FAQ

Scripta Judaica Cracoviensia

Professor Jan Marian Małecki (1926-2017): In Memoriam

Data publikacji: 15.03.2018

Scripta Judaica Cracoviensia, 2017, Volume 15, s. 169 - 173

https://doi.org/10.4467/20843925SJ.17.012.8181

Autorzy

Stefan Gąsiorowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Polska Akademia Nauk
https://orcid.org/0000-0002-5984-5337 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Jan Małecki was a historian and rector of the the Kraków Academy of Economics. While his most important research was devoted to economic history, his achievements also included works related to the grand synthesis of Polish history, methodology, source studies, bibliography, and biography. In the 1985/1986 academic year, together with two other scholars, he began an open series of lectures in the Institute of History at the Jagiellonian University entitled ‘Jews in Polish History’. He was the author of a number of academic papers on the history of the Jewish community in Poland in both Polish and English. Of particular importance are his extensive source entries from Kraków customs registers concerning Jewish trade at the end of the 16th century and start of the 17th century, published by the Polish Academy of Arts and Sciences. Małecki also popularized Jewish issues by including them in his numerous publications on the economic history of Poland and the history of Kraków. For many years, he also promoted Jewish studies outside of the Jagiellonian University and the Kraków University of Economics and reviewed numerous works of other scholars for degrees and publishing houses. In 2016, he was granted the Father Stanisław Musiał Award for his work on the history and culture of the Jewish community in Poland.

Bibliografia

1. Printed sources

Handel żydowski Krakowie końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy krakowskich rejestrów celnych lat 1593–1683. Jewish Trade in Cracow at the End of the XVI Century and in the XVII. Selected Records from Cracow Customs Registers 1593-1683, compiled by J.M. Małecki, assisted by E. Szlufik, Kraków 1995 Polish Academy of Arts and Sciences, pp. 284, backmatter 2. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University in Kraków, Israel Academy of Sciences and Humanities, Hebrew University of Jerusalem.

 

2. Secondary literature

Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny (2016), J. Purchla (ed.), Kraków: Księgarnia Akademicka, p. 75, unpaginated 1, il.

Bieniarzówna, J., Małecki, J.M. (1979), Dzieje Krakowa, T. 3: Kraków latach 1796–1918, J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, J. Mitkowski (eds.), Kraków: Wydawnictwo Literackie, p. 435, un­paginated 1, il.

Bieniarzówna, J., Małecki, J.M. (1984), Dzieje Krakowa, T. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII, J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, J. Mitkowski (eds.), Kraków: Wydawnictwo Literackie, p. 666, unpaginated 5, il.

Gąsiorowski, S. (2008), Karaimi Koronie na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków-Budapest: Wydawnictwo Austeria, p. 598, il.

Małecki, J.M. (1988) [printed 1989], Żydzi życiu gospodarczym Krakowa XVI pierwszej połowie XVII wieku, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
vol. 15: 14-18.

Małecki, J.M. (1991), Handel żydowski schyłku XVI i w 1 połowie XVII w. świetle krakowskich rejestrów celnych, in: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały konferencji „Autonomia Żydów Rzeczypospolitej Szlacheckiej”. Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury Żydów Polsce Uniwersytet Jagielloński, 22–26 IX 1986 r., scientific ed. A. Link-Lenczowski, T. Polański, Wrocław: 214-225.

Małecki, J.M. (1992) [printed 1993], Zamieszki Krakowie kwietniu 1918 r. Pogrom czy rozruchy głodowe?, in: A.K. Paluch (ed.), The Jews in Poland. Volume I, Kraków: 245-257.

Małecki, J.M. (1993), Jewish Trade at the End of the Sixteenth Century and in the First Half of the Seventeenth Century, in: A. Polonsky, J. Basista, A. Link-Lenczowski (eds.), The Jews in Old Poland 1000-1795, London-New York: 267-281.

Małecki, J.M. (1994), Ludność żydowska Galicji dobie autonomii (1867–1914), in: A. Zeliaś (ed.), związkach demografii, statystyki ekonometrii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca, Kraków: 231-245.

Małecki, J.M. (1997), Cracow Jews in the 19th Century: Leaving the Ghetto, Acta Poloniae Historica, vol. 76: 85-96.

Małecki, J.M. (1998), Żydzi krakowscy XIX wieku: wyjście getta, in: M. Bogucka [et al.] (ed.), Wspólnoty lokalne środowiskowe miastach miasteczkach ziem polskich pod zaborami po uzyskaniu niepodległości, Toruń: 143-153.

Małecki, J.M. (2002), Udział Żydów organach samorządowych większych miast galicyjskich na początku XX wieku, in: K. Ślusarek (ed.), Polska Polacy XIX–XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu 70 rocznicę Jego urodzin, Kraków: 53-56.

Małecki, J.M. (2007), Historia Krakowa dla każdego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Małecki, J.M. (2008), History of Kraków for Everyone, trans. by J. Taylor-Kucia, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Małecki, J.M. (2016), Przemówienie na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10 stycznia 2013 roku okazji odnowienia doktoratu, in: J. Purchla (ed.), Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny, Kraków: 15-17.

Purchla, J. (2016), Laudacja wygłoszona na uroczystości odnowienia doktoratu Profesora Jana M. Małeckiego Uniwersytecie Jagiellońskim, 10 stycznia 2013 roku, in: J. Purchla (ed.), Bibliografia prac Profesora Jana M. Małeckiego wydana na 90. urodziny, Kraków: 9-13.

Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy dwudziestoleciu międzywojennym. world before catastrophe. Krakow’s Jews between the wars, scientific ed. by Jan M. Małecki, Kraków 2007 International Culture Centre, pp. 175, unpaginated 2, il.

 

3. Internet sources

Professor Jan Marian Małecki, in: Professor profiles. Department of Economic and Social History, Kraków University of Economics, http://khgis.uek.krakow.pl/?pid=pages&id=32 [accessed 28 June 2017].

Purchla J., Rektor Jan Małecki. Laudation during the 80th birthday of Professor Jan M. Małecki, unpaginated, http://khgis.uek.krakow.pl/images/upload/laudacja_profjpurchla_02_01_2008.pdf [accessed 28 July 2017].

Informacje

Informacje: Scripta Judaica Cracoviensia, 2017, s. 169 - 173

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Professor Jan Marian Małecki (1926-2017): In Memoriam

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-5984-5337

Stefan Gąsiorowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Polska Akademia Nauk
https://orcid.org/0000-0002-5984-5337 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Polska Akademia Nauk

Publikacja: 15.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Stefan Gąsiorowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 28

Liczba pobrań: 21