undergo the process of assimilation but their effort are depicted in rather pejorative or even ridiculous way.

There are some Jewish heroes presented as a role model, but they only prove the role. There is a huge gap between Poles and Jews who have to make an effort to change their personality and behaviour according to Polish expectations.

In anti-Semitic novels a description of the process of modernization and assimilation of Jews had to prove its negative consequences. Jews were treated as enemies and novels’ plot revealed their main goal – the conquest of Poland. This kind of writing can be also seen as a warning against mix marriages to prevent Polish society from the integration with Jews, who are presented as the main threat of homogeneity of Polish nation.

Bibliografia

Literary sources
Bałucki, M. (1870), Żydówka, Warszawa.
Bałucki, M. (1899), Przeklęte pieniądze, Warszawa.
Gawalewicz, M. (1894), Mechesy, Warszawa.
Gruszecki, A. (1899), Szachraje, Warszawa.
Gruszecki, A. (1901), Nawrócony, Warszawa.
Gruszecki, A. (1911), Litwackie mrowie, Kraków.
Laskowski, K. (1895), Zużyty, Warszawa.
Łoś, W. (1895), Zięciowie domu Kohn, Warszawa.
Łoś, W. (1897), Ze Starżów Pani Appelstein, Warszawa.
Skrzynecki, A. (1903), Potomek Wallensteina, Rola: 1–47.
Weyssenhoff, J. (1911), Hetmani, Warszawa.
Secondary literature
Bauman, Z. (1995), Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa.
Borkowska, G. (2004), Żydzi Orzeszkowej, in: G. Borkowska, M. Rutkowska (eds.), Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, Warszawa.
Cała, A. (1989), Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa.
Domagalska, M. (2009), The Image of the Jews in the Anti-Semitic Popular Novel in Poland at the Beginning of the 20th Century, in: G.C. Bacon, A. Baumgarten, J. Barnai, H. Waxman, I. Yuval (eds.), Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, Jerusalem.
Domagalska, M. (2015), Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli” (1883–1912), Warszawa. 
Eco, U. (2011), Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, transl. A. Gołębiowska, T. Kwiecień, Poznań.
Eisenbach, A. (1972), Kwestia uprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Warszawa.
Eisenbach, A., Fajnhauz, D., Wein, A. (eds.) (1963), Żydzi a powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, Warszawa.
Friedrich, A. (2008), Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, Gdańsk.
Friedrich, A. (2009), The Attitudes of the Polish Positivists toward the Assimilation of Jews, in: G.C. Bacon, A. Baumgarten, J. Barnai, H. Waxman, I. Yuval (eds.), Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, Jerusalem.
Galas, M. (2007), Rabin Marcus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku, Kraków.
Gilman, L.S. (1999), Jewish Self-Hatred. Anti-Semitism and the Hidden Language of the Jews, Baltimore–London.
Goffman, E. (2005), Piętno, transl. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk.
Guesner, F. (1999), „Litwacy” i „Ostjuden” (Żydzi ze Wschodu). Migracja i stereotypy, in: E. Traba, R. Traba (eds.), Tematy żydowskie, Olsztyn.
Hertz, A. (1988), Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa.
Jagodzińska, A. (2008), Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław.
Kołodziejska, Z. (2014), „Izraelita” (1866–1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, Kraków.
Kristeva, J. (2008), Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, Kraków.
Martuszewska, A., Pyszny, J. (2003), Romanse z różnych sfer, Wrocław.
Panas, W. (1996), Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin.
Philips, U. (1995), The “Jewish Question” in the Novels and Short Stories of Eliza Orzeszkowa, East European Jewish Affairs 2: 69–90.
Prokop-Janiec, E. (2004), Powieść popularna a tożsamość narodowa, in: W. Bolecki, R. Nycz (eds.), Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, Warszawa.
Prokop-Janiec, E. (2005), „Kwiaty wschodnie”. Tematy żydowskie wobec orientalizmu, in: A. Fabianowski, M. Makaruk (eds.), Problematyka żydowska w romantyzmie polskim, Warszawa.
Radway, A.J. (1991), Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature, London.
Rosenhield, G. (2009), The Ridiculous Jew. The Exploitation and Transformation of a Stereotype in Gogol, Turgenev and Dostoyevsky, Stanford.
Safran, G. (2000), Rewriting the Jew. Assimilation, Narratives in the Russian Empire, Stanford.
Siennicka, M. (1998), Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj: druga połowa XIX i początek XX wieku, Warszawa.
Starczewska, K. (1975), Wzorce miłości w kulturze Zachodu, Warszawa.
Weeks, R.T. (2006), From Assimilation to Antisemitism: The “Jewish Question” in Poland, 1850–1914, DeKalb.
Wodziński, M. (2003), Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa.

Informacje

Informacje: Scripta Judaica Cracoviensia, 2021, s. 1 - 14

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Modernizing Jewish Family as a Negative Role Model in Polish Popular Novels at the Turn of 19th and 20th Century

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-7104-134X

Małgorzata Domagalska
Uniwersytet Łódzki, Polska, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź
https://orcid.org/0000-0002-7104-134X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Łódzki, Polska, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Domagalska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 408

Liczba pobrań: 536